Departament Administracyjny


Departament Administracyjny realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej Urzędu oraz obsługi teleinformatycznej.

Do najważniejszych zadań Departamentu należy:

a) w zakresie obsługi administracyjnej:

 • prowadzenie punktu kancelaryjnego,
 • zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i eksploatacyjne,
 • ubezpieczenie mienia Urzędu oraz odpowiedzialności cywilnej województwa wielkopolskiego,
 • obsługa taboru samochodowego Urzędu,
 • koordynowanie oraz nadzór inwestycji i remontów prowadzonych w obiektach Urzędu,
 • utrzymanie techniczno-funkcjonalne użytkowanych obiektów,
 • prowadzenie archiwum zakładowego.

b) w zakresie finansowo-księgowym:

 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozdziałów ujętych w planie dochodów i wydatków danego roku,
 • ewidencja majątku ruchomego: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Urzędu,
 • rozliczanie dotacji pochodzących z różnych źródeł krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu,
 • prowadzenie gospodarki kasowej,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • bieżąca analiza środków finansowych, wydatków i zaangażowania,
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Umów,
 • obsługa księgowa projektów unijnych.

c) w zakresie informatyki i telekomunikacji:

 • administrowanie systemami informatycznymi w tym m.in.: Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, aplikacjami finansowo- księgowymi, aplikacjami kadrowo-płacowymi oraz innym oprogramowaniem wspomagającym pracę Urzędu,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • zaopatrzenie pracowników w sprzęt teleinformatyczny oraz oprogramowanie,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych, serwerów i urządzeń sieci komputerowej wraz z jej administrowaniem,
 • zarządzanie systemem telefonii VoIP na potrzeby Urzędu,
 • zapewnienie prawidłowości i ciągłości funkcjonowania całego Urzędu pod kątem ww. zadań, z uwzględnieniem zasad zawartych w przepisach wewnętrznych UMWW oraz przepisach zewnętrznych, regulujących kwestie bezpieczeństwa i informatyzacji Urzędu.

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro VI, część A, pokój 650
tel.: 61 626 69 00
fax: 61 626 69 01
e-mail: da.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Jolanta Kozubowicz

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Marcin Jabłoński

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Rafał Klimek

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Joanna Lewińska

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj