Aktualności Sejmiku i Urzędu


Poznań, 16 października 2019 roku.   Z A W I A D O M I E N I E   Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. więcej
 
                                                                            Poznań,  16 października 2019 roku.   Z A W I A D O M I E N I E   Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Prośbę o zmianę statutu wraz z Uchwałą Rady Społecznej nr 8/19 z dnia 2 września 2019 więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych na stoisko regionalne na targach ANNUAL INVESTMENT MEETING w Dubaju, które odbędą się w dniach 24-26 marca 2020 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”. Więcej informacji na temat targów: http://www.aimcongress.com/     Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie więcej
 
Polska choć ma potencjał, by kreować nowatorskie rozwiązania na skalę globalną, nadal jest na „dorobku innowacyjnym”. W jaki sposób Fundusze Europejskie zmieniają tę sytuację w Wielkopolsce? O innowacjach z „umiarkowanym optymizmem” piszemy w nowym numerze e-magazynu „Nasz Region”. Ukazał się trzeci numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. Motorem napędzającym działania innowacyjne w sferze nauki w więcej
 
Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, które odbyło się 16 października, jej członkowie szczegółowo przeanalizowali przedstawioną im informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych samorządu województwa.Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z konsultacji projektu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. Po więcej
 
Co charakteryzuje Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy? Co przynosi dochody, a co sprawia, że trudno spiąć budżet jednostki? Jakie są pomysły na poprawę sytuacji finansowej placówki? O tym mówiono podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Informację na ten temat – w ramach cyklu podobnych, dotyczących realizacji programów naprawczych w szpitalach podległych samorządowi województwa – przedstawił radnym dyrektor placówki w Wolicy Sławomir Wysocki.Ponadto więcej
 
Październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej było okazją do dyskusji o sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. – Trzeba aktywizować osoby niepracujące. Wielkopolska, tak jak cały kraj, ma niski wskaźnik aktywności zawodowej ludności. Wynosi on u nas poniżej 60 proc., a w wielu krajach Europy wskaźnik ten przekracza 70 proc. Liczba niepracujących osób w wieku produkcyjnym przekracza w Wielkopolsce 400 tysięcy. Aktywizacja połowy z nich to 200 tysięcy nowych więcej
 
– Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zrzesza obecnie 115 członków. Wśród nich są producenci żywności, jej przetwórcy oraz punkty (restauracje, gościńce, itp.), które ją sprzedają. W 2019 roku przyjęliśmy do sieci 11 nowych podmiotów, choć jednocześnie 30 wykreśliliśmy po weryfikacji, m.in. ze względu na niepłacenie składek czy zaprzestanie działalności – wyliczała podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. Sieć Dziedzictwa więcej
 
Podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni pozytywnie zaopiniowali kilka projektów uchwał w sprawie ochrony terenów przed hałasem. Proponowane przez sejmik rozwiązania, które podczas wakacji poddano konsultacjom społecznym, dotyczą ochrony przed hałasem obszarów położonych w Koninie, w Lesznie oraz terenów wzdłuż dróg krajowych i wielkopolskiego odcinka autostrady A2. Jak wyjaśniała Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWW, ustawa o ochronie środowiska wymaga od samorządów, by aktualizowały więcej
 
„Analiza stanu dróg wojewódzkich i mostów” – nad tym tematem debatowano podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Jak wyliczał Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w naszym regionie mamy 2730 km dróg wojewódzkich. Wśród nich są trasy o charakterze podstawowym (łączące miasta, charakteryzujące się dużym ruchem samochodów), drogi uzupełniające oraz jezdnie obsługujące przede wszystkim ruch lokalny (np. w Puszczy Noteckiej). Zdaniem dyrektora WZDW więcej
 
Październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej poświęcono m.in. na podsumowanie działań realizowanych przez samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informację na ten temat (nabory wniosków, liczba podpisanych umów z beneficjentami, przykłady przedsięwzięć) przedstawiła radnym Anna Jakubowska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z danych wynika, że od początku realizacji PROW 2014-2020 samorząd województwa przeznaczył 132 miliony złotych na wsparcie inwestycji więcej
 
Tegoroczna, druga już odsłona samorządowego programu „Szatnia na medal” przyniosła odnowienie aż 68 takich obiektów w całym regionie. Samorząd województwa dofinansował tyle zadań (na terenie 27 wielkopolskich powiatów), przeznaczając na to ponad 4,5 miliona złotych. Okazją do podsumowań aktualnego programu były październikowe obrady sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, podczas których radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał przyznających pomoc finansową w ramach „Szatni na medal” trzem ostatnim gminom. – Będziemy rekomendować więcej
 
Funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w Koninie było głównym punktem październikowych obrad sejmikowej Komisji Kultury. Prezentację na ten temat przedstawiła radnym dyrektor tej instytucji kultury samorządu województwa Elżbieta Barszcz. Mówiła miedzy innymi o tym, co udało jej się zrobić przez półtora roku szefowania placówce, o statystykach frekwencji, organizowanych w muzeum wystawach i wydarzeniach. Nie zabrakło też tematyki zamierzeń i potrzeb inwestycyjnych, między innymi związanych z adaptacją i wykorzystaniem na wystawy czasowe budynku więcej
 
30 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej. Komisja Konkursowa zarekomendowała nagrodzenie aż czterech spośród pięciu nadesłanych prac.więcej
 
Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! to trzyletni program, który swym zasięgiem obejmuje całe województwo Wielkopolskie. Operatorem programu w Wielkopolsce jest Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1343/2019 z dnia 11 października 2019 r. zatwierdził Regulamin Konkursu dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży nowoczesnych, alternatywnych źródeł energii, inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych oraz promocja metod nauczania aktywizujących uczniów. Termin składania prac upływa z dniem 22 listopada 2019 r. Regulamin, deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie uczestników konkursu znajdują się w załącznikach. więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1342/2019 z dnia 11 października 2019 r. zatwierdził Regulamin Konkursu dla kół naukowych uczelni wyższych Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”, promujący idę budowania społeczeństwa wodorowego. Konkurs stanowi wyzwanie dla interdyscyplinarnych zespołów studentów szkół wyższych, działających w kołach naukowych. Prace konkursowe powstałe w wyniku kreatywnego myślenia i umiejętności akademickich w obszarach projektowania, grafiki, inżynierii, ekonomii, ochrony środowiska, biznesu i marketingu, mają więcej
 
30 września jednej z sal obrad w siedzibie samorządu województwa uroczyście nadano imię Stefana Mikołajczaka – w latach 1999-2005 pierwszego marszałka województwa wielkopolskiego. Jak przypomniał przewodniczący sejmiku Wiesław Szczepański, ten sposób uczczenia zmarłego 1 kwietnia 2019 roku, po długiej walce z ciężką chorobą, samorządowca był wypełnieniem uchwały przyjętej przez radnych w lipcu. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonały wdowa po zmarłym Maria oraz córki Ewa, Dorota i Iwona. Ojca we wzruszającym przemówieniu wspominała ostatnia więcej
 
Samorząd Województwa, celem przeciwdziałania skutkom COVID-19 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na środki medyczne do ochrony osobistej na potrzeby placówek leczniczych w województwie wielkopolskim. Szczegóły postępowania są dostępne na stronie - więcej więcej
 
3 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się bezpłatne seminarium, podczas którego eksperci zajmujący się na co dzień współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych czy zmiennych cen surowców zaprezentują m.in. sposoby na identyfikację ryzyka walutowego i zarządzania nim za pomocą prostych metod, strategii i narzędzi analizy rynku. Wydarzenie organizowane jest przez Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działające w strukturze Departamentu Gospodarki więcej
 

« Poprzedni 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 197 Następny »