Informacje dla klientów biura MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska Paweł Tyczyński sp.j.


11.06.2018 r. wpłynęło oświadczenie Spółki MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska Paweł Tyczyński sp. j. z siedzibą w Pile, NIP 777 188 68 15, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 0266k, iż z powodu niewypłacalności Spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami oraz zapewnić zwrotu wpłat lub ich części wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.
Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, iż żaden z klientów nie przebywa obecnie poza granicami Polski i nie ma konieczności zapewnienia pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów do kraju.
Spółka posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatora turystyki i pośredników turystycznych nr 113/2017/OKR z dnia 25.08.2017 r., zawartą z firmą Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, opiewającą na kwotę 123 639,60 zł.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.

W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz oświadczenie, które znajduja się poniżej w częsci "Pliki do pobrania".

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:
1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki „MARTIN” Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. j. a klientem;
2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/ paragon);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać:
Pocztą na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
lub
Faksem : +48 22 333 77 91,
lub
Mailem: odszkodowanie@interpolska.pl

Zgodnie z prawnie ustanowionymi zapisami umów gwarancji ubezpieczeniowych nieprzekraczalny termin składania roszczeń dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 18 września 2017r do 17 września 2018r. upływa 25 czerwca 2019,

Zgłosić szkodę oraz zadawać pytania można również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00
tel.: 801 803 000

Kontakt do Urzędu Marszałkowskiego:
61 626 68 40 lub 61 626 68 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności wypłaty roszczeń klientom biur podróży rolą samorządu województwa jest wydanie dyspozycji wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego. Wyliczeń i wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom dokonuje podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego, w tym przypadku – Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Polska S.A.


pdf    drukuj    drukuj