Rodzaje map


BAZA DANYCH
(opis)
RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

1:10 000 PL-1992 woj.wielkopolskie Zobacz Zobacz
WIZUALIZACJA (BDOT10k) 1:10 000 PL-1992 Projekt w programie QGIS Zobacz
STANDARDOWE OPRACOWANIE TOPOGRAFICZNE
(opis)
RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
MAPA TOPOGRAFICZNA (BDOT10k) 1:10 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
NIESTANDARDOWE OPRACOWANIE TOPOGRAFICZNE
(opis)
RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:10 000 PL-1992, PL-1942, PL-1992 TBD Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:10 000 1965 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:25 000 1965 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:100 000 GUGIK 80 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPY TEMATYCZNE
(opis)
RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
MAPA HYDROGRAFICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA SOZOLOGICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA GLEBOWO-ROLNICZA 1:25 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA GLEBOWO-ROLNICZA 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA
(opis)
RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
ORTOFOTOMAPA (wszystkie z lat 2002-2018) 1:5 000, 1:2 500 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2018 r) 1:5 000, 1:2 500 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2017 r) 1:5 000, 1:2 500 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2016 r) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2011-2015 r) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2010 r) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2002-2009 r) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz

 

BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH BDOT10k (powrót do tabeli)

BDOT10k to baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000.

Podstawą formalną opracowania BDOT10k jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642).

 

Baza BDOT10k zgromadzone są informacje o obiektach topograficznych obejmujące:

 • lokalizację przestrzenną obiektów;
 • charakterystykę obiektów;
 • kody kartograficzne;
 • metadane obiektów.

Zakres tematyczny BDOT10k:

 • Sieć wodna
 • Sieć komunikacyjna
 • Sieć uzbrojenia terenu
 • Pokrycie terenu
 • Tereny chronione
 • Jednostki podziału terytorialnego
 • Budynki, budowle i urządzenia
 • Kompleksy użytkowania terenu
 • Obiekty inne

Zbiory bazy BDOT10k są dostępne dla obszaru całego województwa wielkopolskiego.

Aktualność danych 2017-2019 rok.

Baza udostępniana jest w postaci pełnego zbioru danych BDOT10k , wybranej kategorii lub pojedynczej klasy obiektów.

Szczegółową klasyfikację obiektów na trzech poziomach szczegółowości, z oznaczeniami kodowymi przedstawia tabela.

RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

1:10 000 PL-1992 woj.wielkopolskie Zobacz Zobacz
WIZUALIZACJA (BDOT10k) 1:10 000 PL-1992 woj.wielkopolskie Projekt w programie QGIS Zobacz

Dla potrzeb wykonania wizualizacji bazy BDOT10k, na życzenie klientów, udostępniamy biblioteki znaków graficznych w formatach .svg, .fsm (GeoMedia) i .style (ArcGIS) oraz przygotowane pliki projektowe w popularnych programach typu GIS: . Qgz (QGIS wersja min. 3,0), .mxd (ArcGIS wersja min.10.1) oraz .gws (GeoMedia), dzięki którym możliwa jest wizualizacja obiektów bazy BDOT10k, uwzględniająca relacje pomiędzy poszczególnymi klasami obiektów a także symbole kartograficzne i priorytety ich wyświetlania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. 

 

STANDARDOWE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE (powrót do tabeli)

Standardowe Opracowania Kartograficzne tworzone są na podstawie danych zawartych w bazie BDOT10k po zastosowaniu procesu generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej, których treść stanowią:

 • obiekty przedstawione za pomocą symboli kartograficznych,
 • nazwy i opisy objaśniające, opracowane na podstawie danych BDOT10k oraz PRNG,
 • obiekty rzeźby terenu, opracowane na podstawie Numerycznego Modelu terenu
 • elementy pozaramkowe.

Standardowe opracowanie kartograficzne jest „tradycyjną” mapą topograficzną zawierającą legendę, opracowaną w podziale na arkusze mapy, w skali 1:10 000 , w układzie współrzędnych prostokątnych PL-1992 i PL-UTM .

RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
MAPA TOPOGRAFICZNA (BDOT10k) 1:10 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz

 

NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE (powrót do tabeli)

Są to tradycyjne papierowe mapy topograficzne, które występują również w postaci rastrowej.

W WODGIK w Poznaniu dostępne są następujące opracowania topograficzne:

 • Mapa topograficzna 1:10 000 w układzie 1942
 • Mapa topograficzna 1:10 000 w układzie 1965
 • Mapa topograficzna 1:10 000 w układzie 1992
 • Mapa topograficzna 1:10 000 w układzie 1992 TBD
 • Mapa topograficzna 1:25 000 w układzie 1965
 • Mapa topograficzna 1:50 000 w układzie 1942
 • Mapa topograficzna 1:50 000 w układzie 1992
 • Mapa topograficzna 1:100 000 w układzie GUGiK 80

 

RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:10 000 PL-1992, PL-1942, PL-1992 TBD Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:10 000 1965 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:25 000 1965 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA TOPOGRAFICZNA 1:100 000 GUGIK 80 Zobacz Zobacz Zobacz

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE (powrót do tabeli)

 

MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI

Tematyczne opracowania w postaci cyfrowych map hydrograficznych przedstawiają w szczególności stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów, głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej.

Mapa Hydrograficzna Polski jest mapą tematyczną przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Powstaje ona na podkładzie mapy topograficznej, na którą nanoszone są wyniki kartowania terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalności gruntów oraz liczne informacje związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi, oceny jakości wody, a także dane sieci monitoringu hydrosfery.

Mapa w postaci wydruku analogowego jest jednym z produktów końcowych opracowania kompleksowej bazy danych tematycznych, realizowanego w technologii GIS w środowisku MapInfo Professional. Treść podkładową stanowi sytuacja i nazewnictwo oraz rysunek rzeźby terenu mapy topograficznej w skali 1:50 000.

Mapa Hydrograficzna Polski nie jest wyłącznie opracowaniem naukowym, mającym na celu rejestrację zjawisk i obiektów wodnych lub wodno-gospodarczych. Zawiera ona również materiały studialne do prac badawczych z zakresu nauk o środowisku przyrodniczym. Mapa ta w świetle nasilającej się degradacji środowiska przyrodniczego nabiera coraz większego znaczenia. Adresowana jest do urzędów i instytucji zajmujących się problematyką wodno-gospodarczą, planowaniem przestrzennym, a także kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego.

Baza danych hydrograficznych jest przydatna w rozwiązywaniu takich zagadnień społeczno-gospodarczych jak: zaopatrzenie w wodę, projektowanie lokalizacji osiedli, inwestycji przemysłowych, hydroenergetycznych i wodno-melioracyjnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczenie przed powodzią, względnie jej skutkami, inne zagadnienia związane z gospodarką wodną.

Zakres treści Mapy Hydrograficznej Polski
Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów, uszeregowane w kilku poziomach informacyjnych:

 • topograficzne działy wodne,
 • wody powierzchniowe,
 • wypływy wód podziemnych,
 • wody podziemne pierwszego poziomu,
 • przepuszczalność gruntów,
 • zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
 • punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.

Każdy z tych elementów jest reprezentowany przez grupę zjawisk i obiektów wodnych przedstawionych na mapie za pomocą znaków umownych.

RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
MAPA HYDROGRAFICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz

 

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI

Mapa sozologiczna jest mapą tematyczną, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki – tak negatywnych, jak i pozytywnych – przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska.

