Zasady realizacji programu


REGULAMIN PROJEKTU

SEJMIK MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTW WIELKOPOLSKIEGO

 

„15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”

 

 

 I. Postanowienia ogólne:

 

 § 1. „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego” (zwany dalej Projektem) jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym i obywatelskim, mającym na celu:

 1. popularyzację wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego,
 2. zapoznanie młodzieży szkolnej z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 3. rozwijanie zainteresowań kadry pedagogicznej szkół i młodzieży szkolnej działalnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 4. rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej.

 

§ 2. Projekt jest skierowany do uczniów szkół średnich/ponadgimnazjalnych z terenów województwa wielkopolskiego.

 1. uczniów klas 1-3 liceum,
 2. uczniów klas 1-4 technikum.

 

§ 3. Organizatorem projektu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego, a funkcję jego koordynatora pełni Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 4. Przy realizacji projektu Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego współpracuje z:

 1. Komisją Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 2. Komisją Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 3. Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
 4. Wielkopolskim Kuratorem Oświaty,
 5. starostami i prezydentami Miast z terenu Województwa Wielkopolskiego,
 6. dyrektorami i nauczycielami szkół średnich/ponadgimnazjalnych z terenów województwa wielkopolskiego.

 

§ 5. Projekt obejmuje następujące etapy:

 1. upowszechnienie informacji o projekcie,
 2. rekrutacja uczestników Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 3. sesja Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego (zwana dalej sesją).

 

§ 6. Harmonogram realizacji projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

 II. Upowszechnienie informacji o projekcie:

 

 § 7. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poinformuje starostów i prezydentów miast o planowanym projekcie oraz zwróci się do nich z prośbą o przeprowadzenie rekrutacji zespołów uczniowskich – uczestników sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 8. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże informacje o projekcie do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

III. Rekrutacja uczestników Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego:

 

 § 9. Szkoły przesyłają zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do projektu do właściwego starostwa. Kopię zgłoszenia należy przesłać do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na adres al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub e-mail: przewodniczacy.sekretariat@umww.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10. Szkoły mogą zgłaszać do udziału w projekcie 2-osobowe zespoły uczniowskie. Zgłoszenia i prace indywidualnych uczniów nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Zespół uczniowski musi składać się z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół.

 

§ 11. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża gotowość radnych Województwa Wielkopolskiego do udziału w spotkaniach edukacyjnych odbywających się w szkołach zainteresowanych projektem. Tematyka spotkań dotyczyć będzie organizacji i zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Prośby w tym zakresie należy kierować do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na adres al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub e-mail: przewodniczacy.sekretariat@umww.pl. Zachęca się także organy samorządów powiatowych do organizacji spotkań z młodzieżą na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.

 

§ 12. Zespół uczniowski zgłoszony do projektu zobowiązany jest do:

 1. wykonania zadania rekrutacyjnego,
 2. uczestnictwa w sesji, w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu w wyniku procesu rekrutacyjnego

 

§ 13. Zadanie rekrutacyjne dla zespołu uczniowskiego polega na:

 1. opracowaniu w formie pisemnej pracy na temat: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu” (praca pisemna może zawierać elementy graficzne lub mieć formę prezentacji multimedialnej),
 2. zaprezentowaniu wykonanej pracy przed komisją rekrutacyjną.

 

§ 14. Zespół uczniowski zobowiązuje się zaplanować i wykonać zadanie rekrutacyjne samodzielnie. Jeden zespół uczniowski może wykonać tylko jedna pracę.

 

§ 15. Szkoła przekaże prace wykonane przez zespoły uczniowskie do komisji rekrutacyjnej utworzonej przy starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim, na którego terenie znajduje się placówka edukacyjna.

 

§ 16. Starostowie i prezydenci miast powołają komisje rekrutacyjne w celu wyłonienia zespołów uczniowskich. Do udziału w pracach komisji mogą być zaproszeni: nauczyciele, radni Województwa Wielkopolskiego oraz radni powiatu.

 

§ 17. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest wybór zespołów uczniowskich – uczestników projektu z terenu danego powiatu. Liczba zespołów uczniowskich, wybranych do uczestnictwa w sesji z poszczególnych powiatów, została przedstawiona w załączniku nr 2.

 

§ 18. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru zespołu uczniowskiego na podstawie oceny pracy pt.: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie Twojego Powiatu”. Przy ocenie prac należy uwzględnić następujące kryteria oceny (max. 25 pkt.):

 1. staranność wykonania – 0-5 pkt,
 2. poprawność merytoryczna – 0-5 pkt,
 3. zgodność pracy z tematem – 0-5 pkt,
 4. komunikatywność przekazu – 0-5 pkt,
 5. pomysłowość i kreatywność, oryginalność – 0-5 pkt.

 

§ 19. Ocena wykonanych prac rekrutacyjnych oraz rekrutacja zespołów uczniowskich przez komisję rekrutacyjną są ostateczne i nie mogą stanowić przedmiotu odwołania.

 

§ 20. Informację o wyłonionych zespołach uczniowskich starostowie i prezydenci miast przekażą do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 21. Zgłoszenie się do udziału w projekcie oznacza wyrażenie zgody przez uczestników (a w przypadku uczestników niepełnoletnich, zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu mailowego) zespołów uczniowskich do celów związanych z rekrutacją i uczestnictwem w sesji, upublicznieniem wizerunku uczniów wchodzących w skład zespołów a także upublicznieniem prac rekrutacyjnych, wyników ich oceny z podaniem imion i nazwisk na stronnych organizatora i współorganizatorów sesji.

 

 IV. Sesja:

 

§ 22. Sesja odbędzie się 10 maja 2019 r. w Poznaniu w siedzibie samorządu województwa.

 

§ 23. Sesja będzie miała temat wiodący: „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”. Uczniowie - uczestnicy sesji wypracują uchwałę Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego przedstawiającą ich ocenę 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z podziałem na poszczególne obszary integracji.

 

§ 24. Program szczegółowy sesji zostanie przesłany po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

 

V. Postanowienia końcowe:

 

§ 25. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie w procesie rekrutacji uczestników sesji i może zostać zmieniony przez organizatora z zastrzeżeniem poinformowania o zmianach zainteresowanych podmiotów.

 

§ 26. Zasady dotyczące przebiegu sesji określone są w Regulaminie Obrad Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 27. Osobami do kontaktu w sprawie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego są pracownicy Kancelarii Sejmiku:

 1. Martyna Rutkowska, e-mail: , telefon: 61 626 70 34
 2. Małgorzata Ziarnek, e-mail: , telefon: 61 626 70 45

 

§ 28. Osobami do kontaktu w sprawie wyłonienia zespołów uczniowskich są osoby powołane przez starostów/prezydentów miast.

 

§ 29. Literaturę pomocniczą obejmującą zagadnienie samorządu terytorialnego stanowią:

 1. Konstytucja RP,
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
 5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy,
 6. Statut Województwa Wielkopolskiego,
 7. Regulamin Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 8. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.

pdf    drukuj    drukuj