trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Produkty regionalne i tradycyjne

  Produkty tradycyjne z województwa wielkopolskiego wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych

  Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68) wnioski o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych składane są do Marszałków Województw. Na Listę wpisywane są produkty których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat.

  Obowiązujący wzór wniosku został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 58, poz. 509).

  Utworzenie Listy Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami.

  Aktualna lista produktów dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl w katalogu Jakość żywności, w zakładce Lista Produktów Tradycyjnych.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne za przyjmowanie, ocenę i przekazywanie wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych do Komisji Europejskiej.

  Przepisy UE oraz krajowe dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych oraz wzory wniosków do pobrania ze strony www.minrol.gov.pl , w katalogu Jakość żywności.

  Aktualne rozporządzenia unijne dot. systemów jakości:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych,
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych,
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

  Do pobrania:
  • logo oznaczeń unijnych PDO, PGI, TSG pobierz ze strony: ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/logos/index_en.htm

  Oprócz unijnych systemów jakości żywności: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność zostały uznane w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujące krajowe systemy jakości żywności:

  • Integrowana Produkcja
  • Jakość Tradycja
  • Quality Meat Program (QMP)
  • System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)
  • System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System)