Departament Sportu i Turystyki


Informacja dla hotelarzy

Uwaga!
Zasady funkcjonowania obiektów świadczących usługi hotelarskie w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostały ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566. Korekta rozprządzenia z dnia 1 kwietnia 2020 r. https://www.gov.pl/web/koronawirus/funkcjonowanie-hoteli-i-zakladow-pracy-korekty-w-rozporzadzeniu.

Na rządowej stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki zamieszczane są aktualne komunikaty i zalecenia, a także pytania i odpowiedzi w danym zakresie, w tym dla przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, jak niżej:

„Prowadzę pensjonat w górach – obecnie goszczę 10 osób. Czy muszę je wykwaterować?
Tak. Wykwaterowanie będzie musiało się odbyć najpóźniej w czwartek 2 kwietnia. Ograniczenie nie obejmuje osób:

  • objętych kwarantanną lub izolacją – jeżeli realizują ją w takim miejscu zgodnie z przepisami prawa,
  • wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
  • nocujących w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej.

Czy z hoteli nie będzie można korzystać podczas wyjazdów służbowych?
Z pobytu w hotelach będą mogły korzystać jedynie osoby nocujące w związku
z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych (np. pracownicy budowlani) lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej.”

Z uwagi na dynamikę obecnej sytuacji, zachęca się do zapoznawania na bieżąco
z informacjami zamieszczanymi pod wskazanym wyżej adresem strony internetowej.


 

Kompetencje departamentu

Departament kształtuje politykę województwa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. W ramach swoich obowiązków stwarza warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczno-techniczne dla rozwoju podległych sobie dziedzin życia. W tym celu zarządza środkami budżetowymi. Jego zadaniem jest także prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych w województwie, nadzór nad nimi oraz planowanie i realizowanie rozbudowy wielkopolskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także jej wyposażenie. Na ten cel Departament posiada środki m.in. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jego obowiązkiem jest również przystosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Departament odpowiada również za rozwój kontaktów międzynarodowych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego z zagranicą.

Departament Sportu i Turystyki podejmuje ponadto szereg działań związanych bezpośrednio z obrazem wielkopolskiego sportu i rekreacji. Jest to m.in. nadzór na szczeblu wojewódzkim nad państwowym systemem rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, współpraca przy projektach szkoleniowych dla młodzieży oraz kadr reprezentacyjnych, podejmowanie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki wśród osób niepełnosprawnych, nadzór nad przygotowywaniem sportowców województwa – reprezentantów kraju do zawodów rangi mistrzowskiej. Ponadto organizacja regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych oraz rozpatrywanie spraw dotyczących odznak, nagród i wyróżnień za działalność w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a także przyznawania stypendium sportowego.

Departament prowadzi także politykę promocyjną kultury fizycznej oraz walorów krajoznawczo-turystycznych województwa, wspiera również stowarzyszenia działające w zakresie jego kompetencji oraz niekomercyjne wydawnictwa i opracowania badawcze nt. sportu lub atutów turystycznych regionu. Oprócz tego, jest odpowiedzialny za utrzymywanie w dobrym stanie szlaków i infrastruktury turystycznej oraz współpracę z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Departament realizuje także zadania, jakie nakłada na niego ustawa o usługach turystycznych. Wśród nich należy wymienić ewidencjonowanie i kontrolowanie firm działających w sektorze usług turystycznych, prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, zawieszaniem i cofaniem uprawnień przewodnikom górskim oraz prowadzenie ich ewidencji, a także koordynowanie kategoryzacji obiektów hotelarskich i prowadzenie ich spisu.


Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro IX, część A, pokój 932
tel.: 61 626 68 40
fax: 61 626 68 41
e-mail: ds.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Tomasz Wiktor

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Mariusz Kubiak


Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj