Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku


Listy nagrodzonych zostaną podane do informacji po uroczystości wręczenia, która odbędzie się 25.09.2018 r.


Informujemy, że na podstawie uchwały Nr 5701/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku termin składania formularzy zgłoszeniowych w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku zmienia się z dnia 31 lipca 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Przypominamy, że termin składania wniosków w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 31 sierpnia 2018r.


Zgodnie z uchwałą Nr 5528/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku termin składania formularzy zgłoszeniowych w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku zmienia się z dnia 30 czerwca 2018 r. na dzień 31 lipca 2018 r.

Przypominamy, że termin składania wniosków w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 31 lipca 2018r.


Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.

Informujemy, że w konkursach mogą brać udział nauczyciele i szkoły wyróżnione w I i II edycji. Natomiast zgodnie z regulaminem zwycięzcy i laureaci nie mogą brać udziału w konkursach przez dwie kolejne edycje.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 30 czerwca br.

Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

 

Przystępując do Konkursów o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursów o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku,
b) archiwalnych,
c) promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku zwycięzcy, laureatów i wyróżnionych.

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie wizerunku,
b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą prze okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.

7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.

9) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt. 3b.

12) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13) Państwa dane osobowe będą podawane Kapitule Konkursu powołanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

14) W przypadku uzyskania tytułu zwycięzcy, laureata lub wyróżnionego Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości.


pdf    drukuj    drukuj