Aktualności Sejmiku i Urzędu


Radni, chcąc wesprzeć budowę w Wielkopolsce ośrodka radioterapii protonowej, zamierzają zaapelować do premiera i ministra zdrowia o zmiany w specjalnym zespole opracowującym strategię protonoterapii w Polsce. O założeniach projektu opowiadał podczas grudniowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przy WCO w Poznaniu, dzięki wsparciu specjalistów oraz porozumieniu jednostek klinicznych, naukowców i samorządowców z pięciu województw Polski zachodniej, miałby powstać ośrodek nazywany INPRONKO. więcej
 
Komisja Budżetowa na grudniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. W porównaniu do pierwotnej wersji, zarząd województwa uwzględnił jedynie (nieco zmodyfikowaną) propozycję radnej Zofii Szalczyk (PSL): 2 mln zł ma zostać przeznaczone na pilotaż programu „Deszczówka”, wspierający małą retencję w regionie.Ponieważ inne poprawki zostały przez zarząd odrzucone, na posiedzeniu komisji ponownie zgłosił je wszystkie radny Zbigniew Czerwiński (PiS) – wszystkie jednak większością więcej
 
O trendach dotyczących rozwoju gospodarczego w 2020 roku dyskutowali radni podczas grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki. Jak wyjaśniał Jakub Jackowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW, z prognoz Banku Światowego wynika, że w przyszłym roku w gospodarce będzie panował umiarkowany optymizm. Jest to związane z pogarszającą się koniunkturą na świecie i spadającymi wskaźnikami PKB w wielu krajach, także w państwach Unii Europejskiej, które będą borykały się m.in. z brakiem wykwalifikowanych pracowników. więcej
 
Rodło to symbol Związku Polaków w Niemczech. Powstał w 1933 r., a jego nazwa to zbitka pierwszych dwóch liter wyrazu „rodzina” i ostatnich trzech wyrazu „godło”. Znak na czerwonym tle przedstawia białe rodło, które symbolizuje bieg Wisły z zaznaczonym na nim Krakowem. Związek Polaków w Niemczech prowadził działalność gospodarczą, kulturalną i polityczną, bronił też praw i interesów polskiej mniejszości narodowej w Niemczech. Takie informacje przypomniano radnym 10 grudnia podczas posiedzenia więcej
 
Obradująca 11 grudnia sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki przyjęła podczas posiedzenia m.in. plan swojej pracy na 2020 rok. Co zaplanowano? Radni chcą się przyjrzeć funkcjonowaniu marszałkowskich placówek oświatowych. W marcu 2020 roku zamierzają odwiedzić Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na ulicy Mostowej w Poznaniu. W kwietniu 2020 roku z kolei, przy okazji analizy programów wspierających naukę w regionie, komisja zaplanowała wyjazd do siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół więcej
 
10 grudnia podczas obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni dyskutowali na temat konieczności aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jak wyjaśniał przedstawiciel firmy przygotowującej nowy dokument, zmiany wynikają m.in. z obowiązku dostosowania planu do zapisów znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej, weryfikacji prognoz ilości zbieranych odpadów, a także zwiększenia limitów odpadów zielonych i bioodpadów, które trafiają do biokompostowni. Rozmawiano też o więcej
 
Zaopiniowaniem projektu budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu zajmowała się podczas posiedzenia w dniu 11 grudnia sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.Po dyskusji radni (3 głosami za, przy 3 wstrzymujących się) postanowili wystąpić do zarządu województwa o wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu poprawki polegającej na przeznaczeniu 600 tys. zł (kosztem wydatków zaplanowanych na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury oraz Teatr Nowy w Poznaniu) na program więcej
 
Informację o stanie i perspektywach inwestycji na liniach kolejowych w Wielkopolsce omówili radni podczas grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor Departamentu Transportu UMWW Henryk Szczefanowicz podkreślił, że remontami objęto praktycznie wszystkie trasy w obrębie poznańskiego węzła kolejowego. Część przedsięwzięć (np. odcinki do Wągrowca, Wolsztyna i Piły) współfinansował, dzięki wsparciu z funduszy unijnych, samorząd województwa. Te i pozostałe modernizacje tras (np. do Warszawy, Wrocławia czy Szczecina) koordynuje więcej
 
Nasze województwo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem i rozliczaniem funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Mogli przekonać się o tym radni 9 grudnia podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Okazją do debaty na ten temat była informacja o certyfikacji wydatków kwalifikowalnych w ramach WRPO 2014+, którą przedstawił Przemysław Maćkowiak, dyrektor Biura Certyfikacji i Windykacji UMWW. Zgodnie z planem, do końca listopada więcej
 
Sejmikowi radni chcą apelować do rządu o skuteczniejszą walkę z ASF. Afrykański pomór świń (ASF) to choroba niegroźna dla człowieka (choć może on przyczynić się do przenoszenia jej wirusa), ale zabójcza dla dzików i trzody chlewnej. A tej ostatniej Wielkopolska jest głównym producentem w kraju. Szacuje się, że u nas znajduje się 36 proc. krajowego pogłowia świń. Na początku grudnia pierwszy przypadek padłego dzika z ASF stwierdzono w powiecie wolsztyńskim.O problemie więcej
 
W piątek 6 grudnia podczas Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej ogłoszono wyniki Konkursu dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” oraz Konkursu dla kół naukowych uczelni wyższych Województwa Wielkopolskiego „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”. Laureatami Konkursu „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” zostali: I miejsce – Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu (Przemysław Orszewski, Miłosz Nowak, Piotr Schmidt, nauczyciel: Robert Szulc), II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące z więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targi: SYDNEY BUILD 2020, Sydney (Australia), odbywające się w dniach 19 - 20 marca 2020 r. wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”. Więcej informacji: https://www.sydneybuildexpo.com/ Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na wystawiennicze stoisko regionalne organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska podczas wydarzenia VietFood & Beverage – ProPack Vietnam 2020, Ho Chi Minh, Wietnam, 13-15 sierpnia 2020 r. http://hcm.foodexvietnam.com/en/ Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz uczelni wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę więcej
 
Około 6 milionów złotych przeznaczył w 2019 roku samorząd województwa ze swojego budżetu na poprawę i rozwój bazy sportowej w Wielkopolsce. Ponad 4 miliony złotych z tej kwoty poszło na sztandarowy program województwa „Szatnia na medal” (dofinansowano z niego 68 zadań w 27 powiatach). Nieco mniejsze kwoty zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury lekkoatletycznej oraz na wsparcie obiektów należących do poszczególnych klubów.Informację na ten temat przedstawiono radnym z sejmikowej Komisji Kultury więcej
 
Wszystkim, którzy zgłosili swoje kandydatury na radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego serdecznie dziękujemy. Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy procedurę weryfikacji pod względem formalnym złożonych formularzy. W związku z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w październiku br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wymagał powołania nowych radnych oraz nowego przewodniczącego, co wydłużyło proces wyłonienia Zespołu do spraw wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W skład Zespołu wchodzą: po 2 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z każdego okręgu wyborczego (łącznie więcej
 
Już po raz trzeci zorganizowany został konkurs „W Centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”, w którym Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mogły zaprezentować kierunki kształcenia, bazę edukacyjną oraz swoisty klimat prowadzonych zajęć. Ogółem wpłynęło 65 prac, 26 więcej niż w roku poprzednim. Przyznano nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz odrębnie dla 6 szkół. Wyróżniono więcej
 
Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Uchwałę Rady Społecznej nr 328 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu, przesłał do Departamentu Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 więcej
 
W dniach 27-29 listopada 2019 r. w targach CEBIT ASEAN Thailand 2019 wzięły udział wielkopolskie przedsiębiorstwa, które zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego. Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Rozwój oparty na ICT” obecni byli przedstawiciele: BECREO TECHNOLOGIES SP. Z O. O., Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A., GOLD LION Sp. z o.o., JACEK ZIELIŃSKI, LLIDERO SP. Z O.O., „MicroFood” S.A., TREBIADA SP. Z O.O., więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targi: SYDNEY BUILD 2020, Sydney (Australia), odbywające się w dniach 19 - 20 marca 2020 r. wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”. Więcej informacji: https://www.sydneybuildexpo.com/ Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 Następny »