Udostępnianie materiałów zasobu


Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udostępnienia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz archiwizacji;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze tj. z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z
  Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udostępnienia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego;
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku
  z Państwa sytuacją szczególną;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

 

 

Sprzedaż map/kontakt

Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK)

ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
obsługa interesantów – parter, pok. 1
tel: 61 626 72 05, 61 626 72 06
fax: 61 626 72 01
e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl

Kierownik WODGiK:
Dorota Traczyk
tel.: 61 626 72 07
e-mail: dorota.traczyk@umww.pl

 

Sposoby załatwiania spraw

Udostępnienie materiałów z PZGiK Zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu lub w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub kartograficznych, złożonych w formie:

 • pisemnej,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579);
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017, poz.570 ze zm.).

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul.Kościuszki 95
61-716 Poznań

przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:30

Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy kierować:
za pomocą skrzynka podawcza na portalu ePUAP lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl
Wzory wniosków o udostepnianie materiałów z zasobu znajdują się w zakładce WZORY WNIOSKÓW

 

Udostępnianie odpłatne, opłaty

Pobiera się opłaty za:

 • udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
 • nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB

Należna opłata jest równa 30 zł, jeżeli suma obliczonych opłat jest niższa niż 30 zł, ale związana jest z udostępnianiem zbiorów danych w postaci elektronicznej lub udostępnianiem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem (na podstawie art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Ceny uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.
Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

 1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
 3. 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Orientacyjne ceny można wyliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie CODGiK:
Kalkulator opłat UWAGA!
Ostateczna opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących tabela opłat (dostępna poniżej w "plikach do pobrania")

 

Udostępnianie nieodpłatne 

Przy udostępnianiu zbiorów danych w postaci elektronicznej:

 • w celu edukacyjnym:
  jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
  uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
 • w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
  jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),
  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.),
 • w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.),
  na podstawie:
 • Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76 Poz. 489 ze zm.) Art.14. 1
 • Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.) Art.15. 1
 • Przy udostępnianiu wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

 

Licencje

Licencja określa możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu określa, wydawana jest przez organ udostępniający te materiały. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:

 • w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
 • w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.
  Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

 • Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniają je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlegają karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

pdf    drukuj    drukuj