Aktualności ŚrodowiskaInformacja na temat zmiany terminu Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną (COVID -19) i zamknięcie placówek oświatowych w Polsce termin nadsyłania prac w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna - zostaje przesunięty i będzie zgodny z datą zakończenia roku szkolnego 2019/2020.   Departament Środowiska Urzędu więcej
 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju informujemy, że w Ministerstwie Klimatu została uruchomiona infolinia na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych telefony: (022) 36 92 817, (022) 36 92 692 oraz 797 876 619 więcej
 

  UWAGA! Szanowni Państwo,Mając na uwadze zminimalizowanie ewentualnego rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż punkt konsultacyjny BDO zostanie zamknięty do dnia 31 marca 2020 r.Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl   Informujemy, że został uruchomiony punkt konsultacyjny dotyczący rejestru BDO w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w salce nr 1023, część B, X piętro.Dodatkowych informacji można uzyskać pod dedykowanym na potrzeby rejestru BDO, numerem telefonu więcej
 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), posiadacz odpadów prowadzący odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, który: w okresie od dnia 6 września 2018 r. do dnia 5 września 2019 r. uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów stanowiące odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie więcej
 

Troszcząc się o zdrowie i życie Wielkopolan oraz wychodząc naprzeciw potrzebom wielkopolskich Gmin, Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w najbliższym czasie odbędą się trzy Konferencje szkoleniowe nt. kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych i najświeższych zmian prawnych w tym zakresie. Jest to kontynuacja cyklu corocznych spotkań poświęconych ochronie powietrza w naszym Województwie. Aby w tych Konferencjach mogła wziąć udział jak największa ilość pracowników urzędów gmin oraz strażników miejskich i gminnych uprawnionych do kontrolowania więcej
 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu: projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”; prognozy oddziaływania na więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o odpadach, dokonaną mocą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, opracowany zostanie nowy projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”. Najbardziej istotne zmiany, w stosunku do Projektu przyjętego uchwałą Nr 820/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego więcej
 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu: projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”; prognozy oddziaływania na więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że uchwałą Nr 820/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. przyjął projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”. Aktualnie powyższy projekt jest poddawany opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin, związków międzygminnych oraz RZGW. W dalszej kolejności dokument ten wraz Prognozą oddziaływania na środowisko podlegać będzie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w ramach której poddany zostanie opiniowaniu oraz procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o XX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania więcej
 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi związanymi z aktualizacją Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym, w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące ww. problematyki. Spotkania te stworzą możliwość przedstawienia głównych założeń do projektu Planu oraz dyskusji na temat istniejących problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Województwie.Z uwagi na potencjalną liczebność zaproszonych przedstawicieli gmin, więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występującew otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii więcej
 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, a także wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których dotyczą wprowadzone zmiany, Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”. Podczas warsztatów omawiane są najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, a także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu więcej
 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, a także wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których dotyczą wprowadzone zmiany, Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”. Podczas warsztatów omawiane są najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, a także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu więcej
 

Na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Zarząd Województwa Wielkopolskiego więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowywania projektu: Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego; Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2023”. oraz więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowywania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219 obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2” oraz o poddaje ww. projekt procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa - więcej więcej
 

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje: W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Departament Środowiska, tel. 61 626 64 00, email: dsr.sekretariat@umww.pl więcej
 

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami „BDO”    UWAGA! Szanowni Państwo,Mając na uwadze zminimalizowanie ewentualnego rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż punkt konsultacyjny BDO zostanie zamknięty do dnia 31 marca 2020 r.Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl   Informujemy, że został uruchomiony punkt konsultacyjny dotyczący rejestru BDO w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w salce nr 1023, część B, X piętro.Dodatkowych informacji można więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – „Jakość powietrza to jakość życia”. Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla więcej
 

1 2 3 4