Biuro Współpracy Międzynarodowej


Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy koordynowanie i monitorowanie współpracy międzynarodowej samorządu województwa ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach oraz z międzynarodowymi podmiotami, zrzeszeniami regionalnymi i sieciami międzynarodowymi; inicjowanie kontaktów międzynarodowych podmiotów i instytucji z terenu województwa z partnerami zagranicznymi; organizacyjny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt zagranicznych przedstawicieli samorządu województwa oraz wizyt przedstawicieli samorządów partnerskich i zagranicznych instytucji w Wielkopolsce; dbanie o wizerunek publiczny samorządu województwa za granicą oraz współdziałanie w zakresie działań związanych z promocją Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej prowadzoną przez Urząd Marszałkowski.

Biuro Współpracy Międzynarodowej w szczególności:

  • Podejmuje inicjatywy zmierzające do nawiązania współpracy między Województwem Wielkopolskim a regionami państw UE oraz innymi wybranymi regionami świata
  • Inicjuje, koordynuje oraz monitoruje współpracę prowadzoną przez poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego w zakresie inicjatyw pogłębiających integrację europejską i współpracę zagraniczną Województwa Wielkopolskiego
  • Prowadzi organizacyjny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt zagranicznych przedstawicieli samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz wizyt przedstawicieli samorządów partnerskich oraz zagranicznych instytucji w Wielkopolsce,
  • Współpracuje z administracją rządową i parlamentarzystami, z instytucjami społeczno-politycznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji regionalnej oraz współpracy międzynarodowej
  • Wspiera gminy i powiaty Województwa Wielkopolskiego oraz instytucje życia społecznego w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej
  • Przygotowuje plany współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego – w oparciu o propozycje przedstawione przez poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
  • Opracowuje akty prawne Województwa, regulujące jego pozycję w polityce międzynarodowej (we współpracy z odpowiednimi ministerstwami rządu RP)
  • Koordynuje sprawy związane z członkostwem Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności regionalnych i innych formach współpracy regionalnej
  • Współpracuje z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi za granicą oraz przedstawicielstwami krajów obcych w Polsce
  • Współdziała w zakresie działań związanych z promocją Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej prowadzoną przez Urząd Marszałkowski

 

Siedziba Biura:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro V, część B, pokój 557
tel.: 61 626 66 50
fax: 61 626 66 52
e-mail: inter@umww.pl

Dyrektor Biura:
Anna Markiewicz

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

 

 

pdf    drukuj    drukuj