Informacje dla gmin


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 9q ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.250).
Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Pierwsze sprawozdanie składa się za rok 2012.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru - zgodnie z art. 9c ust. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W rejestrze zamieszcza się:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy.

Powyższy wykaz jest przekazywany do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem (art. 9c ust. 10).


pdf    drukuj    drukuj