Obowiązki Podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska


Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym, procedur, obowiązków i praw Podmiotów korzystających ze środowiska.

Zamieszczone w nim zostały informacje w blokach tematycznych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz o gospodarce odpadami.

Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - do dnia 31 marca następnego roku.

UWAGA: Od 1 stycznia 2017 r. nie ma obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne, rok 2017 był ostatnim okresem rozliczeniowym, za który podmioty korzystające ze środowiska wnosiły opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i pobór wód marszałkowi województwa.
Od 2018 roku obowiązuje nowy wzór wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, w którym nie rozlicza się ww. opłat.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zakładce INFORMACJE dla PODMIOTÓW.

 

 1. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - w dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
  Administratorem BDO jest Minister Środowiska, natomiast samo prowadzenie rejestru zostało powierzone marszałkom województw.

 2. EkoPłatnik - za pośrednictwem tej aplikacji Podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
  System ten pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się Podmiotom z obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym uniknąć sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.

  EkoPłatnik umożliwia:
  - wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
  - wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
  - wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 3. WIADOMOŚCI – informacje dla Podmiotów dotyczące ochrony środowiska

 4. PRAWO – akty prawne regulujące zagadnienia ochrony środowiska

 5. INFORMACJE dla PODMIOTÓW – dział zawiera informacje o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów, opłaty produktowej oraz opłaty za substancje zubażające warstwę ozonową (substancje kontrolowane).
  Znajdują się tu również informacje o obowiązkach Podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przedkładania marszałkowi województwa informacji o produkowanych i wprowadzanych do obrotu bateriach i akumulatorach, o wykorzystywaniu substancji stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (m. in. azbest) oraz o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów.
  Dział zawiera wskazówki dotyczące ulg stosowanych w zakresie ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz procedur wydawania zaświadczeń o sposobie wywiązywania się podmiotu z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska.
  Znaleźć tu można również interpretacje przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz aktualne numery kont bankowych.

 6. SZKOLENIE - w zakresie korzystania ze środowiska - MATERIAŁY, PREZENTACJE - Dział ten zawiera prezentacje i materiały prezentowane na szkoleniach dla podmiotów korzystających ze środowiska. Znaleźć tu również można przykładowo wypełnione sprawozdania.

 7. INFORMACJE dla GMIN - Dział zawiera informacje o sposobie składania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz informacje o przekazywaniu marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru.

 8. INFORMACJE dla GMIN i POWIATÓW - Dział zawiera informacje o sposobie składania sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Znaleźć tu również można aktualnie obowiązujące formularze przedmiotowych sprawozdań.

 9. ZAŚWIADCZENIA o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska - Dział zawiera informacje dla podmiotów, gmin i powiatów o możliwości otrzymania zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

 10. BATERIE I AKUMULATORY - Dział ten zawiera wykaz miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Znaleźć tu również można artykuły i spoty edukacyjne na temat korzyści jakie niesie za sobą utylizacja baterii i akumulatorów.

 11. DANE KONTAKTOWE – dane teleadresowe pracowników merytorycznych prowadzących postępowania w sprawach opłat za korzystanie ze środowiska - z podziałem na poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska i z podziałem terytorialnym (powiaty).

 

pdf    drukuj    drukuj