Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK)


Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Biurze Geodety Województwa. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje następujące zadania:

 1. przyjmowanie zamówień na materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. gromadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym jego pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych w zasobie,
 3. wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z realizacją zadań Geodety Województwa tj.:
 • współdziałaniem z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzenie bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,
 • przekazywaniem do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kopii zabezpieczających baz danych prowadzonych przez marszałka województwa,
 • sporządzaniem licencji w związku z udostępnianymi materiałami zasobu,
 • przekazywaniem i wymianą danych pomiędzy Organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • wyłączeniem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zasobu, w szczególności przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, udział w pracach komisji powołanej do wyłączania z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową, w tym współpraca z Archiwum Zakładowym i Archiwum Państwowym,
 • przyjmowaniem opracowań do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • opatrywaniem materiałów zasobu stosownymi klauzulami,
 1. ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wydawanie i podpisywanie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 2. wykonywanie czynności związanych z ochroną i nieuprawnionym wykorzystaniem udostępnionych materiałów zasobu,
 3. wykonywanie sprawozdawczości i raportowania realizowanych czynności,
 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia materiałów zasobu,
 5. zasilenie zasobu centralnego danymi z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
pdf    drukuj    drukuj