Turystyka kajakowa


„Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece Warcie” opracowano w 2007 roku przy wykorzystaniu potencjału własnego Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, przy zaangażowaniu pana Marka Lityńskiego, specjalisty w zakresie turystyki wodnej, autora wielu przewodników kajakowych. Prace sfinansowano z dotacji ministra właściwego ds. turystyki, środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz środków własnych Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. 

Zgodnie z założeniami na Program złożyły się:

  1. Szczegółowa inwentaryzacja dostępności brzegowej oraz istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej dla kajakarzy.
  2. Szczegółowa inwentaryzacja wypożyczalni sprzętu pływającego wraz z opisem rodzaju posiadanego sprzętu (kajaki, łodzie itp.).
  3. Krótkie przedstawienie walorów krajoznawczych zaplecza rzeki.
  4. Analiza zrealizowanych i planowanych działań w zakresie turystyki i rekreacji kajakowej przez wszystkie zainteresowane podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia itd.).
  5. Opracowanie koncepcji docelowej lokalizacji punktów obsługi wodnego ruchu turystycznego na wielkopolskim szlaku Warty.
  6. Opracowanie wytycznych w zakresie typowego projektu stanicy wodnej dla kajakarzy.
  7. Przedstawienie systemu oznakowania szlaku kajakowego (tablice informacyjne, znaki kajakowe).

Pierwszą część opracowania stanowiła szczegółowa inwentaryzacja dostępności brzegowej oraz istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej dla kajakarzy. Złożyły się na nią: opis Warty jako turystycznego szlaku wodnego - charakterystyka rzeki od jej źródła do ujścia do Odry, szczegółowy kilometraż drogi wodnej Warty z opisem trasy pod kątem dostępności brzegowej dla kajakarzy oraz infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (miejsca noclegowe, gastronomia, połączenia drogowe i promowe, inne) oraz opis wzniesienia spodu konstrukcji mostowej nad wodą na Warcie żeglownej od Kanału Warta – Gopło (406,6 km) do ujścia do Odry.

W części drugiej dokonano szczegółowej inwentaryzacji wypożyczalni sprzętu pływającego wraz z opisem rodzaju posiadanego sprzętu (kajaki, łodzie, itp.). W miejscu tym zidentyfikowano 12 wypożyczalni, które opisano według kolejności zgodnej z biegiem rzeki. 

Część trzecia to przedstawienie walorów krajoznawczych zaplecza Warty. W rozdziale tym opisano atrakcyjność miejscowości nadwarciańskich oraz walory wybranych form ochrony przyrody.

Kolejny, czwarty, element stanowiła analiza zrealizowanych i planowanych działań w zakresie turystyki i rekreacji kajakowej. Podstawą rozdziału była analiza danych zebranych na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich miast, gmin i powiatów nadwarciańskich oraz stowarzyszeń działających w zakresie turystyki wodnej. W ankietach tych zawarto pytania na temat zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć z zakresu turystyki wodnej.

Piątym krokiem było opracowanie koncepcji docelowej lokalizacji punktów obsługi wodnego ruchu turystycznego na wielkopolskim odcinku Warty. W rozdziale tym w pierwszej kolejności dokonano inwentaryzacji całego odcinka rzeki (od Uniejowa do Międzychodu) pod kątem występowania infrastruktury zaspokajającej potrzeby turystyki kajakowej i motorowodnej. Na tej podstawie wytypowano miejsca związane z obsługą wodnego ruchu turystycznego, z uwzględnieniem sezonowych pól namiotowych i obiektów całorocznych. Wskazaną listę uzupełniono o wskazówki dotyczące niezbędnego zagospodarowania w postaci zapewnienia dogodnego wyjścia na brzeg, infrastruktury sanitarnej, miejsc do bezpiecznego składowania kajaków, miejsc wypoczynku, parkingu itp. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wszystkie wskazane miejsca lokalizacji punktów obsługi wodnego ruchu turystycznego, zaproponowano wyznaczenie tych, które pełnić będą rolę węzłów turystycznych obsługujących różne formy turystyki kwalifikowanej (piesza, rowerowa, wodna) oraz rekreacji (ciągi spacerowe, jazda konna). 

Jedną z ważniejszych części Programu okazała się część szósta dotycząca opracowania wytycznych w zakresie typowego projektu stanicy wodnej dla kajakarzy. W rozdziale tym opisano wyposażenie stanicy wodnej dla kajakarzy w rozumieniu wyposażenia: niezbędnego (minimalnego), optymalnego (wzorcowego) oraz ośrodka wodnego.

Program kończy rozdział siódmy poświęcony przedstawieniu systemu oznakowania szlaku kajakowego (tablice informacyjne, znaki kajakowe). Zaproponowany system składa się z dwóch podsystemów: pierwszy obejmuje znaki informacyjne, umieszczane na brzegu rzeki od strony wody oraz na drogach dojazdowych, drugi składa się z tablic informacyjnych, umieszczanych w wybranych miejscach na lądzie. W opisie systemu oznakowania zawarto szczegółowe informacje dotyczące techniki i technologii materiałowej, szczegółowych wymiarów oraz kolorystyki tablic i znaków. Wskazano też proponowane miejsca rozmieszczenia tablic i znaków informacyjnych.

W ostatecznej wersji na Program oprócz tekstu, złożyły się mapy, dokumentacja fotograficzna i wzory oznakowania wykonane w formie drukowanej i elektronicznej. Przygotowano też prezentację multimedialną zaprezentowaną na konferencji podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2007 w Poznaniu. Podkreślić należy, iż w roku 2008 turystyka wodna była wiodącym tematem promocji województwa wielkopolskiego na targach Tour Salon 2008.

Opracowanie Programu jest istotnym krokiem w kierunku tworzenia ponadregionalnego produktu turystycznego, umożliwiającego turyście przepłynięcie rzeką całego województwa wielkopolskiego z łódzkiego do lubuskiego i dalej do Niemiec.


pdf    drukuj    drukuj