Aktualności Sejmiku i Urzędu


Ruszyła kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2020. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Las”. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Wielkopolskę, Hesję (Niemcy), Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 21 lat, mieszkający na stałe w Wielkopolsce. Do udziału w konkursie zaprasza się przede wszystkim klasy szkolne. Studenci, uczestnicy działający więcej
 
Ile wynosi nasz regionalny PKB? Jaką mamy stopę bezrobocia w Wielkopolsce, ile zarejestrowanych przedsiębiorstw, jak wysokie jest średnie wynagrodzenie? Odpowiedzi m.in. na tego typu pytania poznali z sejmikowej Komisji Gospodarki, którzy w trakcie wrześniowych obrad zapoznali się z informacją na temat stanu gospodarki w naszym województwie w 2018 i 2019 roku. Z zestawień tych wynika, że Wielkopolska utrzymuje się tradycyjnie w gronie najsilniejszych ekonomicznie polskich regionów. Jesteśmy atrakcyjnym terenem, zarówno więcej
 
Wrześniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zdominowały informacja i dyskusja na temat stanu wdrażania działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Do 31 lipca 2019 roku przeprowadziliśmy łącznie 94 nabory wniosków i podpisaliśmy 841 umów o wartości ponad 1,2 mld zł. Beneficjentom wypłacono już 617 mln zł – wyliczała Kamila Orzechowska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. – W ramach trzech więcej
 
„Termin zakończenia likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ustala się na 30 września 2020 roku” – tak brzmi zapis w projekcie uchwały sejmiku, którą podczas wrześniowych obrad pozytywnie zaopiniowali radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomnijmy, że 1 stycznia 2018 roku zadania wojewódzkich zarządów melioracji (podlegających dotąd samorządom województw) przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie. Jak wyjaśniał radnym dyrektor WZMiUW w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, przedłużenie więcej
 
Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej radni pozytywnie zaopiniowali wnioski dotyczące zmian w tegorocznym budżecie regionu. To efekt bilansu i porządkowania wojewódzkich finansów, tj. dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku. Zmiany wynikają z kilku czynników: przesunięcia harmonogramu prac, zmniejszania lub zwiększania ich zakresu, wprowadzenia dodatkowych wydatków albo rezygnacji z części kosztów. Przedstawione radnym korekty dotyczyły m.in. projektu „Czas zawodowców” oraz budowy Wielkopolskiego Centrum więcej
 
Sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki na swoim wrześniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał sejmiku w sprawie nadania statutów ośrodkom doskonalenia nauczycieli w Kaliszu i Poznaniu oraz centrom doskonalenia nauczycieli w Koninie, Lesznie i Pile. Jak tłumaczono, chodziło o ujednolicenie tekstów tych dokumentów po wcześniej dokonanych zmianach. Wniosek o wycofanie tych punktów z porządku obrad zgłosiła radna Łucja Zielińska, kwestionując kompetencje sejmiku do nadawania statutów oraz przywołaną w uchwałach podstawę prawną, więcej
 
Kwestie zmian w wydatkach dotyczących podległych samorządowi województwa szpitali zdominowały posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się 18 września. Radni zapoznali się z informacjami o przebiegu wykonania budżetu województwa i WPF w I półroczu oraz zaopiniowali szereg zmian budżetowych związanych ze służbą zdrowia.Jak tłumaczyła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, w sumie w tej dziedzinie zmniejszone zostają wydatki na kwotę 36 mln zł (przedsięwzięcia, które nie zostaną zrealizowane więcej
 
Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej radni zapoznali się m.in. z informacją o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2019 r. Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, wymienił kilka największych zadań, m.in. oddanie do użytku nowego mostu nad Wartą w Międzychodzie, budowę tzw. małej obwodnicy Obornik, modernizację trasy wojewódzkiej nr 305, budowę drogi nr 123. Ponadto WZDW realizuje też mniejsze przedsięwzięcia. więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapoznali się podczas wrześniowych obrad z informacją o pracach nad audytem krajobrazowym województwa wielkopolskiego. Omówiono przykładowy krajobraz w gminie Śmigiel, w Grodzisku Wielkopolskim i w Rogalinie. Jak zaznaczył przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, ustawa nakłada na samorządy województw obowiązek przygotowania audytów krajobrazowych, a dokumenty mają być wskazówką dla samorządów niższych szczebli, np. gmin, sporządzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli więcej
 
Troszcząc się o zdrowie i życie Wielkopolan oraz wychodząc naprzeciw potrzebom wielkopolskich Gmin, Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w najbliższym czasie odbędą się trzy Konferencje szkoleniowe nt. kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych i najświeższych zmian prawnych w tym zakresie. Jest to kontynuacja cyklu corocznych spotkań poświęconych ochronie powietrza w naszym Województwie. Aby w tych Konferencjach mogła wziąć udział jak największa ilość pracowników urzędów gmin oraz strażników miejskich i gminnych uprawnionych do kontrolowania więcej
 
Jakie zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu usług turystycznych i hotelarskich wykonuje Urząd Marszałkowski? Podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki opowiadali o tym radnym urzędnicy z Departamentu Sportu i Turystyki UMWW. Chodzi tu m.in. o prowadzenie wojewódzkiego rejestru biur podróży (jest ich tam obecnie 361), wpisywanie i wykreślanie tych podmiotów, ich kontrolowanie, a w skrajnych przypadkach sprowadzanie do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży. Urzędnicy zajmują się więcej
 
Tradycyjne wrześniowe prace sejmiku dotyczą w dużej mierze porządkowania kwestii wojewódzkich finansów, będących efektem podsumowania dochodów i wydatków w I półroczu. Podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury efekty takiego bilansu w skali makro przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska.Komisja zaopiniowała również pozytywnie kilkanaście wniosków finansowych dotyczących konkretnych zadań związanych z podlegającymi samorządowi województwa instytucjami kultury (zmniejszanie lub zwiększanie zakresu prac, czasami przesuwanie pewnych zamierzeń w czasie, rezygnacja z jednych planów, więcej
 
Ręce pełne roboty mieli po wakacyjnej przerwie członkowie sejmikowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na wrześniowym posiedzeniu radni zajęli się czterema skargami, które wpłynęły do sejmiku.Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty dwóch uchwał sejmiku uznających za bezzasadne skargi Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta na działalność zarządu województwa i wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego w związku z unijnymi dotacjami na wsparcie obszaru rybołówstwa.Radni również zaakceptowali przekazanie jako właściwemu w tej sprawie organowi ministrowi środowiska skargi na więcej
 
Przybywa „słonecznych” gmin w Wielkopolsce! Wiatr, woda i słońce są coraz częściej wykorzystywane do produkcji ekologicznej energii. Duża w tym zasługa dotacji unijnych. Ukazał się drugi numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. Jak wygląda podróż Poznańską Koleją Metropolitalną? Postanowiliśmy o to zapytać pasażerów, którzy codziennie dojeżdżają z okolicznych miejscowości do szkoły lub pracy w Poznaniu. więcej
 
Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu: projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”; prognozy oddziaływania na więcej
 
Lubisz biegać? Jesteś ciekawy, jak bardzo nasz region zmienił się dzięki Funduszom Europejskim w ostatnich 15 latach? Jeśli tak, to koniecznie weź udział w biegu „zaBIEGaj o FUNdusze”, którego czwarta edycja odbędzie się 28 września na torze regatowym Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. „ZaBIEGaj o FUNdusze” to jedno z ważniejszych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych odbywających się na przełomie lata i jesieni w Poznaniu. Powodów jest przynajmniej kilka. Ta impreza to połączenie przyjemnego więcej
 
20 i 27 sierpnia odbyły się spotkania Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej i Dyrektorami wielkopolskich szkół technicznych, na których wspólnie podsumowano efekty dotychczas podejmowanych działań i omówiono dalszą współpracę w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt realizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, którego realizacja zaplanowana jest na lata więcej
 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje o rozpoczęciu procedury wyłaniania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa z dniem 15 października 2019 r. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organy uprawnione do reprezentacji organizacji studenckich, rad młodzieżowych oraz organizacji szkolnych. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze złożeniem w nim obowiązujących podpisów. Prawidłowo wypełnione formularze należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub przesyłać drogą pocztową na więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku - Strategia Wielkopolska 2030. Strategia będzie przedstawiała główne wyzwania stojące przed regionem, ale także wskazywała cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Dokument posłuży do przygotowania regionu m.in. do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dlatego najistotniejszą zasadą opracowania Strategii Wielkopolska 2030 jest dialog i zapewnienie w nim udziału jak najszerszego grona Wielkopolan. To, jaką strategię będzie więcej
 
W maju 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na koncepcję programowo-organizacyjną instytucji kultury działającej w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze. Do konkursu zgłoszono pięć opracowań – żadne z nich nie spełniło oczekiwań jego organizatora; w związku z tym, podczas posiedzenia 13 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił nie przyznawać nagród określonych w Regulaminie konkursu; jednocześnie podjął decyzję o zaproponowaniu autorom trzech najwyżej punktowanych prac zakupienia od nich praw do więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 197 Następny »