Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK)


Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Biurze Geodety Województwa. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. gromadzenie i przechowywanie map, danych oraz innych informacji stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny;
  2. zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa;
  3. tworzenie w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  4. uzgadnianie warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym między innymi dla Baz Danych Obiektów Topograficznych dla postępowań przetargowych;
  5. odbiory, kontrola kameralna i terenowa opracowań przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz map topograficznych i tematycznych;
  6. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych przez wykonawców;
  7. obsługa interesantów w zakresie przyjmowania i realizacji wniosków, zamówień na mapy, dane, materiały i informacje z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  8. wyłączanie z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową, przekazanie ich do archiwów państwowych;
 2. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych w części dotyczącej obszaru województwa wielkopolskiego, a ponadto:
  1. sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
  2. tworzenie wizualizacji przestrzennych dotyczących zmian w użytkowaniu gruntów;
 3. Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy i Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, w tym:
  1. współudział w budowie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego;
  2. tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
  3. integracja i harmonizacja baz danych przestrzennych;
  4. analiza i przetwarzanie danych przestrzennych.
 4. Planowanie i sprawozdawczość budżetowa w zakresie wykonywanych zadań, w tym:
  1. działania dotyczące utrzymania i rozwoju wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. zakupy sprzętu, oprogramowania i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. promocja zasobu oraz opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań.
pdf    drukuj    drukuj