Lista instalacji komunalnych na terenie Województwa Wielkopolskiego


Lista funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, określonych jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w uchwale Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielk., poz. 4263 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym dnia 5 września 2019 r.

W dniu 6 września 2019 r., wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), przedmiotowa uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utraciła moc.


pdf    drukuj    drukuj