Zaproszenie


Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk

 

 

 

 

 

Poznań, 31 stycznia 2017 roku

KS-A.0004.3.2017

 

Szanowni Starości Powiatów                        
Szanowni Prezydenci Miast                           
Wszyscy                                                         

 

Szanowni Państwo!

Niniejszym przedkładam propozycję udziału w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+”. Celem projektu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy o działalności samorządów lokalnych oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt ten obejmuje m.in. proces rekrutacji dwuosobowych zespołów uczniowskich do udziału w Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Sesja odbędzie się 7 czerwca 2017 roku w siedzibie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Zakładamy, że wyboru zespołów uczniowskich dokona komisja rekrutacyjna powołana przez starostę / prezydenta miasta. Pragnę nadmienić, że ważnym elementem w projekcie jest opracowanie przez zespoły uczniowskie pracy na temat Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach oraz zaprezentowanie tej pracy przed komisją rekrutacyjną.

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o potwierdzenie podjęcia się przez samorząd promocji projektu i powołania komisji rekrutacyjnych, które wyłonią zespoły uczniowskie reprezentujące powiat / miasto podczas Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. W ślad za potwierdzeniem udziału w projekcie, bardzo proszę o podanie danych osoby do kontaktu z ramienia starosty / prezydenta miasta w celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy Kancelarią Sejmiku WW a Starostwem / Urzędem Miasta.

W załączniku przesyłam zasady realizacji projektu pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, w którym wymienione są osoby do kontaktu w sprawie przedstawionej powyżej inicjatywy. Informację do szkół ponadgimnazajlnych o Sejmiku Młodzieży przekaże również Wielkopolskie Kuratorium Oświaty poprzez wysłanie newslettera oraz umieszczenie zakładki o projekcie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu - www.ko.poznan.pl.

Licząc na owocną współpracę podczas realizacji tego przedsięwzięcia, łączę wyrazy szacunku.

 

 

Z poważaniem                                         

Przewodnicząca Sejmiku                    
Województwa Wielkopolskiego      

Zofia Szalczyk

pdf    drukuj    drukuj