Zdrowa żywność funkcjonalna jednoczy Polskę Zachodnią


31 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu spotkali się naukowcy oraz przedsiębiorcy z regionów Polski Zachodniej.

Spotkanie miało charakter networkingowy i poświęcone było zdrowej żywności funkcjonalnej i jej opakowaniu. Podczas seminarium zaprezentowane zostały osiągnięcia instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw w zakresie przenoszenia wyników badań naukowych do przemysłu i związanym z tym transferem wiedzy umożliwiającym tworzenie nowych innowacyjnych technologii i produktów, a tym samym podnoszenie konkurencyjności firm.

I sesja tematyczna poświęcona była technologiom nowej generacji pozwalającym dostarczyć wysokiej jakości surowca do produkcji żywności funkcjonalnej, której poza podstawowym zadaniem, jakim jest odżywianie, przypisuje się pozytywny psychologiczny lub/i fizjologiczny wpływ na ludzki organizm.

Pan prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił prezentację nt. „Zastosowanie biosubstancji naturalnego pochodzenia w produkcji żywności funkcjonalnej i nutraceutyków”, z której dowiedzieliśmy się o znaczeniu żywności prozdrowotnej w walce z rosnącym problemem chorób cywilizacyjnych współczesnego społeczeństwa. Pan Rektor podkreślił rolę profilaktyki, która jest 20 razy tańsza niż leczenie. Pan Profesor Trziszka pokazał również na przykładzie Dolnego Śląska, że kluczowy w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań o wysokiej konkurencyjności z wykorzystaniem istniejących zasobów jest transfer wiedzy z uczelni na rzecz przedsiębiorstw. Przytoczył przykłady współpracy nauki i biznesu takie, jak: działalność klastra żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznego o nazwie NUTRIBIOMED, w ramach którego powstało konsorcjum wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz 20 firm czy projekt OVOCURA umożliwiający Uniwersytetowi Przyrodniczemu współdziałanie z innymi jednostkami gospodarczymi w celu opracowania nowoczesnej technologii produkcji jaj z lepszymi wartościami odżywczymi, a także wykorzystanie ich właściwości w suplementacji diety, jak również do leczenia chorób. Podobnie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i antyoksydacyjne działanie wielu roślin jest wykorzystywane w produkcji nutraceutyków, których rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Jednakże badania są bardzo drogie i należy wspierać działalność innowacyjną poprzez ustalenie odpowiednich priorytetów przy tworzeniu programów wsparcia.

Inny przykład współdziałania nauki i biznesu został przedstawiony w prezentacji „Konopie przemysłowe integrują biznes z nauką” poprowadzonej przez przedstawiciela Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu Pana Janusza Jankowiaka - Prezesa Zarządu Platinova Sp. z o .o. oraz Pana Rafała Modlińskiego - przedstawiciela firmy Hemp Medicals. Spółka Plantinova powstała w 2014 roku, jako efekt
zapotrzebowania ze strony jej 100%-wego udziałowca Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu na posiadanie w strukturze efektywnego narzędzia do komunikacji z biznesem. Kluczowym zadaniem jest inicjowanie i realizacja procesów komercjalizacyjnych zarówno w zakresie popularnych form licencjonowania lub sprzedaży a także bardziej złożonych form, jakimi są spółki SPIN-OFF. Współpraca firmy Hemp Medicals zajmującej się kompozycją i wprowadzaniem na rynek produktów zawierających ekstrakt konopny z Insytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaowocowała wprowadzeniem na rynek suplementu diety Hemp Element CBD+CBDa 3%, nagrodzonego srebrnym godłem jakości Quality International 2016 oraz złotym godłem w roku 2017.

Kolejnym dowodem na to, że współpraca uczelni z przedsiębiorcą może zakończyć się sukcesem jest innowacja produktowa w zakresie preparatu priobiotycznego – prezentacja pt.: „Opracowanie innowacji produktowej w zakresie preparatu priobiotycznego”. Inicjatorką pomysłu jest Pani Halina Kalemba z firmy Bars, która od 2016 r. współpracuje z klastrem „Leszczyńskie Smaki”, dzięki czemu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego miała możliwość współpracy z jednostkami naukowymi. Otwartość Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na współdziałanie z przedsiębiorcami w opracowywaniu koncepcji nowych i udoskonalonych produktów i związane z tym sukcesy są potwierdzeniem założenia, że innowacje w firmach są możliwe, ale muszą mieć odpowiednie wsparcie nauki.

Na zakończenie I sesji tematycznej wywiązała się ciekawa dyskusja na temat trendów w produkcji żywności i możliwościach współpracy międzyregionalnej, której przewodniczyła Pani dr hab. inż. Joanna Kobus – Cisowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedsiębiorcy często mają dobre pomysły, ale nie zawsze wiedzą jak je zrealizować i z jakich źródeł pomocy mogą korzystać. Problemem jest również wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek.

W drugiej sesji tematycznej nt. wzrostu konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na przykładzie branży opakowań odbyły się trzy wystąpienia.

Pan prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO), które stanowi wyodrębnioną jednostkę Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, funkcjonującą w strukturach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa pokazał w swojej prezentacji pt.: „Rozwiązania szyte na miarę. B+R Przykład badań/oferty nauki dot. opakowań dla żywności funkcjonalnej” jak ważne jest monitorowanie rynku w warunkach rosnącej konkurencji i nieustanne dostosowywanie oferty do nowych wymagań konsumentów. Prelegent podkreślił, że niezwykle ważna jest dobra komunikacja w całym łańcuchu wartości i pozyskiwanie informacji o aktualnych trendach i potrzebie wprowadzenia innowacji, żeby być konkurencyjnym.

Niezbędnym elementem produkcji opakowań jest przygotowanie ich projektu, o czym opowiedział w swojej prezentacji pt.: „Pracownia opakowań wobec problemów przemysłu. Sposoby przygotowywania projektantów opakowań i formy działań z przemysłem” Pan dr Krzysztof Kwiatkowski z Pracowni Opakowań na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Na zakończenie drugiej sesji tematycznej Pan Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT), mgr Jacek Wawrzynowicz przedstawił w swojej prezentacji dobre praktyki w procesie komercjalizacji wyników B+R. CIiTT aktywnie wspiera zaangażowanie pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu w transferze wyników badań i ich komercjalizacji. Działania Centrum mają na celu wspieranie twórców w zakresie ochrony własności przemysłowej, wyboru ścieżek komercjalizacji wyników badań, kontaktów z przedsiębiorcami oraz szeroko rozumianego transferu myśli technologicznej do gospodarki. W praktyce pracownicy naukowi i studenci będący autorami określonych innowacyjnych rozwiązań mogą zgłaszać się do Centrum w celu otrzymania informacji na temat drogi i procedur ochrony i komercjalizacji efektów ich pracy wynalazczej. Ponadto CIiTT wspiera współpracę nauki z przemysłem, zarówno poprzez wspieranie inicjatyw integrujących i zacieśniających kontakty S2B (Science2Business), jak również poprzez koordynację transferu rozwiązań opracowywanych na uczelni i komercjalizację bezpośrednią wyników badań i prac rozwojowych do przedsiębiorstw.

Spotkanie umożliwiło uczestnikom poznanie, w jaki sposób można wdrażać nowe pomysły i jakie są sposoby nawiązywania współpracy biznesu z nauką, co jest istotnym elementem procesu wprowadzania innowacji. Seminarium było również okazją do nawiązania nowych kontaktów, również pomiędzy województwami Polski Zachodniej, które mogą zaowocować nowymi pomysłami na udoskonalone produkty i usługi.


Galeria zdjęć:

  • Zdrowa żywność funkcjonalna jednoczy Polskę Zachodnią
  • Zdrowa żywność funkcjonalna jednoczy Polskę Zachodnią
  • Zdrowa żywność funkcjonalna jednoczy Polskę Zachodnią
  • Zdrowa żywność funkcjonalna jednoczy Polskę Zachodnią

pdf    drukuj    drukuj