Proszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony.

Wybrano rok: 2020
Wybierz poszukiwany rok archiwum:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


Już 18 maja br. w godz. 17.00 – 20.40 odbędzie się pierwsza wirtualna konferencja pn. „Między szkołą a rynkiem pracy” o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowana przez jednostki Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz Akademię Webinaru. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Konferencję objęły także swoim patronatem lokalne i regionalne media. „Konferencja ukazuje jak ważne jest przygotowanie młodzieży do stawiania pierwszych kroków zawodowych, promuje kształcenie i więcej
 

Posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, które odbyło się 11 maja, było z pewnością historyczne. Po raz pierwszy bowiem od czasu utworzenia samorządu województwa sejmikowa komisja obradowała w trybie zdalnym. Radni, podobnie jak później podczas wszystkich majowych posiedzeń sejmikowych komisji, widzieli się, słyszeli, dyskutowali i głosowali poprzez połączenie wideo. Na miejscu, w siedzibie samorządu województwa, przebywał jedynie każdorazowo przewodniczący danej komisji (w tym pierwszym przypadku obrady prowadziła Mirosława Rutkowska-Krupka).Radni zapoznali się z przedstawioną przez dyrektora WZDW Pawła Katarzyńskiego więcej
 

W trybie wideokonferencji obradowała 11 maja sejmikowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Radni rozpatrywali dwie skargi złożone na działalność marszałka województwa. W obu przypadkach komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projekty uchwał sejmiku uznających złożone skargi za bezzasadne.Pierwsza, zarzucająca marszałkowi niegospodarność oraz sugerująca ukaranie dyscyplinarne, dotyczyła wysokości wsparcia udzielonego przez województwo Parowozowni Wolsztyn. Druga natomiast została złożona przez sejmikowego radnego Krzysztofa Sobczaka, który uznał, że nie uzyskał wyczerpujących odpowiedzi na dwie złożone przez siebie interpelacje dotyczące funkcjonowania pełnomocnika zarządu województwa ds. Wielkopolski więcej
 

Współpraca województwa wielkopolskiego z zagranicą była jednym z głównych tematów majowego – odbytego w trybie zdalnym – posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.Informację podsumowującą te działania w 2019 roku (jak podkreślono, wyjątkowo intensywne) oraz projekt dokumentu planującego zakres tej kooperacji na rok 2020 przedstawiła radnym dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW Anna Markiewicz. Jak podkreśliła, projekt dokumentu na 2020 rok został przygotowany w styczniu (ze względu na rozwój koronawirusa mógł trafić pod obrady radnych dopiero teraz...) i tak więcej
 

Informacja zatytułowana „Szlak Piastowski w przestrzeni wirtualnej” była tematem (wirtualnego nota bene, bo przeprowadzonego zdalnie) majowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.Szlak Piastowski w odnowionej jest jednym z najważniejszych produktów turystycznych, które promuje Wielkopolska. Już wcześniej silny nacisk kładziono na działania w przestrzeni internetowej. Obecnie taka obecność jest szczególnie istotna. Jak przekazano radnym, tytułowa obecność szlaku w cyberprzestrzeni w liczbach wygląda następująco: 33 promocyjne i komercyjne strony internetowe (w tym najważniejsza, oficjalna: www.szlakpiastowski.pl), 40 profili społecznościowych, 10 aplikacji mobilnych, więcej
 

Tematyka parków krajobrazowych w województwie zdominowała majowe – odbyte w trybie zdalnym – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni, po wysłuchaniu informacji na temat przeprowadzonych konsultacji, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Ma to stanowić uporządkowanie stanu prawnego; przy okazji wyłączono z obszaru parku tereny zabudowane i rolnicze w gminach Przygodzice, Sośnie i Odolanów.Również pozytywnie komisja zaopiniowała projekt nowego statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Rafał Śniegocki, od kilku miesięcy nowy dyrektor tej więcej
 

