Aktualności Sejmiku i Urzędu


Kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rewizyjnej zdominowały sprawozdanie z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego w 2017 roku oraz towarzysząca temu dyskusja. Szczegółowe dane na temat przychodów, wydatków, zadłużenia i stanu regionalnych finansów przeanalizowali i przedstawili radnym biegli rewidenci, badający ubiegłoroczne sprawozdanie finansowe województwa. Po analizie ryzyka, bilansie wykonania budżetu, zbadaniu rachunku zysków i strat (w wojewódzkiej kasie i w finansach trzydziestu podległych samorządowi jednostek), opinia rewidentów brzmi: „bez zastrzeżeń”, co wyraża rzetelny więcej
 
Podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie przekazania lokalnym samorządom pieniędzy (łącznie 120 tys. zł) na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego. Wsparcie z budżetu województwa w wysokości po 50 tys. zł trafi do gmin Międzychód i Sieraków, w których nie brakuje popularnych terenów do rekreacji i wypoczynku nad wodą, położonych m.in. wzdłuż Wielkiej Pętli Wielkopolski. Samorządy dołożą kolejne 50 tys. więcej
 
W Konkursie pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” edycja 2018 zgłoszono 3 wnioski na 4 możliwe dotacje do przyznania. Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski przeszły ocenę formalną, po której nastąpił etap uzupełnień. Komisja Konkursowa dokonała następnie oceny merytorycznej w poniższych kategoriach: Potencjał wnioskodawcy (kadra, doświadczenie w realizacji projektów oraz we współpracy z jednostkami naukowymi, zaawansowanie powiązań sieciowych) Zgodność z obszarami inteligentnych specjalizacji Zaawansowanie prac przygotowawczych Finansowy wkład własny Ilość przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu Zaangażowanie w projekt końcowych użytkowników Zasadność realizacji więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu do udziału w wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas wydarzenia International Conference on ICT for Development, Education & Skills odbywającego się w dniach 26-28 września 2018 r. w stolicy Rwandy - Kigali, zakwalifikowane zostały następujące pomioty (kolejność alfabetyczna): BeCREO Technologies Sp. z o. o. Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. Harpo Sp. z o. o. IF ONE Sp. z o. więcej
 
12 kwietnia br. uczniowie wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych wykazywali się wiedzą z zakresu ochrony najsłabszych uczestników rynku tj. konsumentów. Już po raz kolejny finał Olimpiady odbył się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących powiaty województwa wielkopolskiego. Do finału awansowało 46. Wielkopolska młodzież testowała swoją wiedzę z więcej
 
Obradująca 13 kwietnia sejmikowa Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała kilka projektów uchwał związanych z przekazywanych przez województwo samorządom lokalnym pomocą finansową. To między innymi wsparcie na zadania z zakresu kultury fizycznej (w tym kolejne fundusze w ramach programu „Szatnia na medal”), turystyki, ratownictwa wodnego (zakup odpowiedniego sprzętu pływającego).Radni zaaprobowali również propozycje zmian w budżecie województwa na 2018 rok i w wieloletniej prognozie finansowej regionu. Pozytywną opinię zyskał także projekt sejmikowej uchwały więcej
 
Sejmikowa Komisja Kultury obradowała 11 kwietnia w Szreniawie, gdzie od lat funkcjonuje podległe samorządowi województwa Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Dyrektor placówki Jan Maćkowiak opowiedział radnym o codziennym funkcjonowaniu muzeum (majątku, kosztach działalności, wpływach z biletów, największych atrakcjach, itp.), a także przedstawił informacje na temat trwającej obecnie modernizacji pawilonów wystawienniczych. Za kilkanaście milionów złotych (w tym 13,5 mln zł z WRPO 2014+) powstaną nowe powierzchnie wystaw, placówka zostanie dostosowana więcej
 
Informacja oraz dyskusja na temat kompensacji przyrodniczej w ramach zezwoleń (wydawanych przez samorząd województwa) na usunięcie drzew i krzewów, zdominowały kwietniowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni dowiedzieli się m.in., że w 2017 roku UMWW wydał 539 tego typu decyzji (w 2016 r. – 412 zgód), w których urzędnicy zezwolili na usunięcie 2300 drzew i nasadzenie (jako rekompensaty) 1980 drzew. W każdym z tego typu postępowań wnioskodawca więcej
 
Podczas kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi radni zapoznali się m.in. z informacją na temat wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2016-2019. Szczegółowe działania realizowane w ramach tego programu omówił przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Trzyletnie przedsięwzięcie, którego koszt oszacowano na niemal 71 milionów złotych, zakłada dofinansowanie pięciu priorytetów: modernizację pasiek, zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, racjonalizację sezonowego przenoszenia uli, dotacje wspierające zasiedlanie uli we wspólnocie oraz więcej
 
