Biuro Geodety Województwa


Biuro Geodety Województwa działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biura sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Do podstawowych obowiązków biura należą zadania, wynikające z:

 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2020.276) :
  a) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  b) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
  c) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
  d) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych,
  e) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
  f) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,
 2. Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ( Dz.U.2018.0.908) powierzone samorządowi województwa, do których należy w szczególności koordynacja prac scaleniowo – wymiennych na terenie województwa,
 3. Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ( Dz.U.2020.177) realizującej zapisy dyrektywy INSPIRE w zakresie budowy i wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej,
 4. Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego dotyczące działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, w tym przygotowanie, budowę, wdrożenie, administrowanie i utrzymanie oraz rozwój SIPWW – Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego, do których należy między innymi:
  a) koordynowanie działań oraz współpraca na rzecz SIPWW z Departamentami Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, powiatami, gminami, urzędami administracji rządowej oraz innymi podmiotami,
  b) nadzór nad wdrażaniem instrumentów i systemów do zarządzania przestrzenią i informacją o przestrzeni województwa.

W strukturze organizacyjnej Biura Geodety Województwa funkcjonują :

 • Oddział Geodezji, Kartografii i Koordynacji Prac Scaleniowo – Wymiennych BGW-I-G,
 • Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej BGW-II,
 • Oddział Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego BGW-III-S.

 

Siedziba Biura Geodety Województwa :
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
sekretariat – I p. pok. 102
tel: 61 626 72 00
fax: 61 626 72 01
e-mail: bgw.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Biura – Geodeta Województwa Wielkopolskiego
Hanna Mierzwiak
e-mail: hanna.mierzwiak@umww.pl

Oddział Geodezji, Kartografii i Koordynacji Prac Scaleniowo – Wymiennych BGW-I-G
Kierownik Oddziału BGW-I-G: Urszula Powroźnik
tel: 61 626 72 07
e-mail: urszula.powroznik@umww.pl

Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) BGW-II
Kierownik WODGiK: Geodeta Województwa Wielkopolskiego - Hanna Mierzwiak
tel: 61 626 72 00
Udostępnianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
pon.-pt. w godz. 7:45 – 15:15
tel: 61 626 72 05; 61 626 72 06
e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl

Oddział Systemu Informacji Przestrzennej: BGW-III-S
tel: 61 626 72 04, 61 626 72 11, 61 626 72 13
e-mail: sip@umww.pl

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj