Projekt EcoWaste4Food


Supporting Eco-Innovation To Reduce Food Waste
And Promote A Better Resource Efficiency Economy

Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności
i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo

 

ECOWASTE 4 FOOD

Marnowanie żywności to problem, którego jesteśmy coraz bardziej świadomi, ale nadal nie wiemy jak skutecznie z nim walczyć. Opublikowane raporty pokazują, że gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej wyrzucają rocznie 88 mln ton żywności, co odpowiada 173 kg marnotrawionej żywności na osobę. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Polski oszacowano, że ilość marnowanej żywności może wynosić nawet 7-9 mln ton rocznie (ok. 238 kg/osobę), co plasuje nas na niechlubnym 5 miejscu w UE. Jak widać, skala zjawiska jest ogromna.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, chcąc aktywnie włączyć się w walkę ze zjawiskiem marnowania żywności, na początku 2017 roku przystąpił do projektu EcoWaste4Food dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Interreg Europa.

 

Czteroletni projekt EcoWaste4Food rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku. Współpracujące regiony i miasta to: francuski region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, włoskie miasto Ferrara, grecki region Zachodnia Macedonia, fiński region Południowa Ostrobotnia, angielskie Hrabstwo Devon oraz hiszpański region Katalonia reprezentowany przez Katalońską Agencję ds. Odpadów. Partnerem Wiodącym projektu jest CIHEAM-IAMM (Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych – Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Montpellier we Francji).

Ambicją projektu jest poszukanie rozwiązania podstawowego problemu marnotrawienia żywności, aby nie tylko przystopować niedopuszczalną sytuację, która powoduje utratę nawet do 50% produkcji rolnej (która pozostaje nieskonsumowana lub jest zużywana w niewłaściwy sposób mając na względzie problemy zdrowotne), ale także w celu wykazania, że odpady żywnościowe mogłyby być źródłem wydajnej zasobowo i przyjaznej dla środowiska gospodarki na terytoriach uczestniczących w projekcie.

Władze lokalne i regionalne będące partnerami projektu są przekonane, że współpracując, wymieniając doświadczenia, pogłębiając wiedzę w zakresie innowacji ekologicznych ograniczą w sposób znaczący marnotrawstwo żywności.

Każdy partner projektu zaprosił do współpracy zainteresowane osoby i instytucje, które w ramach regionalnych grup interesariuszy aktywnie uczestniczyły w wyborze dobrych praktyk do zaadoptowania w danym regionie oraz w zatwierdzaniu planów działań, które będą realizowane podczas dwóch ostatnich lat trwania projektu. Projekt ma również oddziaływać na wykorzystanie środków z WRPO właśnie w temacie innowacji ekologicznych ograniczających marnotrawstwo żywności. Oczekuje się, że projekt ECOWASTE4FOOD dostarczy cennego wkładu do debaty na temat przyszłych priorytetów rozwoju Województwa Wielkopolskiego w obszarze ograniczania marnowania żywności.

Pierwszy etap projektu zakończyło podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 28 listopada 2018 r. uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczącego Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Dokument ten, będąc rezultatem wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu oraz regionalnymi interesariuszami, obejmuje trzy wstępne działania:

DZIAŁANIE I - Wielkopolski Tydzień Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności
DZIAŁANIE II - Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości w tematyce ograniczania marnotrawienia żywności
DZIAŁANIE III - Podnoszenie świadomości Wielkopolan w zakresie problemu marnowania żywności w Wielkopolsce – instrumenty polityki regionalnej.

 

Realizacja Planu Działań rozpoczęta w 2019 roku, opierać się będzie między innymi na organizacji warsztatów kulinarnych i szkoleń dotyczących ponownego wykorzystania resztek jedzenia oraz zorganizowaniu Dni Otwartych w Banku Żywności dla szkół, gdzie młodzi ludzie będą mogli poznać potrzeby społeczne i skalę problemu, jakim jest marnotrawienie żywności. Poza tym planowane są również kampanie edukacyjne, dzięki którym konsumenci, producenci czy sprzedawcy żywności będą mogli dowiedzieć się, jakie działania mogą podjąć, żeby ograniczyć marnowanie jedzenia.

 

Kolejne z działań pilotażowych skierowane zostanie do wielkopolskich przedsiębiorców, którzy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w postaci voucherów na innowacje. Środki te przeznaczyć będą mogli przede wszystkim na wdrożenie ulepszeń lub nowych produktów czy technologii i rozwiązań ograniczających marnowanie żywności w procesie jej przetwórstwa, dystrybucji czy magazynowania.

 

(więcej informacji o projekcie na stronie www.interregeurope.eu/ecowaste4food ).


Zrób spot plakatKonkurs dla studentów na spot/film wraz z hasłem promującym działania przeciw marnotrawieniu żywności.

Mając na względzie propagowanie idei ograniczania marnotrawienia żywności i podejmowanie konkretnych działań zmniejszających to zjawisko oraz w związku z realizacją Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszał wszystkich studentów uczelni wyższych mających swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie na spot/film wraz z hasłem promującym.

Konkurs ten był organizowany w ramach Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności, a jego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej studentów, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie żywności, jej marnowania, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla środowiska wynikające ze złych zachowań, a także rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości oraz wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów.

Konkurs polegał na wykonaniu krótkiego spotu/filmu wraz z hasłem promującym działania ograniczające marnotrawienie żywności.

Na podstawie propozycji Kapituły Konkursu Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 sierpnia przyznał I, II i III miejsce. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe.

Szczegółowe informacje dotyczące Listy Laureatów znajdują się w plikach do pobrania.

 

 


pdf    drukuj    drukuj