Departament Infrastruktury


Kompetencje departamentu

Departament Infrastruktury koordynuje realizację zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, współdziała przy opracowywaniu projektów strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich, wykonuje zadania z zakresu drogownictwa, ruchu drogowego, energetyki i gazownictwa.

Departament sprawuje nadzór nad wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną - Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu, której Samorząd Województwa Wielkopolskiego powierzył realizację zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym opracowanie i aktualizację kluczowego dokumentu, jakim jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego.

Współdziałając na rzecz kształtowania polityki przestrzennej Województwa Departament Infrastruktury przygotowuje dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego materiały do uzgadniania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin a także opracowuje dla Marszałka projekty opinii w celu uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto Departament wykonuje zadania z zakresu drogownictwa, ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym zakresie sprawuje nadzór nad działalnością Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który prowadzi sprawy związane z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach w województwie wielkopolskim ( z wyjątkiem dróg tej kategorii, położonych w granicach miast na prawach powiatu tj. Poznań, Kalisz, Konin, Leszno). Ponadto sprawuje nadzór nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, które nie tylko przeprowadzają egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, ale również prowadzą kursy dla zawodowych kierowców różnych specjalizacji, szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach i popularyzacji przepisów prawa o ruchu drogowym oraz szkolenia dla kierowców notorycznie naruszających przepisy ruchu drogowego.

Departament Infrastruktury wykonuje również zadania w zakresie energetyki i gazownictwa. W tym przypadku przygotowuje projekty rozstrzygnięć Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie opiniowania planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w kontekście obecnego i przyszłego zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.

Uczestniczy w procesie opiniowania przedkładanych przez gminy projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

Departament zajmuje się również opiniowaniem wniosków przedsiębiorstw energetycznych o udzielenie, cofnięcie lub zmianę koncesji.

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro XI, część B, pokój 1155
tel.: 61 626 70 50
fax: 61 626 70 51
e-mail: di.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Agnieszka Kubiakowska – Michalak

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Krzysztof Krzysztofiak

 

Wieloosobowe Stanowisko ADR

tel.: 61 626 70 55

  • rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy doszkalające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne

Oddział ruchu drogowego

tel.: 61 626 70 61

  • ewidencja egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
  • rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne


Struktura organizacyjna

Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj