Raport ewaluacyjny


Raport ewaluacyjny Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013

„Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013" została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w czerwcu 2007 roku. Dokument był kompatybilny z obowiązującymi wówczas dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, w tym „Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku" i sprzyjał realizacji celu generalnego ówczesnej strategii wojewódzkiej, którym była: „Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców".

Celem opracowania „Raportu ewaluacyjnego Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013" było określenie stopnia realizacji „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013" oraz ocena spójności i trafności zapisów tego dokumentu z innymi regionalnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi, w tym zaktualizowaną „Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku". Opracowanie to stanowić ma również podstawę do przygotowania kolejnej strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku.


pdf    drukuj    drukuj