Standardy obsługi inwestora w samorządzie


Projekt „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”

 

Poznań, 20 marca 2020

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na podstawie §3 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww. przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania wymaganej puli miejsc.

JST zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych (załączniki 2, 3a oraz 3b do regulaminu) na skrzynkę poczty elektronicznej Departamentu Gospodarki UMWW - drg.sekretariat@umww.pl

Dodatkowych informacji udziela Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonujące w strukturach Departamentu Gospodarki UMWW: z związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 kontakt jest obecnie możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: coie@umww.pl. lub telefonicznie pod numerem 609 329 362 w godz. 8-15.

 


 

Poznań, 6 marca 2020

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że nabór jednostek samorządu terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) odbędzie się w terminie 13-19 marca 2020 r.

Celem projektu jest doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym. Projekt zakłada podniesienie jakości obsługi inwestora w wielkopolskich JST poprzez objęcie wsparciem co najmniej 130 JST z Wielkopolski, z których minimum połowa wdroży standard obsługi inwestora. W ramach zadań znajdują się m.in.: szkolenia podstawowe i warsztaty specjalistyczne z zakresu obsługi inwestora, doradztwo indywidualne oraz stworzenie lokalnej sieci współpracy pracowników JST mającej na celu budowanie relacji z inwestorami, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora.
Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.
Udział w projekcie nie wymaga od samorządu wkładu finansowego.

Rekrutacja ma charakter jawny oraz otwarty i prowadzona jest wśród wszystkich JST z terenu Województwa Wielkopolskiego w sposób zapewniający wszystkim podmiotom równe szanse uczestnictwa w Projekcie.
Informacja o rozpoczęciu rekrutacji została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich JST przy użyciu adresów poczty e-mail zawartych w bazie teleadresowej Jednostek Samorządu Terytorialnego1 .

JST zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie w terminie od 13 do 19 marca 2020 r. skanów wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych (załączniki 2, 3a oraz 3b do regulaminu) na skrzynkę poczty elektronicznej Departamentu Gospodarki UMWW - drg.sekretariat@umww.pl (zgłoszenia przesłane przed i po terminie naboru nie będą rozpatrywane).

Kwalifikacja JST do udziału w Projekcie następuje na podstawie listy rankingowej tworzonej według kolejności wpływu prawidłowych zgłoszeń (data i godzina) na ww. skrzynkę odbiorczą, za wyjątkiem zgłoszeń miast średnich wymienionych w §1 pkt. 16 Regulaminu, którym przysługuje pierwszeństwo
w naborze.

 

1 http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html

 

Dodatkowych informacji udziela Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonujące w strukturach Departamentu Gospodarki UMWW: e-mail: coie@umww.pl, telefony: 61 626 62 62; 61 626 62 67, 61 626 62 65.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj

 

 

 

 


pdf    drukuj    drukuj