Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020


Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w dniu 25 marca 2013 r. program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r.), którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi. W ramach programu wspierane będą zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi (m.in. miejsca rekreacji i integracji, ścieżki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbiorniki i cieki wodne), jak i nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocja wsi.

Odnowa wsi, tam gdzie dotychczas była realizowana, okazała się niezwykle skuteczną koncepcją i metodą rozwoju obszarów wiejskich. Stąd propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego.

Zgłoszeń sołectw do programu mogą dokonywać gminy lub stowarzyszenia spełniające wymogi określone w Zasadach uczestnictwa w programie. Sołectwa można zgłaszać przez cały okres trwania programu

Program jest realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel.: 61 626 65 00 (sekretariat),
61 626 65 10,
61 626 65 14,
61 626 65 28,
61 626 65 29 lub
61 626 65 37

Więcej informacji  można znaleźć na stronie programu www.wow.umww.pl


pdf    drukuj    drukuj