Departament Polityki Regionalnej


Kompetencje departamentu

Departament jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki rozwoju regionalnego województwa w taki sposób, by zapewniła ona dynamiczny i konsekwentny rozwój całej Wielkopolsce. Swoje decyzje podejmuje w oparciu o prognozy kierunków rozwoju Województwa. Te z kolei powstają w Departamencie na podstawie oceny zjawisk społeczno-gospodarczych, a cześć z nich we współpracy z instytucjami badawczo-analitycznymi i są ważnym źródłem informacji również dla pozostałych jednostek Urzędu. Raporty z badań i ekspertyzy są publikowane na stronie internetowej sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz w zakładce badania ewaluacyjne WRPO.

Do zadań Departamentu należy inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie procesu opracowywania oraz wdrażania, w tym monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju województwa. Departament aktywnie uczestniczy w tworzeniu warunków dla jej realizacji. Od 27 stycznia 2020 roku obowiązuje Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Departament odpowiedzialny jest za przygotowanie corocznych raportów o stanie województwa, stanowiących element sprawozdawczości z realizacji celów rozwojowych Wielkopolski.

Od 2004 roku Departament Polityki Regionalnej odpowiada za przygotowanie i koordynację wdrażania programów określających kierunki interwencji polityki spójności w Wielkopolsce w danej perspektywie finansowej. Departament odpowiada za zarządzanie całością Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w szczególności w obszarze finansowym, monitoringu, ewaluacji, kontroli, pomocy technicznej, informacji oraz promocji i szkoleń.

Aktualności z Departamentu znajdują się w zakładce Strategia Wielkopolska 2030 oraz na stronie WRPO.

 

Siedziba departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro III, część A, pokój 345
tel.: 61 626 63 00
fax: 61 626 63 01
e-mail: dpr.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Grzegorz Potrzebowski

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Michał Kurzawski

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Danuta Sowińska

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna

pdf    drukuj    drukuj