Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu współpracuje z trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi (NGO - ang. nongovernmental organisations) oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz poprawy i rozwoju bazy sportowej i turystycznej.

pdf    drukuj    drukuj