Łącząc się za pośrednictwem internetu, odbyli 12 maja posiedzenie członkowie sejmikowej Komisji Kultury.Podczas obrad radni zajęli się zaopiniowaniem szeregu wniosków dotyczących zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Najwięcej dyskusji wywołał projekt przekazania 35.000 złotych wielkopolskiej policji, której pododdziałowi kontrterrorystycznemu mają patronować powstańcy wielkopolscy. Fakt ten ma upamiętnić obelisk postawiony na terenie jednostki przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Ostatecznie większość radnych ten wniosek (podobnie jak wszystkie pozostałe) zaopiniowała pozytywnie.Radni zapoznali się także z ubiegłorocznymi wynikami instytucji kultury samorządu więcej
 

Nie tylko ostatnie doświadczenia związane z panującą pandemią, ale i wcześniejsze obserwacje spowodowały, że sejmik zamierza przyjąć stanowisko dotyczące przywrócenia kształcenia pielęgniarek w szkołach ponadpodstawowych.Dyskusją na ten temat i zaopiniowaniem projektu uchwały sejmiku zawierającej wspomniane stanowisko zajęli się radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas odbytego w trybie zdalnym majowego posiedzenia. Zarówno w tezach stanowiska, jak i podczas wypowiedzi uczestników posiedzenia, podkreślano braki tego rodzaju personelu na rynku oraz fakt, że wszelkie prognozy wskazują, iż zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie więcej
 

Spotkania online organizowane są przez: British-Polish Chamber of Commerce pt. „Eksport do Wielkiej Brytanii w czasach COVID-19 i Brexitu – szanse i wyzwania” (14 maja 2020).Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/webinarium-british-polish-chamber-of-commerce-pt-eksport-do-wielkiej-brytanii-w-czasach-covid-19-i-brexitu-szanse-i-wyzwania/ Centre for Liveable Cities w Singapurze pt. „Więcej niż opieka zdrowotna: projektowanie zdrowych miast” (21 maja 2020).Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/webinarium-organizowane-przez-centre-for-liveable-cities-w-singapurze-pt-wiecej-niz-opieka-zdrowotna-projektowanie-zdrowych-miast/ Światową Organizację Własności Intelektualnej - tematyka związana m.in z inicjatywami i programami tej organizacji dostępnymi w czasie pandemii COVID 19 (26 maja 2020). Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/spotkania-online-swiatowej-organizacji-wlasnosci-intelektualnej/ Ponadto informujemy o możliwości wzięcia udziału w wirtualnych targach China więcej
 

Zaopiniowaniem kilku propozycji zmian w budżecie województwa zajęli się radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu, które odbyło się w trybie zdalnym 13 maja.Efektem jednej z zaopiniowanych pozytywnie uchwał sejmiku będzie rozdzielenie corocznej pomocy województwa dla gmin na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (to aż 21,5 mln zł), a także na zakup sadzonek drzew miododajnych (ponad 1,1 mln zł). Inne poparta decyzja dotyczy przeniesienia z rezerwy budżetowej 2 mln zł na uruchomienie pilotażowego programu „Deszczówka”. Chodzi o więcej
 

Aż 30 punktów zawierał porządek obrad majowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. To dlatego, że radni obradowali (w trybie zdalnym) po raz pierwszy po wielotygodniowej przerwie spowodowanej pandemią.Żaden z tych licznych punktów nie wywołał jednak takiej dyskusji, jak zaopiniowanie uchwały ze stanowiskiem sejmiku w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny. To inicjatywa szefa klubu PiS Zbigniewa Czerwińskiego, który uzasadniał: – Zaproponowałem tekst, który nikogo nie wyklucza ani nie dyskryminuje. Trzymajmy się rodzin, a wszyscy na tym dobrze wyjdziemy.Z więcej
 

Obradująca zdalnie 13 maja Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zaakceptowała projekty uchwał sejmiku wyrażające zgodę na przyznanie wielkopolskim samorządom przez województwo pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Dzięki temu na infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie służące przede wszystkim bezpieczeństwu nad wodą wsparcie otrzyma dziewięć gmin z naszego województwa.Radni także pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku, na mocy której dotychczasowy Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie zmieni nazwę na Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne.Komisja zaopiniowała również szereg propozycji zmian w budżecie województwa i wieloletniej więcej
 

