trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

  Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

  Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

   

   

   

  "Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe" to projekt, który Województwo Wielkopolskie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Projekt trwa od 01.07.2012r. do 30.09.2015r., a jego całkowita wartość to 45 mln złotych.

  Województwo Wielkopolskie przy realizacji tego projektu współpracuje z Partnerem - Politechniką Poznańską. Jednostką realizującą Zadanie 1 w ramach projektu tj. „Kształcenie modułowe" jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

  Głównym celem projektu jest wdrożenie w latach 2012 – 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowywania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy.

  Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

  1. Kształcenie modułowe: metoda jest wdrażana w 35 szkołach z terenu Województwa Wielkopolskiego. Projekt zakłada opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika: technik informatyk, organizacji reklamy, mechatronik, logistyk, handlowiec, ekonomista. Zawody te zostały wybrane w wyniku konsultacji społecznych. W projekcie zaplanowano objęcie kształceniem modułowym 1750 uczniów uczących się na jednym z ww. kierunków kształcenia oraz przeszkolenie 175 nauczycieli i dyrektorów szkół z dydaktyki kształcenia modułowego i metody projektu.

  2. Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ): zaplanowano rozbudowanie systemu o dodatkowe moduły, m.in. moduł doradztwa zawodowego. Prowadzone są działania upowszechniające wśród przedsiębiorców. WSDEZ docelowo obejmie 50 wielkopolskich szkół.

  3. System e-learning: 35 szkół biorących udział w kształceniu modułowym otrzyma mobilne laboratoria do e-learningu (komputery typu notebook, rzutnik interaktywny, urządzenia sieciowe). Ponadto zostanie uruchomiony portal internetowy poświęcony kształceniu zawodowemu oraz platforma e-learningowa, na której udostępnione będą materiały dydaktyczne.

  4. Organizacja praktyk i staży: 2980 uczniów odbędzie praktyki w wielkopolskich przedsiębiorstwach. Ponadto 6300 uczniów odbędzie tygodniową praktykę w laboratorium praktyk. 50 najlepszych praktykantów odbędzie miesięczny staż w wielkopolskim przedsiębiorstwie.

  5. Zaprojektowanie i przygotowanie laboratoriów oraz merytoryczna realizacja praktyk w laboratoriach: w ramach projektu powstaną dwa laboratoria praktyk do kształcenia w sześciu zawodach, w których w ramach projektu wdrażane jest kształcenie modułowe: jedno w Poznaniu na terenie Politechniki Poznańskiej oraz jedno w Pile na terenie dwóch szkół zawodowych. Wyposażenie laboratoriów zostało wybrane w taki sposób, aby swoją klasą, typem i nowoczesnością istotnie wykraczało poza standardy wyposażenia znajdującego się w większości szkół.


  Powyższe działania mają na celu m.in.: praktyczne przygotowanie uczniów szkół kształcących zawodowo do wykonywania zawodu; rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia i doposażenie w materiały dydaktyczne i sprzęt elektroniczny; rozbudowa Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego dla potrzeb uczniów, szkół, instytucji publicznych i pracodawców.

  W całym przedsięwzięciu weźmie udział przynajmniej 50 szkół, w tym w 35 szkołach zostanie wprowadzone kształcenie modułowe. 9280 uczniów i uczennic wielkopolskich szkół zawodowych skorzysta z co najmniej jednej formy wsparcia, a ze szkoleń z dydaktyki kształcenia modułowego i metody projektu 175 nauczycieli i dyrektorów szkół. Łącznie projektem zostanie objętych blisko 10 tysięcy osób.

  Więcej informacji o projekcie na: http://zawodowcy.org/

  Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
  www.efs.gov.pl
  http://europa.eu/index_pl.htm
  http://pokl.parp.gov.pl/

   

  Projekt współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego