Wzory wniosków i przykłady ich wypełnienia


Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.
Zapłata za udostępnione materiały z zasobu możliwa jest wyłącznie przelewem. Wpłaty można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej w siedzibie WODGiK ul. Kościuszki 95, w Banku lub w najbliższej Agencji Poczty Polskiej.
Zamówienia - tel: 61 626 72 05, 61 626 72 06

Uwaga!
W związku z koniecznością wystawiania licencji przypominamy, że należy określić cel z listy (punkt 10 wniosku), definiujący zakres uprawnień do wykorzystania udostępnionych materiałów. W przypadku udostępnienia w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych należy np. podać temat tych badań/prac. Prosimy wszelkie dodatkowe informacje wpisywać w rubrykę „Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy" w punkcie 13 wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy kierować:
za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP, a opatrzone podpisem elektronicznym na adres e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl

Wnioski do pobrania:


pdf    drukuj    drukuj