Aktualności Sejmiku i Urzędu


Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów na Warsaw Humanitarian Expo 2019 12 czerwca 2019 r. eksperci Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej Warsaw Humanitarian Expo 2019, zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z Warsaw Ptak Expo w podwarszawskim Nadarzynie. Warszawskie Targi Humanitarne są pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowiącym unikalną platformę spotkań ekspertów, decydentów i sektora prywatnego składających się na więcej
 
Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu: projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”; prognozy oddziaływania na więcej
 
Sejmikowa Komisja Budżetowa na czerwcowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także kilku innych uchwał związanych z wydatkami budżetowymi.Wśród tych ostatnich znalazła się korekta zasad udzielania pomocy finansowej sportowcom z naszego regionu startującym w igrzyskach olimpijskich. Zamiast dotychczasowej jednorazowej nagrody będą oni mogli teraz liczyć na wypłacane co miesiąc stypendium. Tacy sportowcy, reprezentujący wielkopolskie kluby, będą otrzymywać miesięcznie po 3.000 więcej
 
Podczas posiedzenia, które odbyło się 14 czerwca, sejmikowa Komisja Gospodarki zajęła się zaopiniowaniem projektów uchwał sejmiku dotyczących wyrażenia zgody na dokonanie darowizn nieruchomości na rzecz samorządów oraz na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym. Radni dopytywali o okoliczności wynajmu terenów w Kowanówku, które są wykorzystywane na postawienie tam garaży przez osoby prywatne. Pytali, dlaczego mimo prób nie udało się sprzedać tej nieruchomości, jaka jest wartość tych gruntów, jaką przewiduje się stawkę więcej
 
Piętro I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34 PoznańTermin: 19.06 – 03.07.2019 r. (w dni robocze 8:00 – 16:00)Wernisaż wystawy: 19.06.2019 godz. 19:00Wstęp wolny. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu zapraszają na wyjątkową wystawę prac dyplomowych studentów Wydziału Rzeźby UAP. Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest budowanie trwałych i twórczych związków z miastem i regionem jako naturalnym środowiskiem uczelni. Wydział Rzeźby traktuje prezentację dyplomów więcej
 
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” to program realizowany wraz z partnerami przez samorząd województwa, a współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Jednym z jego elementów jest funkcjonowanie laboratoriów, w których uczniowie z różnych części regionu mogą zdobywać praktyczne doświadczenia niezbędne do wykonywania zawodów, których się uczą. Takie miejsca funkcjonują na Politechnice Poznańskiej i to właśnie tam odbyło się 12 czerwca wyjazdowe posiedzenie sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki.Poza zapoznaniem więcej
 
W jaki sposób podległe samorządowi województwa placówki zachowują dziedzictwo ludowej kultury? Mogli się o tym przekonać na własne oczy radni z sejmikowej Komisji Kultury podczas wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się 11 czerwca w Osieku nad Notecią na północy regionu. Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Oczywiście, nie zabrakło tez zwiedzania tej placówki i więcej
 
– Nie mamy morza, nie mamy gór, ale tego, że tu się zaczęła polska państwowość, nikt nam nie zabierze. I musimy o tym przypominać – mówił podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Tomasz Wiktor. Okazja ku temu był rozpatrywany przez radnych temat „komercjalizacja szlaków turystyki kulturowej na przykładzie Szlaku Piastowskiego”. Przedstawiono, co i kiedy zrobiono, decydując się kilka lat temu na więcej
 
Informację o sytuacji swojej placówki oraz o realizacji programu naprawczego przedstawił radnym podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Leszek Sobieski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Zwrócił on uwagę m.in. na fakt, że skutki wzrostu płac nie są równoważone wzrostem dochodów. Przypomniał też, że w szpitalu – ze względu na nowe wymogi dotyczące liczby personelu pielęgniarskiego – od 2019 roku zlikwidowano 124 łóżka na różnych oddziałach.Komisja ponadto więcej
 
