Obowiązki Podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska


Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym, procedur, obowiązków i praw Podmiotów korzystających ze środowiska.

Zamieszczone w nim zostały informacje w blokach tematycznych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz o gospodarce odpadami.

Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - do dnia 31 marca następnego roku.

UWAGA: Od 1 stycznia 2017 r. nie ma obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zakładce INFORMACJE dla PODMIOTÓW.

 

 1. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - w dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
  Administratorem BDO jest Minister Środowiska, natomiast samo prowadzenie rejestru zostało powierzone marszałkom województw.

 2. EkoPłatnik - za pośrednictwem tej aplikacji Podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
  System ten pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się Podmiotom z obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym uniknąć sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.

  EkoPłatnik umożliwia:
  - wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
  - wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
  - wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 3. WIADOMOŚCI – informacje dla Podmiotów dotyczące ochrony środowiska

 4. PRAWO – akty prawne regulujące zagadnienia ochrony środowiska

 5. INFORMACJE dla PODMIOTÓW – dział zawiera informacje o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów, opłaty produktowej oraz opłaty za substancje zubażające warstwę ozonową (substancje kontrolowane).
  Znajdują się tu również informacje o obowiązkach Podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przedkładania marszałkowi województwa informacji o produkowanych i wprowadzanych do obrotu bateriach i akumulatorach, o wykorzystywaniu substancji stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (m. in. azbest) oraz o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów.
  Dział zawiera wskazówki dotyczące ulg stosowanych w zakresie ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz procedur wydawania zaświadczeń o sposobie wywiązywania się podmiotu z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska.
  Znaleźć tu można również interpretacje przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz aktualne numery kont bankowych.

 6. SZKOLENIE - w zakresie korzystania ze środowiska - MATERIAŁY, PREZENTACJE - Dział ten zawiera prezentacje i materiały prezentowane na szkoleniach dla podmiotów korzystających ze środowiska. Znaleźć tu również można przykładowo wypełnione sprawozdania.

 7. INFORMACJE dla GMIN - Dział zawiera informacje o sposobie składania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz informacje o przekazywaniu marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru.

 8. INFORMACJE dla GMIN i POWIATÓW - Dział zawiera informacje o sposobie składania sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Znaleźć tu również można aktualnie obowiązujące formularze przedmiotowych sprawozdań.

 9. ZAŚWIADCZENIA o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska - Dział zawiera informacje dla podmiotów, gmin i powiatów o możliwości otrzymania zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

 10. BATERIE I AKUMULATORY - Dział ten zawiera wykaz miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Znaleźć tu również można artykuły i spoty edukacyjne na temat korzyści jakie niesie za sobą utylizacja baterii i akumulatorów.

 11. DANE KONTAKTOWE – dane teleadresowe pracowników merytorycznych prowadzących postępowania w sprawach opłat za korzystanie ze środowiska - z podziałem na poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska i z podziałem terytorialnym (powiaty).

 

pdf    drukuj    drukuj