Aktualności Sejmiku i Urzędu


Przedłużenie naboru na wystawiennicze stoisko regionalne wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności Marki Wielkopolski przedłuża nabór na wystawiennicze stoisko regionalne w trakcie wydarzenia West Africa Agrofood, które odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2017 r. w stolicy Ghany, Akrze, wpisanego w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Informacje o wydarzeniu znajdują więcej
 
Podczas pierwszej części posiedzenia, które odbyło się 15 września, sejmikowa Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał umożliwiających przekazanie pomocy finansowej gminom i powiatom, na terenie których w wyniku sierpniowej nawałnicy zanotowano straty w infrastrukturze publicznej. Kilka chwil później te dokumenty przyjął na nadzwyczajnej sesji cały sejmik.Ponadto Komisja Budżetowa zajęła się sprawozdaniami z wykonania finansowych planów województwa w I półroczu 2017 r. Konsekwencją tych analiz były – zaopiniowane przez radnych pozytywnie więcej
 
– Urząd Miasta Poznania wydał 5 września decyzję o pozwoleniu na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka – poinformowała podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Marlena Sierszchulska, dyrektor Departamentu Zdrowia w UMWW. – Wszystkie prace związane z budową placówki prowadzone są zgodnie z założonym planem. Teraz projektant, firma Industria, opracowuje dokumentację wykonawczą (ostateczny projekt szpitala) i specyfikację techniczną, niezbędną do ogłoszenia przetargu na budowę. Uruchomiono też procedurę związaną więcej
 
– Rosną koszty prac drogowych. Wykonawcy, szacując budżety inwestycji zaplanowanych na lata 2018-2020, zaproponowali nam stawki dwukrotnie wyższe od cen skalkulowanych przez nas w postępowaniach przetargowych – wyjaśniał Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. – W efekcie z 13 dofinansowanych przez UE zadań, na realizację których ogłosiliśmy w tym roku przetargi, podpisaliśmy dotąd tylko 2 umowy.Szef WZDW więcej
 
Radni przyjęli uchwały, które umożliwią przekazanie przez województwo pomocy finansowej tym wielkopolskim samorządom, które ucierpiały podczas sierpniowej nawałnicy przechodzącej nad Polską, w tym nad naszym regionem.Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa zwołana w tej sprawie odbyła się 15 września.Radni wysłuchali m.in. informacji przedstawiciela wojewody o skali zniszczeń, jakich dokonał żywioł w Wielkopolsce w dniach 11-12 sierpnia. Z jego udziałem dyskutowali też nad możliwościami ulepszenia systemu ostrzegania mieszkańców przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.Następnie sejmik więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie „Będę Biznesmenem – BeBi”.Celem Konkursu jest: pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów, rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznes planu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31.10.2017r.Szczegóły znajdują się w załącznikach: Uchwała Nr 4231/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 więcej
 
Jakie plany rozwoju ma Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie? Na miejscu zapoznali się z nimi podczas wyjazdowego posiedzenia członkowie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiedzenie w położonym nieopodal Sierakowa ośrodku odbyło się 13 września.Należący do podległego samorządowi województwa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ośrodek w Chalinie zajmuje się działalnością edukacyjną w zakresie szeroko rozumianej przyrody. Dzięki posiadanej bazie noclegowej szczególnie chętnie odwiedzany jest przez „zielone szkoły”. Wśród atrakcji więcej
 
Sejmikowa Komisja Kultury zaopiniowała pozytywnie podczas wrześniowego posiedzenia kilka wniosków dotyczących zmian w tegorocznym budżecie regionu. Korekty związane są z przesunięciami (z 2017 roku na 2018 rok) w harmonogramach realizacji przedsięwzięć, dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+. – Gdy zarząd województwa podejmował decyzję o wsparciu dla danego zadania, przygotowanego przez teatr czy muzeum, opierał się na tzw. fiszkach projektowych. Teraz te instytucje musiały opracować szczegółową koncepcję, zebrać dokumentację, więcej
 
Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Zarząd Województwa Wielkopolskiego więcej
 