Radni z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej podczas czerwcowego posiedzenia zapoznali się z bieżącym stanem realizacji WRPO 2014+ oraz z wynikami raportu dotyczącego ewaluacji strategii rozwoju województwa do roku 2020.Najwięcej jednak czasu poświęcono omówieniu projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Radni zgłosili kilka propozycji zmian do przedstawionego im dokumentu, który będą ostatecznie uchwalać po przeprowadzeniu więcej
 
W trakcie czerwcowych obrad radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku w sprawie programów ochrony środowiska przed hałasem dla Konina i Leszna, a także aktualizacji programów ochrony powietrza dla Poznania i Kalisza. Dwa ostatnie dokumenty zmierzają do ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych pyłów i spalin, wskazują np. na konieczność wymiany kotłów węglowych na ekologiczne, przyłączenie większej liczby domów do sieci ciepłowniczej, a także ograniczenie więcej
 
Przedstawiciele sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej zaopiniowali pozytywnie podczas czerwcowych obrad kilka projektów uchwał w sprawie ochrony terenów przed hałasem. Dlaczego? Ustawa o ochronie środowiska wymaga od samorządów, by aktualizowały co najmniej raz na pięć lat specjalne programy, dostosowujące poziom hałasu do dopuszczalnego. W zależności od potrzeb, powstają także nowe programy dla terenów, gdzie normy hałasu są przekraczane. Proponowane przez sejmik w czerwcu rozwiązania dotyczą m.in. ochrony przed więcej
 
Czerwcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zdominowała analiza oraz dyskusja na temat wpływu cudzoziemców na wielkopolski rynek pracy. W obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele pracodawców (Jacek Silski) oraz związków zawodowych (Jarosław Lange).W Wielkopolsce bezrobocie sięga obecnie 2,9 proc. Przedsiębiorcy mają w tej sytuacji znaczące problemy z obsadzeniem stanowisk pracy, a tym samym pojawiają się u nich ograniczenia w zwiększaniu lub utrzymaniu produkcji czy usług. Jeśli do tego od więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmawiali podczas czerwcowego posiedzenia m.in. o kolejnej edycji konkursu organizowanego przez samorząd województwa pn. „Pięknieje wielkopolska wieś". – W tym roku do naszego konkursu, który cieszy się coraz większą popularnością, zgłoszono 283 wnioski. 7 z nich wycofali sami potencjalni beneficjenci, a 32 aplikacje odrzucono ze względów formalnych (przekroczenie terminów, brak zabezpieczonych pieniędzy w budżetach gmin) – wyliczał Dariusz Młynarczyk, zastępca dyrektora Departamentu więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że uchwałą Nr 820/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. przyjął projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”. Aktualnie powyższy projekt jest poddawany opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin, związków międzygminnych oraz RZGW. W dalszej kolejności dokument ten wraz Prognozą oddziaływania na środowisko podlegać będzie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w ramach której poddany zostanie opiniowaniu oraz procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: CEBIT AUSTRALIA 2019, Sydney (Australia) odbywające się w dniach 29-31 października 2019 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Więcej informacji https://www.cebit.com.au/ Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: CEBIT ASEAN Thailand, odbywające się w dniach 27 – 29 listopad 2019 r. w Bangkoku, Królestwo Tajlandii, wpisane w obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Więcej informacji www.cebitasean.com. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie więcej
 
Obradujący pod koniec maja w Płocku Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP przyjął stanowisko w sprawie roli samorządu terytorialnego w Polsce.Samorządowcy, nawiązując do rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r., stwierdzili, że zapoczątkowały one przemiany ustrojowe, które upodmiotowiły obywateli i ich wspólnoty. Podkreślili pozytywną rolę, jaką w ostatnich dziesięcioleciach odegrały w Polsce samorządy, także w kontekście efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.„Konwent Przewodniczących Sejmików uważa, że poprzez wzmacnianie samorządów skutecznie więcej
 
6 czerwca 2019 Zarząd Województwa zatwierdził wykaz podmiotów, które w roku 2019 będą reprezentować Wielkopolskę podczas międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, odbywających się poza granicami Polski.więcej
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, który w zamyśle ma być szlakiem kulturowym. Ma on edukować, służyć ruchowi turystycznemu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 187 Następny »