Co zrobiono w ostatnich miesiącach w podległych samorządowi województwa placówkach związanych z działalnością edukacyjną? Z informacją o realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki oświatowe w 2017 roku zapoznali się na kwietniowym posiedzeniu radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Dowiedzieli się, że szkoły, internaty, ODN-y i biblioteki zyskują nie tylko nowe oblicze, ale też oszczędności energetyczne oraz przystosowanie do wymogów osób niepełnosprawnych oraz do wymogów przepisów antysmogowych. W sumie nakłady inwestycyjne więcej
 
– Ile hektarów zajmuje teren hipodromu? Jak duży jest podatek od nieruchomości? Czy spółka ma jakieś długi? Jakie są dochody z najmu boksów dla koni, a jakie z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych? – dopytywali radni podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki, które odbyło się w siedzibie podległej samorządowi województwa spółki. Sytuacja finansowa Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola kolejny raz stała się przedmiotem analiz radnych, bo od kilku lat nie więcej
 
Kwietniowe obrady sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej odbyły się w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, przy ul. Wilczak. Paweł Katarzyński, dyrektor tej podległej samorządowi województwa placówki, omówił najważniejsze inwestycje i programy poprawiające bezpieczeństwo na drogach, a także zaprezentował szczegółową informację na temat funkcjonowania WZDW (budżet jednostki, jej oddziały zamiejscowe, liczbę pracowników, zrealizowane przedsięwzięcia oraz plany).Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniem na temat działalności instytucji kultury więcej
 
8,5 miliona złotych na zadania z zakresu sportu i turystyki rozdysponował samorząd województwa w ramach otwartych konkursów ofert w 2018 roku. Z informacją na ten temat zapoznali się członkowie sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu, które odbyło się 9 kwietnia. Na tym samym posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał sejmiku dotyczące przekazania przez województwo pomocy finansowej samorządom. Wśród nich były dotyczące dofinansowania dla kolejnych gmin przyznane w ramach więcej
 
Podsumowaniu realizowanego w regionie w 2017 r. z inicjatywy samorządu województwa programu „Razem Skuteczniej” poświęcone było w dużej części kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.Program zakładał współpracę w wybranych powiatach służb powiatowych urzędów prasy i ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, a będących jednocześnie klientami pomocy społecznej. O efektach tych działań oraz występujących w ich trakcie problemach opowiadali radnym przedstawiciele służb realizujący program w terenie oraz więcej
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje działania związane z szeroko pojętą polityką innowacyjną regionu ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020” (RIS3), w którą wpisują się obszary inteligentnych specjalizacji regionu. Nieodłącznym elementem realizacji założeń RIS3 jest prowadzenie stałego dialogu z interesariuszami ze świata nauki i gospodarki określanego jako „proces przedsiębiorczego odkrywania”, którego jednym z ogniw są Grupy Robocze Forum. Mając nadzieję na obecność przedstawicieli wielkopolskich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, sektora więcej
 
Beneficjenci Funduszy Europejskich kolejny raz będą mogli zaprezentować swoje projekty odwiedzającym. Zbliża się piąta edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), wydarzenia z tym związane odbędą się 11-13 maja 2018 roku. Mimo, że do Dni Otwartych pozostał jeszcze miesiąc, to już dziś zachęcamy do udziału w akcji beneficjentów Funduszy Europejskich z Wielkopolski. Żeby do niej dołączyć, nie trzeba organizować wielkiego, spektakularnego eventu. Wystarczy udostępnić swoją ofertę za darmo lub ze zniżką. Najciekawsze więcej
 
Podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej radni zapoznali się m.in. z okresową informacją podsumowującą stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. O postępie w wydawaniu tych pieniędzy z Unii Europejskiej mówił Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. – Pod względem wykorzystania alokacji RPO jesteśmy na 3. miejscu w kraju, po województwach opolskim i pomorskim (ich programy są jednak więcej
 
Przygotowująca opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu sejmikowa Komisja Rewizyjna spotkała się 6 kwietnia, by przez kilka godzin analizować dochody i wydatki (np. na rolnictwo, melioracje, turystykę, drogi, koleje, szpitale czy geodezję) poszczególnych departamentów UMWW oraz jednostek podległych samorządowi województwa. Ich szefowie informowali zarówno o najważniejszych wydatkach, jak i powodach, przez które części zaplanowanych płatności nie udało się zrealizować.Radnych interesowały też kwestie kosztów dojazdu do pracy członków zarządu województwa, informacja więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych na stoisko regionalne na targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium, które odbędą się w dniach 8-10 października 2018 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”. Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie się z więcej
 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15 w Restauracji Kamiński w Kępnie (ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34, Kępno). W spotkaniu weźmie udział, Pani Minister Andżelika Możdżanowska Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 171 Następny »