Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów


centrum obsługi inwestorów i eksporterów logoWielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) funkcjonuje w strukturze Departamentu Gospodarki i świadczy przedsiębiorcom nieodpłatne usługi informacyjne w zakresie wsparcia handlu zagranicznego, a także procesu inwestycyjnego na terenie Wielkopolski. Usługi COIE są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych – posiadających w Polsce miejsce zamieszkania.

Głównym celem COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

COIE współpracuje na co dzień m.in. z instytucjami otoczenia biznesu, bilateralnymi izbami handlowymi, Polską Agencją Handlu i Inwestycji S.A. i jej Zagranicznymi Biurami Handlowymi, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Eksporterzy planujący rozwój swojej działalności na światowych rynkach mają do dyspozycji usługi "pro-eksport", polegające m.in. na udostępnianiu:

  • listy potencjalnych partnerów z wybranego rynku lub branży opracowywane na podstawie dostępnych w COIE baz danych B2B;
  • informacji o aktualnych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w danej branży,
  • informacji na temat uwarunkowań eksportowo-inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych,
  • informacji w zakresie instrumentów wsparcia eksportu.

Inwestorzy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Wielkopolsce mogą otrzymać wsparcie "pro-biz", m.in. odnośnie:

  • potencjału gospodarczego regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej;
  • wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz instytucji właściwych dla poszczególnych form wsparcia;
  • dostępnych lokalizacji inwestycyjnych (w tym oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu).

Lokalizacja Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: +48 61 626 62 40
fax: +48 61 626 62 41
e-mail: sekretariat.drg@umww.pl

Ekspert pro-eksport
Anna Marciniak (język angielski)
tel.: +48 61 626 62 65
e-mail: anna.marciniak@umww.pl

Ekspert pro-biz/pro-eksport
Paweł Waliszewski (język francuski, angielski)
tel.: +48 61 626 62 67
e-mail: pawel.waliszewski@umww.pl

Ekspert pro-biz/pro-eksport
Anna Maciołek (język angielski, niemiecki)
tel.: +48 61 626 62 62
e-mail: anna.maciolek@umww.pl

Projekt Systemowy pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

więcej informacji

pdf    drukuj    drukuj