Olimpiada Wiedzy Ekologicznej


logo wfosigw kolorOlimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana od 1985 r. to najpopularniejsza, wśród 34 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Każdego roku bierze
w niej udział około 33 tysiące uczniów. Olimpiada ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

Aktualnie 62 senaty wyższych uczelni państwowych przyznają finalistom i laureatom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (lista dostępna na stronie internetowej olimpiady).

Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy wsparciu Ministerstwa Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej działa Przy Zarządzie Głównym Ligii Ochrony Przyrody. Cele i zadania Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Wojewódzkich Komitetów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej określa Regulamin Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych edycji Olimpiady i spraw z nią związanych umieszczane są na oficjalnej stronie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: www.ekoolimpiada.pl oraz na stronie Ligii Ochrony Przyrody - Zarząd Główny: www.lop.org.pl.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu są organizatorem etapu okręgowego, w którym wyłanianych jest 7 uczestników etapu centralnego.

Patronat nad przedsięwzięciem objęły następujące instytucje: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.

Szczegółowych informacji w sprawie olimpiady udzieli:

1. Anna Dąbkiewicz, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl
2. Bartosz Iwanowski, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl

Przedsięwzięcie pn. „ Organizacja etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


pdf    drukuj    drukuj