MAŁE GRANTY


Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2017 - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Oświadczenie o łącznej kwocie finansowej uzyskanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w trybie Maych Grant - pobierz
Oświadczenie o numerach bankowych, nip, regon i osobach upoważnionych - pobierz
Oświadczenie ubieganie lub nieubieganie się o dotację w trybie małych grantów - pobierz
Uproszczona oferta - pobierz
Uproszczone sprawozdanie - pobierz
Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów - pobierz

pdf    drukuj    drukuj