Departament Finansów


Kompetencje departamentu

Departament Finansów zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z finansami Województwa. Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu województwa, zapewnia obsługę finansowo księgową budżetu województwa, prowadzi księgi rachunkowe budżetu województwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych przez dysponentów środków budżetowych, sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe, prowadzi ewidencję dochodów i wydatków województwa. Do zadań departamentu należy także przekazywanie dotacji na zadania powierzone i własne jednostkom samorządu terytorialnego.

Istotnym zadaniem realizowanym przez Departament Finansów jest opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów, z których wynikają zobowiązania pieniężne dla województwa oraz opracowywanie projektów uchwał dotyczących spraw finansowych.

 

Skarbnik Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Kuzdro-Lubińska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro IX, część B, pokój 954
tel.: 61 626 68 65
fax: 61 626 68 66
e-mail: skarbnik@umww.pl

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro IX, część B, pokój 961
tel.: 61 626 68 00
fax: 61 626 68 01
e-mail: df.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Renata Sujak

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Katarzyna Gawrych

Oddział Budżetu i Sprawozdawczości DF-II
Kierownik: Marlena Zając
pokój 959
tel.: 61 626 68 06
e-mail: finanse-analizy@umww.pl

Referat ds. Planowania Budżetu DF-II-1
Z-ca Kierownika: Anna Witulska
pokój 964
tel.: 61 626 68 07
e-mail: finanse-analizy@umww.pl

Referat ds. Sprawozdawczości DF-II-2
Z-ca Kierownika: Małgorzata Skrzypek
pokój 959
tel.: 61 626 68 14
e-mail: finanse-sprawozdania@umww.pl

Oddział Księgowości
Kierownik: Arleta Krysmann
pokój 966
tel.: 61 626 68 15
e-mail: finanse-ksiegowosc@umww.pl

Referat ds. Budżetu Województwa DF-III-1
Z-ca Kierownika: Justyna Rogalińska
pokój 967
tel.: 61 626 68 16

Referat ds. Jednostki Budżetowej DF-III-2
Z-ca Kierownika: Angelika Adamowicz
pokój 968
tel.: 61 626 68 18

Referat ds. Ewidencji Funduszy Unijnych DF-III-3
Z-ca Kierownika: Irena Tomys
pokój 971
tel.: 61 626 68 22

Oddział Analiz Budżetu
Kierownik: Ireneusz Woźniak
pokój 956
tel.: 61 626 68 11
e-mail: wpf-finanse@umww.pl

 

Struktura organizacyna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny
 

pdf    drukuj    drukuj