Projekt uchwały sejmiku w sprawie prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość został pozytywnie zaopiniowany przez sejmikową Komisję Statutową. Obradowała ona w tej sprawie (też zresztą w trybie zdalnym) 14 maja.Nowe przepisy zakładają możliwość – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zarządzania przez przewodniczącego sejmiku odbycia sesji w trybie zdalnym. Chodzi o łączenie się uczestników posiedzenia za pośrednictwem internetu. W projektowanej uchwale zawarto najważniejsze regulacje określające tryb ogłoszenia takiego sposobu pracy radnych więcej
 

Delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego, koszty funkcjonowania jego niektórych komórek organizacyjnych, płace w UMWW oraz w WORD-ach – informacje za 2019 rok dotyczące wymienionych obszarów znalazły się pod lupą sejmikowej Komisji Rewizyjnej, która obradowała – w trybie zdalnym – 14 maja. Radni przeanalizowali też informację o stanie mienia województwa (dyskutując m.in. o CWJ Hipodrom Wola) oraz o przeprowadzonych w 2019 roku kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.Komisja rozpoczęła również analizę wykonania budżetu województwa za 2019 rok. Omawiano m.in. koszty utrzymania budynku UMWW, więcej
 

Z informacją o stanie gospodarki województwa wielkopolskiego w 2019 roku mieli okazję zapoznać się radni z sejmikowej Komisji Gospodarki, podczas jej zdalnego posiedzenia, które odbyło się 15 maja.Na koniec ubiegłego roku mieliśmy w Wielkopolsce zarejestrowane ponad 446 tysięcy podmiotów gospodarczych, co dawało nam w kraju trzecie miejsce wśród województw. Jak jednak zaznaczono podczas dyskusji, wszystkie zaprezentowane radnym dane dotyczyły roku 2019, a w ostatnich dwóch miesiącach sytuacja gospodarcza nie tylko naszego regionu wyraźnie zmieniła się na gorsze.Komisja zaopiniowała również zmiany więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu mieszkańców Wielkopolski do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności oraz oceny skali zgłaszalności (zapotrzebowania) społeczeństwa w powyższym zakresie. W tym celu prowadzone są prace dotyczące uruchomienia Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373 ze zm.) elementem procesu wdrażania programu polityki zdrowotnej więcej
 

Jako że było to pierwsze po niemal trzymiesięcznej przerwie posiedzenie sejmikowej Komisji Budżetowej (odbyło się 15 maja w trybie zdalnym), członkowie tego gremium musieli zaopiniować sporo zmian w tegorocznym budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także kilkanaście projektów uchwał związanych przede wszystkim z przekazaniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.Wszystkie propozycje (choć nie wszystkie jednogłośnie) zostały zaopiniowane pozytywnie. Dłuższa dyskusja wywiązała się wokół pomysłu wykupienia za około 4 mln zł od Banku Gospodarstwa Krajowego akcji Funduszu Rozwoju i więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o spotkaniu online organizowanym 28 maja 2020 r. przez Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) pt: .”Post-Pandemic Business Opportunities for European Businesses”. Podczas webinarium Pan Nicholas Kwan, Dyrektor Działu Badań Rynku HKTDC oraz Pan Gordon Lam, Prezes Sinofuture Group Limited omówią, jak rozwiązać problemy z łańcuchem dostaw i jak wykorzystać szanse dla międzynarodowego biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Następnie zaprezentowane zostaną specjalne programy dofinansowania oferowane polskim firmom przez rząd Hongkongu. Sesja w języku angielskim: Impact of więcej
 

Wyjątkowy charakter miała sesja sejmiku, która odbyła się 18 maja. Radni obradowali – po raz pierwszy po wielotygodniowej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa – w maskach i jednorazowych rękawiczkach, siedząc w kilkumetrowych odstępach, bez udziału publiczności.Na początku sesji przypomniano, że odbywa się ona w dniu setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Do tego faktu nawiązali też radni PiS, przywołując go jako argument za przyjęciem zaproponowanej przez siebie Samorządowej Karty Praw Rodziny.Ten projekt wywołał gorącą dyskusję już na wcześniejszym posiedzeniu opiniującej go więcej
 

Statut Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego więcej
 

1 2