trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 8300/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie.

  Uwagi oraz wnioski do projektu uchwały organizacja wnosi w zakresie działalności statutowej organizacji.

   Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: dz.sekretariat@umww.pl lub na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Departament Zdrowia
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2024 roku włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego).

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

  Projekt Uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji są dostępne do pobrania powyżej.

   

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Elżbieta Bieniek.

  Dane kontaktowe: numer telefonu: 61 626 6380, adres poczty elektronicznej:

  dz.sekretariat@umww.pl .