trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Baterie i akumulatory

  Głównym celem ustawy o bateriach i akumulatorach jest minimalizacja ujemnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów na środowisko, a tym samym przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska.
  Przepisy ww. ustawy stosuje się do baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, odnoszą się również do odpadów powstałych z baterii i akumulatorów, w tym regulują zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów.

  Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy:

  • wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory;
  • dystrybuujący baterie, akumulatory lub sprzęt;
  • zbierający, przetwarzający, dokonujący recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
  • użytkujący baterie lub akumulatory.

  Sprawozdania wynikające z przepisów ww. ustawy do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy przedkładają wprowadzający baterie i akumulatory, sprzedawcy detaliczni, prowadzący zakłady przetwarzania.

  Publiczne kampanie edukacyjne
  Wszyscy wprowadzający baterie/akumulatory na rynek krajowy mają obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

  W przypadku, gdy obliczona wysokość środków na kampanie edukacyjne nie przekroczy 10 zł, wprowadzający nie ma obowiązku ich prowadzenia. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia stosownego sprawozdania.

  Powyższy obowiązek można realizować:

  • samodzielnie – finansując publiczne kampanie edukacyjne do 1 marca za rok poprzedni (np. druk ulotek, plakatów, reklam w środkach masowego przekazu) lub przekazując stosowną kwotę na rachunek UMWW – do 15 marca za rok poprzedni;
  • istnieje możliwość scedowania wykonywania obowiązku realizacji publicznych kampanii edukacyjnych na podmiot pośredniczący.

  Pomoc de minimis

  Ulga dla wprowadzających baterie i akumulatory, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu:
  • baterie i akumulatory przenośne o łącznej masie ≤ 1 kg lub
  • baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie lub akumulatory samochodowe o łącznej masie ≤ 100 kg,
  • warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedłożenie marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz ewentualnych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających.

  Miejsca odbioru zużytych baterii / akumulatorów
  Każdy użytkownik końcowy ma obowiązek przekazania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych podmiotowi zbierającemu odpady tego rodzaju a przede wszystkim do miejsc odbioru.
  Miejscami tymi mogą być: szkoły, placówki oświatowe, itp., które mogą zbierać zużyte baterie/akumulatory na podstawie umowy zawartej ze zbierającym (brak obowiązku posiadania stosownych zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz prowadzenia ewidencji odpadów).

  Do nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii/akumulatorów są zobowiązani:

  • punkty handlowe o powierzchni > 25m2, w których odbywa się sprzedaż detaliczna baterii/akumulatorów przenośnych,
  • obiekty handlowe i sprzedawcy hurtowi,
  • punkty serwisowe.