Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym


 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4771/2018 z 4 stycznia 2018 roku przyjął listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku odpowiednio dla:

 • 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie,
 • 200 słuchaczy i studentów uczelni państwowych w kwocie 300 złotych miesięcznie.

Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym Regulaminem stypendium.

Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

A. UCZNIOWIE do 20 lutego 2018 roku
B. STUDENCI i SŁUCHACZE do 20 marca 2018 roku

do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

 1. korespondencyjnie na adres:
  Departament Edukacji i Nauki
  Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

 2. osobiście do Punktu kancelaryjnego
  Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  Poznań

Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Lista stypemdystów uczniowie- kontynuacja - pobierz
Lista stypendystów studenci - kontynuacja - pobierz


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4628/2017 z 30 listopada 2017 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni państwowych.

Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 590 wniosków, z tego: 367 – uczniów (z tego: 363 pozytywne i 4 negatywne) oraz 223 – studentów (z tego: 214 pozytywne i 9 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki respektując zapisy regulaminu stworzył jedną wspólną listę na województwo wielkopolskie odpowiednio dla uczniów oraz studentów.

Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym regulaminem stypendium.

Za okres od 1 września do 31 grudnia 2017 roku stypendium otrzyma 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, a za okres od 1 października do 31 grudnia 2017 roku 200 studentów w kwocie 300 złotych miesięcznie.

Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

 1. UCZNIOWIE do 20 lutego 2018 roku
 2. STUDENCI i SŁUCHACZE do 20 marca 2018 roku

do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

 1. korespondencyjnie na adres:
  Departament Edukacji i Nauki
  Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

   

 2. osobiście do Punktu kancelaryjnego
  Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  Poznań

Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Lista stypemdystów uczniowie - pobierz
Lista stypendystów studenci - pobierz

 


Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o realizacji stypendium o charakterze socjalnym w 2016 roku - link

Zasady udzielania stypendium określone zostały w Regulaminie udzielania stypendium Marszała Województwa Wielkopolskiego, który stanowi załącznik nr 1 do ww. Uchwały.

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu w trybie i warunkach określonych w Regulaminie.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby
    wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do:

 • 25 września uczniowie,
 • 20 października studenci/słuchacze.

Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie miesięcy listopad-grudzień danego roku kalendarzowego.
Regulamin i dokumenty niezbędne do złożenia, celem rozpatrzenia wniosku:

 • Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – stypendium o charakterze socjalnym
 • Wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (zał. 1 do Regulaminu)
 • Wniosek o stypendium dla studenta/słuchacza (zał. 2 do Regulaminu)
 • Lista Kandydatów do stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (zał. 3 do Regulaminu – wypełniają Starostwa Powiatowe i Urzędy Miast na prawach powiatu)
 • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy (zał. 4 do Regulaminu)
 • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej (zał. 5 do Regulaminu)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy (zał. 6 do Regulaminu)
 • Oświadczenia: rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci; wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców (zał. 7 do Regulaminu)

 


pdf    drukuj    drukuj