Departament Gospodarki Mieniem


Realizuje zadania z zakresu gospodarowania mieniem Województwa, gospodarowania środkami z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, oraz prowadzi ewidencję księgową majątku Województwa oraz dochodów Województwa.

Do podstawowych zadań departamentu należy:

 1. W zakresie gospodarowania mieniem:
  a) nabywanie składników mienia nieruchomego do wojewódzkiego zasobu nieruchomości,
  b) prowadzenie ewidencji rzeczowej mienia nieruchomego w szczególności nie należącego do żadnej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej,
  c) gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład mienia województwa i określanie należności z tytułu sprzedaży, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania, dzierżawy, najmu,
  d) realizacja zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  e) regulowanie w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości na rzecz Województwa,
  f) sprawowanie nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym,
  g) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wynajmu, dzierżawy i sprzedaży majątku trwałego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w ścisłej współpracy z merytorycznie właściwymi Departamentami,
 2. W zakresie ochrony gruntów rolnych:
  a) przygotowywanie uchwał Zarządu określających zasady dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych,
  b) opracowywanie i realizacja uchwał Sejmiku w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa wielkopolskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
  c) opracowywanie projektów uchwał Zarządu w sprawie ustalenia wykazu zadań przyjętych do finansowania ze środków budżetu województwa wielkopolskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
  d) realizacja zadań wynikających z podjętych przez organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego uchwał w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa wielkopolskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
  e) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku, decyzji Zarządu i Marszałka dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania płatności należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 3. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku województwa, w tym:
  a) ewidencji składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji województwa,
  b) ewidencji składników majątkowych pozostałych po likwidacji wojewódzkich jednostek organizacyjnych lub przekształcanych oraz przekazanych przez jednostki wojewódzkie jako zbędne w celu dalszego zagospodarowania,
  c) ewidencji bilansowej i pozabilansowej składników majątkowych nabywanych/zbywanych przez województwo wycenionych lub pozostających bez wyceny,
  d) ksiąg rachunkowych w zakresie majątku województwa i dochodów uzyskiwanych z gospodarowania majątkiem województwa oraz pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, jak również wpływów za udostępnianie przez marszałka województwa materiałów należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za udostępnienie przez starostów materiałów należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zasadach określonych
  w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  e) ewidencji księgowej rozrachunków zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym:
  - należności i zobowiązań wynikających z bieżącej działalności województwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami,
  - należności i zobowiązań z tytułu gospodarowania zabudowanymi i niezabudowanymi nieruchomościami województwa,
  - środków pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, jak również wpływów za udostępnianie przez marszałka województwa materiałów należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za udostępnienie przez starostów materiałów należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zasadach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  f) zapewnienie terminowego ściągania należności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych związanych z gospodarowaniem majątku województwa,
  g) egzekucja należności województwa związanych z gospodarowaniem majątkiem województwa,
  h) sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonej ewidencji bilansowej i pozabilansowej,
  i) sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i należności
  z zakresu gospodarowania majątkiem województwa oraz pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu,
  j) kontrolowanie prawidłowości formalno-rachunkowej dokumentów stanowiących podstawę uruchomienia środków pozostających w dyspozycji Departamentu w związku z realizowanymi zadaniami,
  k) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia miesięcznej deklaracji VAT,
  l) przygotowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań Departamentu,
  m) analiza i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie udzielania ulg i umorzeń w spłacie należności pieniężnych Województwa Wielkopolskiego i Skarbu Państwa, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie,
  n) sporządzenie informacji o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.

W strukturze organizacyjnej Departamentu Gospodarki Mieniem funkcjonują :

- Oddział Nabywania Mienia i Regulacji Prawnych
- Oddział Gospodarowania Mieniem
- Oddział Ochrony Gruntów Rolnych
- Wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno – organizacyjnych
- Oddział Ewidencji Księgowej Mienia

Siedziba Departamentu Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Sekretariat –piętro XI, część A, pokój 1144
Tel.: 61 626 65 40
Fax: 61 626 65 41
e-mail: dg.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu
Izabela Witkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu
Rafał Gil

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj