System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)


 

Zadania

System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) należy rozumieć jako wieloetapowe i wieloprojektowe przedsięwzięcie, którego produktem będzie system informatyczny, stanowiący część systemu zarządzania województwem, wspierający realizację zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego – zarówno wynikających z przepisów prawa jak i potrzeb administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców województwa i innych interesantów.

sipwwBudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) jest realizacją wymogów Dyrektywy INSPIRE, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także zapisów wynikających ze Strategii Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem realizacji projektu SIPWW jest poprawa konkurencyjności Wielkopolski poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym. Ponadto w ramach projektu dążyć się będzie do zwiększenia wiarygodności, aktualności, oraz dostępności informacji zawartych w rejestrach publicznych, przede wszystkim takich jak ewidencja gruntów i budynków oraz baza danych obiektów topograficznych. System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego ma usprawnić procesy administrowania, planowania, monitoringu oraz działania służb na wszystkich szczeblach administracji publicznej w województwie oraz wesprzeć procesy rozwoju regionu. SIPWW służyć będzie publikacji danych, zapewnić ma przepływ danych i informacji przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi, zwiększyć ilości elektronicznie dostępnych informacji i usług, umożliwiając zarządzanie danymi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu, jak i instytucjom publicznym oraz podmiotom gospodarczym.

 

Przepisy prawne

  1. Dyrektywa INSPIRE 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we wspólnocie europejskiej.
  2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. – o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1382.)
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 poz. 1629 ze zm.).
  4. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2571/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego.
  5. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3431/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia „Założeń programowych – System Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego”, zlecenia opracowania „Koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego” oraz rozszerzenia składu Zespołu ds. SIP o eksperta zewnętrznego.
  6. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4265/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia dokumentu pn. „Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” oraz dalszej realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”.
  7. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4532/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego.
  8. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4533/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie: powierzenia Panu Piotrowi Liberskiemu, Geodecie Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu „System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”.
  9. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5061/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego.

 

Kontakt

Oddział Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego
tel. 61 626 72 13
e-mail: sip@umww.pl

 

 

 

 

 

pdf    drukuj    drukuj