Turystyka kolejowa


„Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013” wpisuje zagospodarowanie i wykorzystanie istniejącej sieci kolei wąsko- i normalnotorowych jako cel operacyjny celu strategicznego: „Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez lepszą ochronę, ekspozycję i organizację zasobów kulturowych i przyrodniczych” (Priorytet II. Rozwój walorów turystycznych). Zgodnie z tym zapisem Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Organizacja Turystyczna podjęły się rozwoju produktu turystycznego opierającego się na wolsztyńskich parowozach, kolejkach wąskotorowych i drezynach. W 2008 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, opracowano koncepcję utworzenia regionalnego produktu turystycznego pn. „Turystyka kolejowa w Wielkopolsce”. 

W skład opracowania weszły takie elementy jak:

  1. Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej dostępnej dla turystyki kolejowej oraz imprez z nią związanych,
  2. Krótki opis atrakcji i walorów krajoznawczych obszarów posiadających zasoby do uprawiania turystyki kolejowej,
  3. Identyfikacja co najmniej 5 lokalnych produktów turystycznych opartych na zabytkowych obiektach kolejowych,
  4. Określenie grup docelowych produktu,
  5. Określenie form sprzedaży lokalnych produktów turystycznych,
  6. Ustalenie sposobu zarządzania regionalnym i lokalnym produktem turystycznym,
  7. Wydanie folderu promującego turystykę kolejową w Wielkopolsce,
  8. Określenie form promocji regionalnego produktu turystycznego.

Pierwsze dwa elementy koncepcji stanowiła szczegółowa inwentaryzacja istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej dostępnej dla turystyki kolejowej oraz imprez z nią związanych, jak również opis atrakcji i walorów krajoznawczych obszarów posiadających zasoby do uprawiania tej formy turystyki.

Część trzecia to identyfikacja czterech kolejowych lokalnych produktów turystycznych opartych na zabytkowych obiektach kolejowych, którymi są: Parowozownia Wolsztyn, Kolejki Wąskotorowe, Szlaki Drezynowe oraz Kolejki Parkowe. W rozdziale tym określono również grupy/segmenty docelowe produktu turystycznego. Wśród grup docelowych znalazły się między innymi: polscy i zagraniczni miłośnicy kolei, młodzież szkolna, rodziny z dziećmi, grupy integracyjne i motywacyjne, turyści przebywający na terenie Wielkopolski oraz turyści samochodowi.

Kolejny, piąty element to określenie form sprzedaży lokalnych produktów turystycznych poprzez strategiczne i istotne narzędzia promocji jakimi są: Public relations, reklama, Internet oraz promocja uzupełniająca (gadżety, logo, wydawnictwa, płyty tematyczne karty turystyczne itp.).

Krokiem szóstym było ustalenie sposobu zarządzania regionalnym i lokalnym produktem turystycznym. Zgodnie z opracowaną koncepcją liderem zarządzającym markowym kolejowym produktem turystycznym  dla Wielkopolski miałaby być Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Partnerem w zarządzaniu produktem byłaby specjalnie w tym celu powołana Wielkopolska Rada Kolejowa, w której znaleźliby się przedstawiciele lokalnych produktów turystyki kolejowej i naturalni liderzy turystyki. Wśród członków rady połowę stanowić powinni przedsiębiorcy branży turystycznej, co ułatwiłoby trudny etap komercjalizacji całego produktu.

Ostatnia część opracowanej koncepcji określa formy promocji regionalnego produktu turystycznego. 

Do wypracowanej koncepcji produktu turystycznego dołączone zostały założenia projektu pn. Kolejowa Karta Turystyczna, która w wielu regionach Europy jest narzędziem atrakcji turystycznych regionu. Projekt zakłada stworzenie Kolejowej Karty Turystycznej w formie bezpłatnej karty tematyczno-regionalnej. Szczegółowo opisano tu grupy docelowe, zasady funkcjonowania karty, działania marketingowe na rzecz systemu rabatowego oraz planowane efekty ww. działań.

Dokument zawierający koncepcję wydany został w formie drukowanej i elektronicznej. Przygotowano też prezentację multimedialną, która zaprezentowana została na konferencji prasowej zorganizowanej podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2008 w Poznaniu. W ramach zadnia wydany został również folder promujący turystykę kolejową w Wielkopolsce. Promocja przedsięwzięcia obejmowała też cykl warsztatów i konsultacji z gestorami obiektów, samorządami, podmiotami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem turystyki kolejowej. Celem spotkań było zebranie wiedzy na temat dziedzictwa kolejowego w Wielkopolsce oraz zintegrowanie działań zmierzających do rozwoju kompleksowego produktu turystycznego.

Kolejnym krokiem będzie wdrożenie zapisów opracowanej koncepcji i przygotowanie stosownego studium wykonalności, które pozwoli oszacować wysokość koniecznych do poniesienia nakładów na remonty i utrzymanie poszczególnych elementów turystycznej infrastruktury kolejowej.


pdf    drukuj    drukuj