Obowiązki Podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska


UWAGA!

Do dnia 31 października 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach, tj. sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sporządzanych przez podmioty obowiązane do ich sporządzenia (z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, których obowiązuje termin 11 września 2020 r.) – sprawozdania te należy złożyć wyłącznie poprzez rejestr BDO.

Do dnia 11 września 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w:

 1. art. 73 ustawy o odpadach – tj. rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzanych przez:
 • wprowadzających opakowania oraz eksportujących opakowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzających produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzających pojazdy, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli; wprowadzających baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
 1. art. 74a ustawy o odpadach – tj. sprawozdań z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 2. art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach, tj. rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzanych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę.

Przedmiotowe sprawozdania należy przedłożyć w ww. terminie w formie elektronicznej w systemie BDO.
Jednocześnie nie zostały zmienione terminy wnoszenia opłat objętych ww. sprawozdaniami!!!
Powyższe oznacza, że opłaty te wnosi się w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (na dotychczasowych zasadach).
Nadal obowiązuje również termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis (15 marca) wynikający z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym, procedur, obowiązków i praw podmiotów korzystających ze środowiska.

Zamieszczone w nim zostały informacje w blokach tematycznych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz o gospodarce odpadami.

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 2. Ekopłatnik
 3. Opłata produktowa – opakowania i produkty w opakowaniach
 4. Opłata produktowa - produkty (opony, oleje, preparaty smarowe)
 5. Baterie i akumulatory
 6. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
 7. Azbest
 8. Informacja dla gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 9. Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska
 10. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 11. Opłata recyklingowa
 12. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
 13. Rachunki bankowe prowadzone przez Wydział Finansowy
 14. Warsztaty, szkolenia, prezentacje
 15. Kontakt
pdf    drukuj    drukuj