Na treść tematyczną składają się następujące grupy elementów, uszeregowane w kilku poziomach informacyjnych:

 1. Formy ochrony środowiska przyrodniczego:
  1. grunty orne chronione i pozostałe oraz łąki i pastwiska chronione i pozostałe, lasy ochronne i pozostałe, zieleń urządzona oraz udokumentowane złoża surowców mineralnych,
  2. parki narodowe i parki krajobrazowe oraz ich otuliny, rezerwaty i pomniki przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu,
  3. stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ujęcia i strefy ochronne ujęć wód.
 2. Degradacja komponentów środowiska przyrodniczego:
  1. degradacja powierzchni terenu, w tym: grunty podatne na denudację naturogeniczną i uprawową, grunty narażone na zalewy powodziowe lub sztormowe, grunty antropogeniczne obszarów zabudowanych, antropogeniczne formy terenowe (wyrobiska i zwałowiska), deformacje poeksploatacyjne, cmentarze, kanały, wały przeciwpowodziowe, groble, składowiska surowców i paliw, wylewiska i składowiska odpadów,
  2. typy gleb zdegradowanych,
  3. czynniki i klasy uszkodzeń lasów,
  4. degradacja wód powierzchniowych, w tym: zrzuty ścieków, wielkości zrzutów ścieków w m3/dobę, przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń, jakość wód w punktach pomiarowych, zanieczyszczone morskie wody przybrzeżne, podpiętrzone wody powierzchniowe, sztuczne zbiorniki wodne, stawy hodowlane, zbiorniki wód przemysłowych, utrata więzi hydraulicznej, antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego cieków i technicznie przekształcone koryta cieków,
  5. degradacja wód podziemnych, w tym: grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych, zanieczyszczone lub przypuszczalnie zanieczyszczone wody podziemne, istniejące i prawdopodobne zrzuty ścieków (szamba, rozsączkowanie ścieków),kierunki przenoszenia zanieczyszczeń w wodach podziemnych, sztucznie obniżone lub podniesione zwierciadło wód podziemnych, leje depresyjne,
  6. degradacja powietrza atmosferycznego, w tym: emitory przemysłowe i ich skupiska, emisja całkowita w t/rok, skupiska źródeł niskiej emisji gazów i pyłów, punktowe, strefowei liniowe emitory hałasu i wibracji oraz mitory uciążliwych zapachów (odorów),przekroczenia dopuszczalnych stężeń SO2 i przekroczenia dopuszczalnej zawartości pyłu zawieszonego,
  7. rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Prawo ochrony środowiska, – Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., Dz. U. Nr 257, poz.2573).
 3. Przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego:
  1. urządzenia odpylające i odsiarczające, oczyszczalnie ścieków, pasy wiatrochronne, ekrany akustyczne, punkty utylizacji odpadów, miejscowości posiadające kanalizację, punkty monitoringu środowiska.
 4. Rekultywacja środowiska przyrodniczego:
  1. formy rekultywacji.
 5. Nieużytki:
  1. typy nieużytków.
 6. Oznaczenia uzupełniające: granice państw, województw, powiatów i gmin, miasta wojewódzkie, powiatowe i siedziby gmin.

Poszczególne elementy treści tematycznej mapy sozologicznej przedstawione są na mapie za pomocą odpowiednich znaków umownych

RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
MAPA SOZOLOGICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz

 

MAPA GLEBOWO ROLNICZA

Przedstawia w szczególności informacje dotyczące przydatności glebowo-rolniczej terenu charakteryzowanej na podstawie głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, erozji gleb i podglebia i zdolności zatrzymywania wody.

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
MAPA GLEBOWO-ROLNICZA 1:25 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
MAPA GLEBOWO-ROLNICZA 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz

 

ORTOFOTOMAPA (powrót do tabeli)

 

ORTOFOTOMAPA

Ortofotomapa jest to kartometryczny, tonalny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęcia lotniczego lub satelitarnego na obraz odpowiadający rzutowi ortogonalnemu na powierzchnię odniesienia, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkusza.

Ortofotomapa jest to kartometryczny, tonalny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęcia lotniczego na obraz odpowiadający rzutowi ortogonalnemu na powierzchni odniesienia, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkusza, uzupełniony informacjami kreskowymi, nazwami, symbolami oraz siatk i opisem współrzędnych oraz informacjami pozaramkowymi.

RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
ORTOFOTOMAPA (wszystkie z lat 2002-2016) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2016 r) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2011-2015 r) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2010 r) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
ORTOFOTOMAPA (aktualność 2002-2009 r) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
pdf    drukuj    drukuj