Biuro Audytu Wewnętrznego


Audytor wewnętrzny realizuje zadania kierując się standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego wydanymi przez Ministra Finansów. Biuro realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego na podstawie aktów prawnych i przepisów szczególnych:

  • art. 272 – 296 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
  • akty wykonawcze dotyczące audytu wewnętrznego.

Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena o której mowa wyżej dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mają na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

Audytor wewnętrzny ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

 

Siedziba Biura:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
piętro V, część A, pokój 538/524
tel.: 61 626 68 72/74/75/76
e-mail: audytor@umww.pl

Dyrektor Biura
Audytor wewnętrzny:

Dorota Potrzebowska

Audytor wewnętrzny:
Katarzyna Sosińska

Audytor wewnętrzny:
Anna Kaniewska

Audytor wewnętrzny:
Julia Kucharczyk

Struktura Organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj