Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami


W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”.

Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru:

z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacje odzysku,
 • dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • wprowadzający pojazdy,
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzący stacje demontażu,
 • prowadzący strzępiarki;

z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
 • zbierający zużyty sprzęt,
 • prowadzący zakład przetwarzania,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:

 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmioty pośredniczące;

z zakresu ustawy o odpadach:

 • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 • transportujący odpady,
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 • prowadzący zakłady recyklingu statków,
 • wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 • organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:
  - organizacje odzysku opakowań,
  - dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
  - eksportujący: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
  - prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  - wprowadzający opakowania,
  - wprowadzający produkty w opakowaniach.

Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458).

Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

Zakres wniosku o wpis do rejestru został określony w art. 53 ust. 5 ww. ustawy o odpadach.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o tym fakcie.

Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji tego konta, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu.

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek
o wpis do rejestru.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.

Z urzędu wpisywane do rejestru są także podmioty posiadające na podstawie przepisów dotychczasowych wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 234 ust. 3).

OPŁATY – REJESTROWA I ROCZNA

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

 1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
  w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
  w złotych 2 milionów euro.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione
z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.


pdf    drukuj    drukuj