Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Kompetencje departamentu

W zakres obowiązków Departamentu wchodzą liczne działania związane z szeroko rozumianą gospodarką rolną. Pracownicy Departamentu zajmują się sprawami związanymi m.in. z gospodarką łowiecką i rybacką, ochroną zwierząt i roślin, nasiennictwem czy odnawialnymi źródłami energii. Ponadto pracownicy Departamentu realizują zadania województwa w zakresie gospodarki wodnej na potrzeby rolnictwa w tym m.in. związane z utrzymaniem wód płynących istotnych dla potrzeb rolnictwa, ochroną ludzi i mienia przed powodzią i suszą, korzystaniem z wód w stosunku do których na podstawie ustawy Prawo wodne, prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Do zadań Departamentu należy także wydawanie pozwoleń wodnoprawnych i ustalanie linii brzegu w zakresach określonych ustawa Prawo wodne oraz uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji wodnych, a także nadzór nad związkami spółek wodnych oraz Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Do podstawowych zadań Departamentu należy jednak analiza bieżącej sytuacji i planowanie rozwoju rolnictwa i wsi w ramach programów „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” oraz „Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce”. Ponadto Departament współpracuje z Izbą Rolniczą i organizacjami społeczno-zawodowymi rolników, związkami i stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami naukowymi i oświatowymi oraz placówkami zagranicznymi, aby wspólnie rozwiązywać problemy regionów wiejskich województwa.

Departament na bieżąco informuje mieszkańców obszarów wiejskich o możliwych działaniach w kierunku modernizacji rolnictwa i wsi, a także stara się im stworzyć pozarolnicze możliwości zarobkowania. W celu aktywizacji mieszkańców tych regionów Departament przeprowadza konkursy „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Polski Producent Żywności” oraz uczestnicy w obsłudze konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Ten ostatni konkurs wpisuje się w Projekt Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Wielkopolsce i służy jego promocji.

Departament jest także odpowiedzialny za ochronę gruntów rolnych i leśnych. Jego obowiązkiem jest opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia tych terenów oraz kontrola przestrzegania przepisów wynikających z regulującej zagadnienie ustawy.

Oprócz tego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi opiniuje plany finansowo–zadaniowe agencji rządowych oraz plany Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, tak, aby zgadzały się z projektem Strategii Województwa.

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro V, część B, pokój 564
tel.: 61 626 65 00
fax: 61 626 65 01
e-mail: dr.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Marek Beer

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Marcin Nurkowski

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Dariusz Młynarczyk

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj