Cennik


Ceny jednostkowe za udostępnienie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
(opracowane na podstawie załącznika wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej Ustawy 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).

UWAGA!
Ostateczna opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących.

Ceny uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa publicznego.

Zapraszamy do składania wniosków o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu (wzór wniosku jest dostępny w zakładce "wzory wniosków i przykłady ich wypełnienia")

pdf    drukuj    drukuj