Szatnia na medal


Nabór wniosków do Programu „Szatnia na medal”

szatnia na medal

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w ramach drugiej edycji Programu „Szatnia na medal”.

 

CELE PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”:

 • budowa pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną,
 • poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych na terenie województwa wielkopolskiego,
 • z naboru wniosków wyłączone są miasta powyżej 50 000 mieszkańców (w przypadku wniosku składanego przez powiatu, z procedury wyłączone będą zadania realizowane na terenie miast powyżej 50 000 mieszkańców).

 

ZAKRES MERYTORYCZNY REALIZOWANYCH ZADAŃ:
Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania:

 1. Inwestycyjne, polegające na budowie nowych pomieszczeń szatniowych, sanitarnych, magazynowych, zakupie modułowych konstrukcji zaplecza oraz zakupie sprzętu sportowego, pod potrzeby funkcjonowania obiektów sportowych.
 2. Remontowe, polegające na poprawie warunków szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych istniejących obiektów lub adaptacji istniejących budynków do potrzeb szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych1.

W ramach powyższych zadań możliwe jest także dofinansowanie remontów instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, remontów dachu i ścian, remonty sanitariatów, wymiana armatury, ocieplenie budynków.

1 Dodatkowe informacje:

 • wartość zakupu sprzętu może stanowić najwyżej 10 % kosztu całkowitego zadania;
 • wartość kosztów związanych z ciągami komunikacyjnymi (chodniki, drogi dojazdowe itp.) może stanowić najwyżej 10 % kosztu całkowitego zdania;
 • istnieje możliwość przeprowadzenia remontów szatni przyszkolnych pod warunkiem zachowania ich ogólnodostępności (np. Szatnia wykorzystywana w godzinach pozalekcyjnych / konieczność przedstawienia oświadczenia o wykorzystaniu w godzinach pozalekcyjnych przez stowarzyszenia sportowe oraz harmonogramu prowadzonych zajęć);
 • istnieje możliwość składania wniosków na remonty obiektów dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego, wybudowanych w roku 2008 lub wcześniej;
 • możliwość składania wniosków na remonty Orlików wybudowanych wyłącznie w I edycji Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (tj. w roku 2008);
 • dofinansowane mogą być zadania, których termin realizacji nie będzie dłuższy niż do 31 grudnia 2019 roku;wartość zakupu sprzętu może stanowić najwyżej 10 % kosztu całkowitego zadania;

 

DOSTĘPNE ŚRODKI FINANSOWE:
W budżecie województwa wielkopolskiego w 2018 r. zaplanowano poniższe kwoty:

 1. 1 300 000 zł – na zadania inwestycyjne
  Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92601, § 6300.
 2. 2 700 000 zł – na zadania remontowe
  Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92605, § 2710.

 

Beneficjentami ww. środków mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego.

Powyższe kwoty stanowią całkowitą pulę środków na realizację zgłoszonych zadań, a nie – kwotę dofinansowania pojedynczej inwestycji.

 

POZIOM DOFINANSOWANIA:

 1. Wysokość otrzymanej pomocy finansowej, pochodzącej z budżetu województwa wielkopolskiego, nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych zadania. Pozostałe środki muszą być zabezpieczone przez Wnioskodawcę – JST i ewentualnych partnerów,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej jednostki samorządu terytorialnego może wynieść 100 000 zł,
 3. Jedna jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać dofinansowanie tylko do jednego wniosku,
 4. Jeden wniosek może obejmować kilka zadań, pod warunkiem zachowania maksymalnej kwoty dofinansowania.
 5. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania zostaną przedstawione w umowie (wzór umowy dostępny w załącznikach).

KRYTERIA OCENY:
Wnioski ocenie będą wg kryteriów:

 • znaczenie obiektu dla środowiska sportowego,
 • potrzeba wykonania zadania – stan techniczny obiektu (zalecana dokumentacja fotograficzna),
 • dostępność obiektu, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych,
 • propozycja wykorzystania obiektu (liczba osób korzystających i ich profil),
 • planowany udział finansowych środków własnych w realizowane zadanie,
 • udział środków finansowych z innych źródeł (w tym udział partnerów lub sponsorów),
 • doświadczenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Wnioskodawcą,
 • priorytetowo będą traktowane jednostki, które dotąd nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu „Szatnia na medal”.znaczenie obiektu dla środowiska sportowego,

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Do wniosku należy dołączyć:

 • wypis z księgi wieczystej bądź oświadczenie władz wnioskującej jednostki, że teren (względnie nieruchomość) stanowi jej własność,
 • wypis z uchwały budżetowej (lub projektu uchwały budżetowej; numer i dzień podjęcia uchwały oraz fragment dotyczący przedmiotowego zadania),
  • lub w przypadku gdy uchwała budżetowa będzie podjęta po terminie naboru wniosków należy dołączyć oświadczenie o terminie dostarczenia stosownego wyciągu oraz kwocie, która będzie zabezpieczona w budżecie jednostki wnioskującej,
 • kserokopia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (jeśli realizacja zadania tego wymaga lub oświadczenie jeśli realizacja zadnia tego nie wymaga),
 • ewentualne deklaracje sponsorów/partnerów zadania,
 • ewentualne oświadczenie o wykorzystaniu obiektu oświatowego (np. przyszkolnej hali sportowej) dla celów pozalekcyjnych wraz z harmonogramem prowadzonych zajęć,
 • ewentualna dokumentacja fotograficzna obiektu.

Załączniki wymagane w celu podpisania umowy (do uzupełnienia w późniejszym czasie):

 • oświadczenie o wyborze wykonawcy wraz z terminem przekazania placu budowy oraz umowa z głównym wykonawcą zdania,
 • oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające określić zakres i stan zaawansowania zgłaszanego zadania.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej w terminie do 8 marca 2019 r. (decyduje data wpływu) pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kancelaria Ogólna, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

PRZYZNANIE WSPARCIA:

 1. Informacja o wstępnym zakwalifikowaniu wniosków do Programu „Szatnia na medal” zostanie przedstawiona wnioskodawcom do końca kwietnia 2019 roku.
 2. Wnioski z kompletną dokumentacją oraz zakończoną procedurą przetargową zostaną skierowane na sesje Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który podejmie decyzje o dofinansowaniu zadań w formie uchwały.

 

KONTAKT:
Szczegółowych informacji nt. pomocy finansowej dla JST udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki UMWW pod numerami telefonów:

 • +48 61 626 68 45/46 - w godzinach: 8:00-15:00.





pdf    drukuj    drukuj