Kwotę przeznaczaną przez województwo na współpracę z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie edukacji należy dwukrotnie zwiększyć. Taki postulat do zarządu województwa wystosowała sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki, po zapoznaniu się na wrześniowym posiedzeniu z informacją o realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2015-2017. Te pieniądze wspierają działania z zakresu m.in. szerzenia wiedzy o regionie, zasad demokracji i samorządności, kultury języka polskiego, promowania wolontariatu i szkolnictwa zawodowego. Z przedstawionych radnym informacji więcej
 
1 września zadania zlikwidowanych Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych przejął nowoutworzony Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. O jego kompetencjach mówił podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciel poznańskiego oddziału KOWR. Podsumował on informację na temat gospodarowania nieruchomościami rolnymi skarbu państwa w naszym regionie. Z danych wynika, że spośród 172 tys. ha gruntów pozostających we władaniu KOWR, udało się wydzierżawić 131 tys. ha, a ponad 9 tys. więcej
 
Sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej dyskutowała podczas wrześniowych obrad nad programem aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Omówiono m.in. pierwsze działania aktywizujące bezrobotnych do podjęcia pracy, a także współpracę instytucji zaangażowanych w ten pilotażowy projekt , tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej z kilku powiatów. – Pierwsze wnioski są takie, że potrzebujemy więcej psychologów oraz specjalistów ds. uzależnień, bo oprócz aktywizacji więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej na wrześniowym posiedzeniu zapoznali się z informacją o przygotowaniach do sporządzenia audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego. Główne założenia związane z tym dokumentem przedstawił Marek Bryl, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zastrzegając jednak, że nadal nie wyznaczono konkretnego terminu na opracowanie audytu. Co już wiadomo? Ustawa nakłada na samorządy województw obowiązek przygotowania audytów krajobrazowych, a dokumenty mają być następnie implementowane więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy. I edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy”. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca listopada 2017 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Gospodarki podczas wrześniowego posiedzenia zajęli się m.in. zaopiniowaniem propozycji zmian w budżecie związanych z finansami Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie. Dotyczyły one wzrostu płac personelu, prac związanych z ochroną przeciwpożarową mieszczącego OIE pałacu, a także zapisania dodatkowych dochodów i ich rozdysponowania na wydatki bieżące ośrodka. Po dłuższej dyskusji dotyczącej gospodarki finansowej OIE komisja ostatecznie pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty zmian.Członkowie komisji zapoznali się również z informacjami dotyczącymi więcej
 
Wykonania budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej regionu za I półrocze 2017 r. dotyczyły informacje, z którymi zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 11 września.Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała kilka projektów dotyczących zmian budżetowych w zakresie sportu i turystyki. Ich efektem będzie między innymi udzielenie przez województwo pomocy finansowej gminom. Ostrzeszów otrzyma ponad 350 tys. zł na przebudowę boiska sportowego służącego dwóm szkołom więcej
 
Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa za wdrożone do oferty firmy innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach, zgodnie z funkcjonującymi sześcioma inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Wnętrza przyszłości”, „Przemysł jutra”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój więcej
 
Ruszyła kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2018. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Ludzie wykluczeni w naszym społeczeństwie”. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Hesję (Niemcy), Wielkopolskę, Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 23 lat, mieszkający na stałe w Wielkopolsce. Prace konkursowe mogą być nadsyłane zarówno przez osoby więcej
 
Konkurs na udzielenie dotacji dla Instytucji Otoczenia Biznesu działających na rzecz MŚP na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” – nabór wniosków do 21.09.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki adresowany do Instytucji Otoczenia Biznesu działających wspólnie z grupą przedsiębiorstw (minimum 3 firmy). Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” więcej
 
Od dnia 29 sierpnia do 26 listopada 2017 roku w głównym budynku Muzeum przy pl. Metziga 17 można zwiedzać wystawę „Lalki świata.” Lalka to przedstawienie postaci ludzkiej, może być wykonana z różnych materiałów: drewna, tkanin, porcelany, plastiku. Lalka ożywa w sferze wyobraźni, może: siedzieć, chodzić, ubierać i rozbierać się, spać, jeść, mówić i słuchać. Pomaga również w psychicznym i emocjonalnym rozwoju dziecka, ożywia jego wyobraźnię i zaspakaja potrzebę towarzystwa. Zwykle w więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 158 Następny »