Biuro Prawne


Biuro Prawne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapewnia obsługę prawną Sejmiku, Zarządu, Marszałka i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Do podstawowych zadań Biura należy:

  • opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów uchwał Sejmiku i Zarządu oraz Zarządzeń Marszałka Województwa,
  • świadczenie obsługi prawnej dla komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
  • reprezentowanie Województwa w zakresie prawnym, w tym występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  • opiniowanie projektów międzynarodowych porozumień międzyregionalnych, umów o współpracy regionalnej oraz udział w uzgadnianiu tych projektów,
  • opiniowanie projektów umów zawieranych w imieniu Województwa, w szczególności umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub zawieranych z kontrahentem zagranicznym,
  • opiniowanie porozumień w zakresie redakcyjno-prawnym w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych oraz umów w celu wykonania zadań Województwa,
  • wydawanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,
  • obsługa prawna posiedzeń Sejmiku i Zarządu Województwa,
  • monitorowanie zmian w prawie europejskim i sygnalizowanie zmian odpowiednim Departamentom,
  • wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Siedziba biura
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro VI, część B, pokój 664
tel.: 61 626 67 50,
fax: 61 626 67 51
e-mail: bp.sekretariat@umww.pl

Dyrektor
Małgorzata Ratajczak

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj