Aktualności Sejmiku i Urzędu


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – jako wydawca „Monitora Wielkopolskiego” – zdobył wyróżnienie w konkursie „Medialna Perła Samorządu 2020”. „Perły Samorządu” przyznawane są od kilku lat przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W tym roku organizatorzy przedsięwzięcia po raz pierwszy wprowadzili także kategorię „Medialna Perła Samorządu”. Jak tłumaczyli, komunikacja z mieszkańcami stanowi w obecnych czasach bardzo ważną sferę aktywności samorządów i należy docenić najlepsze działania w tej sferze. Wyniki konkursu ogłoszono podczas odbywającego się w więcej
 
Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 2847/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 października 2020 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego więcej
 
Październikowe, prowadzone w trybie zdalnym, obrady sejmikowej Komisji Gospodarki zdominowała informacja oraz dyskusja na temat realizowanych w Koninie działań na rzecz transformacji energetycznej miasta. Prezydent Konina Piotr Korytkowski zwrócił uwagę na projekty służące ochronie środowiska, wspierające rozwój zielonej energii. Przykłady konkretnych, zrealizowanych oraz zaplanowanych przedsięwzięć z tego zakresu (m.in. pompy ciepła, farmy fotowoltaiczne, ładowarki do aut elektrycznych, regionalna instalacja zagospodarowania osadów ściekowych) zaprezentował z kolei radnym Zbigniew Szymczak, prezes zarządu więcej
 
Z A W I A D O M I E N I E Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2020 więcej
 
BEZ CHEMII NA DRODZE to ogólnopolska kampania społeczna adresowana do użytkowników dróg, a w szczególności do kierowców, rowerzystów, pasażerów oraz rodziców młodych ludzi, którzy w bliższej lub dalszej przyszłości zostaną kierowcami.      Celem kampanii BEZ CHEMII NA DRODZE jest upowszechnianie informacji na temat ryzyka i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych na drodze. Uleganie myśleniu, że mamy mocną głowę i nam się uda, to nie tylko złudne poczucie kontroli, ale ogromne ryzyko. Podejmuje je każdy, kto decyduje się na prowadzenie samochodu więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 9 października 2020 r. – dzień przed Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, Uchwałą Nr 2777/2020 przyjął dokument pn. Strategiczne kierunki rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej na terenie Województwa Wielkopolskiego. Dokument określa strategię rozwoju zasobów ochrony zdrowia psychicznego w województwie wielkopolskim oraz zakłada: tworzenie sieci Centrów Zdrowia Psychicznego, tworzenie szpitalnych oddziałów opieki psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, uporządkowanie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dla dorosłych, rozwój sieci poradni psychiatrycznych na terenie województwa wielkopolskiego obejmujących ambulatoryjną opieką psychiatryczną dzieci więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Rewizyjnej omówili w trakcie październikowych (zdalnych) obrad m.in. zakres planowanej kontroli kompleksowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu za 2019 rok. Na tym etapie członków komisji zainteresowały np.: stan zatrudnienia w ROPS (liczba etatów łącznie, liczba i przyczyny wakatów na 6 stanowiskach pracy), poziom wynagrodzeń w podległej samorządowi województwa instytucji (także w podziale na płeć pracowników), jej współpraca z organizacjami pozarządowymi (dotacje, procedury, szkolenia), działalność ośrodków więcej
 
Okolicznościowe stanowisko sejmiku dotyczące uczczenia 40-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów – to propozycja Komisji Edukacji i Nauki. Na posiedzeniu, które w trybie zdalnym przeprowadzono 14 października, radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali ten projekt, którego inicjatorem jest przewodniczący komisji Filip Kaczmarek. Uchwała dotycząca podjęcia stanowiska będzie rozpatrywana na październikowej sesji sejmiku.Komisja zapoznała się również z obszerną informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 przez samorząd województwa oraz podległe mu placówki i więcej
 
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz § 6 Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności więcej
 
Jak przebiega realizacja programu naprawczego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu? Z informacją na ten temat zapoznali się członkowie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, którzy w trybie zdalnym obradowali 14 października.Dane na ten temat przekazał komisji dyrektor szpitala Piotr Nowicki. Przypomniał, że rok 2018 poznańska placówka zamknęła wysoką stratą sięgającą 19 mln zł. Rok później udało się ją znaczącą zredukować do poziomu nieco ponad 5 mln zł. Przyjęty przez zarząd więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej debatowali w trakcie październikowych (zdalnych) obrad o realizacji projektów społecznych, w których udział bierze Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Przedstawiciele ROPS zaprezentowali przedsięwzięcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, tj. model współpracy na rzecz zwalczania ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin. Pilotaż realizowany na terenie 4 powiatów i 5 gmin miejsko-wiejskich (powiat gnieźnieński – gmina Czerniejewo, powiat gostyński – gmina Krobia, więcej
 
Podczas październikowego, zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi radni zapoznali się m.in. z informacją o działaniach realizowanych przez samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Krótkie sprawozdanie na ten temat przedstawiła członkom komisji Anna Jakubowska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. Otóż do 6 września do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęło łącznie 3865 wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020. Dotychczas więcej
 
Szanowni Państwo, uruchomiony został regionalny system certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług z Wielkopolski. Certyfikat Marki Wielkopolska jest wyróżnieniem dla firm prowadzących z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych. Certyfikowane przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić działania pod marką Wielkopolska oraz będą promowane podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych organizowanych przez Województwo Wielkopolskie. Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o złożenie Wniosku (w załączeniu). Wnioski można składać w trybie ciągłym. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Kapituła Certyfikacyjna złożona więcej
 
2 października 2020r. odbyła się trzecia już edycja Nocy Zawodowców, w tym roku pod hasłem Wielkopolska w sieci zawodów, objęta honorowym patronatem Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Jest to wydarzenie, które zostało zainicjowane w 2018 roku i rozpropagowane na całe województwo wielkopolskie dzięki wysiłkowi organizacyjnemu Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Celem Nocy Zawodowców była promocja szkolnictwa branżowego i technicznego jako szkolnictwa pozytywnego więcej
 
Podczas październikowego, zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury, radni dyskutowali m.in. o realizacji nowego samorządowego programu pt. „Kultura w drodze”. Ta ciekawa, pilotażowa propozycja (przygotowana przez Departament Kultury UMWW) powstała z myślą o mieszkańcach mniejszych miejscowości naszego regionu. „Kultura w drodze” ma ożywić współpracę artystów i animatorów z samorządem województwa. W ramach zgłoszonego projektu będą oni do końca 2020 roku realizowali ciekawe przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne, adresowane do ludzi mieszkających z więcej
 
Na wsparcie unijne w jakiej wysokości i w jakiej postaci może liczyć Wielkopolska w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027? Jaki jest harmonogram prac nad nowym regionalnym programem operacyjnym? Informacje na ten temat przekazał radnym Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.Nie została jeszcze ostatecznie zaakceptowana wielkość i kształt unijnego budżetu na lata 2021-2027, wiadomo jednak, że należy więcej
 
Turystyka w województwie wielkopolskim w obliczu pandemii COVID-19 – to główna kwestia, o której dyskutowano podczas październikowego (prowadzonego w trybie zdalnym) posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Jak wyjaśniał dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w UMWW Tomasz Wiktor, sytuacja polskiej branży turystycznej jest trudna, choć zróżnicowana. W najlepszej sytuacji znaleźli się w tym roku właściciele obiektów agroturystycznych, podmioty oferujące pola namiotowe i campingowe, wypożyczalnie camperów i przyczep. Ich oferta więcej
 
Członkowie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy spotkali się 13 października na zdalnym posiedzeniu, przeanalizowali raport z realizacji za lata 2017-2018 „Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego”. Jak przekazali autorzy opracowania, sprawdzeniu poddano kilkanaście obszarów interwencji (w tym na przykład ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, gospodarkę odpadami, skanalizowanie gmin). Podczas prezentacji podkreślono wysokie wskaźniki realizacji poszczególnych zadań zapisanych w „Programie ochrony...”.Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem o konsultacjach projektu więcej
 
Informacja o publicznym transporcie zbiorowym w województwie wielkopolskim była jednym z tematów obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, której zdalne posiedzenie odbyło się 12 października. Radni skupili się na kwestiach związanych z przewozami kolejowymi w regionie, zwłaszcza w obliczu ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa (najpierw lockdown gospodarki i zamknięcie szkół, a następnie ograniczenia maksymalnej liczby pasażerów). Dyrektor Departamentu Transportu UMWW Robert Pilarczyk przedstawił również informacje o złożonych przez województwo więcej
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 202 Następny »