Aktualności Sejmiku i Urzędu


Zaopiniowane pozytywnie korekty w tegorocznych finansach województwa, ale przede wszystkim projekt budżetu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu – były tematami grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej.Założenia tych dokumentów oraz metodykę ich konstruowania przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska. Zwracała uwagę m.in. na bardzo proinwestycyjny kształt budżetu na 2019 rok – wydatki majątkowe przekroczą w nim 50 procent! W dużej mierze dzięki wykorzystaniu pieniędzy unijnych, województwo zamierza wydać na więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 70/2018 z 13 grudnia 2018 roku ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni państwowych. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły ogółem 551 wniosków, z tego: 339 – uczniów (z tego: 331 pozytywnych i 8 negatywnych) oraz 212 – studentów (z tego: 205 pozytywnych i 7 negatywnych). Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków Departament Edukacji i Nauki więcej
 
Najważniejsze inwestycje samorządu województwa realizowane w służbie zdrowia poznali podczas pierwszego posiedzenia w tej kadencji (13 grudnia) radni z sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWW Marlena Sierszchulska omówiła przygotowania i początek budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Na szpital pediatryczny zarezerwowano kwotę 426 mln zł, która pochodzi z trzech źródeł: 237 mln zł to fundusze z WRPO 2014+, 101 mln zł to wkład budżetu państwa więcej
 
Od kilkunastu lat władze województwa starają się przekonywać wielkopolskie firmy do ekspansji zagranicznej, inicjują kontakty uczelni z przedstawicielami renomowanych ośrodków badawczo-rozwojowych na świecie, wspierają wreszcie lokalne samorządy w promocji ich oferty inwestycyjnej i poszukiwaniu inwestorów. Przykłady? To m.in. organizowane przy współfinansowaniu z pieniędzy UE wyjazdy na targi zagraniczne, wizyty studyjne, szkolenia, konferencje. O takich przedsięwzięciach oraz o innych aktywnościach samorządu promujących wielkopolski biznes opowiadała radnym Beata Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata więcej
 
12 grudnia odbyło się pierwsze w tej kadencji samorządu posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Z tej okazji dla nowych radnych przygotowano krótką prezentację wojewódzkich instytucji działających na rzecz rynku pracy i wsparcia polityki społecznej. – Nasze zadania można podzielić na kilka grup: dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej; wspieranie budowy i remontów obiektów służących rehabilitacji; organizowanie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych; zadania zlecone przez administracje rządową; projekty realizowane więcej
 
Podczas pierwszego w tej kadencji, grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, radni poznali strukturę i zakres działania Departamentu Sportu i Turystyki UMWW. Dyrektor Tomasz Wiktor omówił budżet przeznaczony na te dziedziny w 2019 r. (18,8 mln zł) oraz najważniejsze aspekty działalności, m.in.: współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi, organizację otwartych konkursów ofert, system nagród i stypendiów dla sportowców, promocję walorów krajoznawczo-turystycznych. Wspomniano też o programach, realizowanych przy współpracy więcej
 
Prezentacja oraz dyskusja nad projektami budżetu województwa na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu zdominowały grudniowe obrady sejmikowej Komisji Kultury, która 10 grudnia zebrała się po raz pierwszy w VI kadencji samorządu. Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska omówiła m.in. strukturę dochodów, największe wydatki, wskaźniki zadłużenia w budżecie regionu i WPF. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano w 2019 r. ponad 147 mln zł. W tej kwocie znajdują się wydatki więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniowali podczas grudniowego posiedzenia projekt uchwały sejmiku w sprawie informacji o stanie środowiska w regionie w 2017 roku. Najważniejsze informacje na ten temat przedstawiła Małgorzata Koziarska, zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Omówiono wyniki badań m.in.: jakości wody, poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zwracając uwagę przede wszystkim na konieczność ograniczenia tzw. niskiej emisji, mającej znaczący wpływ na powstawanie smogu.Ponadto skarbnik województwa Elżbieta więcej
 
Jak przebiegały tegoroczne Wielkopolskie Dni Energii? – zastanawiali się 12 grudnia radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas grudniowego posiedzenia. Sprawozdanie na ten temat przedstawił im dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Beer. Poinformował o wydarzeniach zorganizowanych w Gołaszynie, Kole, Poznaniu i Zbiersku oraz konkursach plastycznych, w których wzięły udział dzieci i młodzież z Wielkopolski.Z kolei skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska zapoznała radnych z projektami budżetu województwa na więcej
 
Swoje pierwsze w VI kadencji posiedzenie sejmikowa Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej odbyła 11 grudnia. Najważniejszym punktem obrad było zapoznanie się radnych z projektami kluczowych dokumentów: budżetu województwa na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu, a także zaopiniowanie zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków.Dyskutując nad tymi propozycjami, członkowie komisji najwięcej pytań mieli o działania dotyczącej sfery współpracy zagranicznej województwa. Rozmawiano więc między innymi o zakresie planowanej więcej
 
Zakres działań Departamentu Edukacji i Nauki UMWW został przedstawiony przez jego dyrektor Dorotę Kinal radnym z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Okazją było pierwsze, grudniowe posiedzenie tego gremium w nowej kadencji samorządu województwa.Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, specjalne placówki w Cerekwicy i Starej Łubiance, centra wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego – to jednostki z szeroko rozumianej edukacji podległe samorządowi województwa. Ponadto do zakresu działań więcej
 
Porządkowanie tegorocznych finansów oraz zapoznanie się z projektami budżetu województwa na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej regionu – były tematami pierwszego w VI kadencji posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, które odbyło się 10 grudnia.W sposób szczególny radni zwracali uwagę na te wydatki z wojewódzkiej kasy, które dotyczą tematyki prac komisji, a więc szeroko rozumianego transportu. Ten zaś, co podkreślano, stanowi od lat dziedzinę, na którą samorząd więcej
 
Na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Zarząd Województwa Wielkopolskiego więcej
 
Dnia 11 grudnia br. odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego IX Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej. Pozyskiwanie inwestorów na Bliskim Wschodzie. Promocja projektów inwestycyjnych wielkopolskich JST podczas Annual Investment Meeting AIM Dubai 2019. Forum dedykowane jest wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom samorządowym, działającym na rzecz rozwoju gmin i powiatów. W związku z realizacją projektu „Gospodarna Wielkopolska” i planowanym udziałem wielkopolskich JST, w ramach konkursu, na stoisku Województwa Wielkopolskiego na targach AIM w Dubaju więcej
 
Subregion koniński, którego rozwój oparty był dotychczas na wydobyciu węgla brunatnego i przemyśle energetycznym staje przed koniecznością restrukturyzacji wynikającej z ograniczeń emisji dwutlenku węgla oraz kończących się zasobów surowca. Alternatywą dla Konina może być wodór. Jak wykorzystać dostępną już infrastrukturę? Jak rozwijać ekosystem innowacyjnych firm, startup'ów i instytucji naukowych? Jak przekonać lokalną społeczność do wizji regionu inwestującego w technologie przyszłości i budowania wokół nich nowoczesnej gospodarki? Na te i inne pytania postarają więcej
 
Co czwartemu mieszkańcowi Starego Kontynentu zagraża wykluczenie społeczne. To jeden z kluczowych obszarów wsparcia WRPO 2014+. Jak fundusze przeciwstawiają się temu zjawisku? O tym piszemy w siódmym wydaniu bezpłatnego e-magazynu „Nasz Region”. Ukazał się siódmy numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim.Na wykluczeniu społecznym tracą wszyscy. Ci, których dotyka, wiodą gorsze życie. Pozostali, nie wykorzystując więcej
 
Podczas pierwszej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji, która rozpoczęła się w Poznaniu 23 listopada, radni wybrali (w tajnych głosowaniach) nowe prezydium, zarząd województwa oraz marszałka. Najpierw przewodniczącym sejmiku został Wiesław Szczepański (SLD), natomiast stanowiska wiceprzewodniczących objęli: Marek Gola (KO), Jarosław Maciejewski (PSL) oraz Małgorzata Waszak (KO).Następnie radni zadecydowali o tym, że Marek Woźniak (KO) ponownie został marszałkiem. Jego współpracownikami w zarządzie województwa będą kolejny raz Wojciech Jankowiak i Krzysztof więcej
 
W dniach od 14 do 17 listopada br. wielkopolskie przedsiębiorstwa zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego podczas targów Foodexpo 2018 Vietnam. Firmy: AGRICO Sp. z o.o., ALIMA BIS, CELIKO S.A., CELIKO Sp. z o.o., CONSUMA Sp. z o.o., FCH MIPAMEX Magdalena Szafarz, GOLD LION Sp. z o.o., LTB ENGINEERING&CONSULTING Sp. z o.o., MICROFOOD S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELIN” Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andzej Nowak Sp. j., TECH-PLAST KONRAD KALINA, więcej
 
Dnia 6 grudnia br. odbędzie się Seminarium nt. potencjału i szans rozwoju na rynku Hongkongu. Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się Pan Maciej Wilk – Dyrektor Rady Rozwoju Handlu Hongkongu w Warszawie (HKTDC - Hong Kong Trade Development Council), Dr Darren Chong - Dyrektor w PwC na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Rosję i Eurazję oraz Pan Jacek Strzelecki - Ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego, a ponadto, przedsiębiorcy działający na tym rynku. Wydarzenie organizowane jest więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 179 Następny »