Aktualności Sejmiku i Urzędu


3 września 2017 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, co wiąże się przede wszystkim z niewielkimi zmianami godzin odjazdów i przyjazdów pociągów oraz z powrotem na tory pociągów, którew okresie wakacyjnym nie kursowały. Wiele pociągów, zwłaszcza na linii do Wągrowca skróci swój czas przejazdu o około 10 min. Na linii Poznań - Wolsztyn z uwagi na prace prowadzone przez PKP PLK nadal kursować będzie Zastępcza Komunikacja Autobusowa. Zakończenie prowadzonych prac więcej
 
Toruń – jedno z najstarszych polskich miast, na kilka dni stał się planem zdjęciowym dla grupy fotografów. To właśnie tam, w kwietniu br. odbył się plener zorganizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a poświęcony fotografii miejskiej.więcej
 
Już po raz kolejny Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy we współpracy z festiwalem Akademia Gitary zapraszają wszystkich miłośników dobrej muzyki na wyjątkowy koncert!więcej
 
„Chroniąc planetę stawiajmy na OZE” – pod taką nazwą Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadził konkurs ekologiczny dla dzieci. Uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych położonych na terenie naszego województwa mieli za zadanie wykonać prace plastyczne w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii. Termin zgłaszania prac upłynął 19 czerwca 2017 r. Wśród 169 plakatów, które zostały nadesłane z 64 wielkopolskich szkół podstawowych, Kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców reprezentujących poszczególne subregiony: subregion kaliski – więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności Marki Wielkopolski ogłasza nabór na wystawiennicze stoisko regionalne w trakcie wydarzenia West Africa Agrofood, które odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2017 r. w stolicy Ghany, Akrze, wpisanego w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Informacje o wydarzeniu znajdują się pod adresem http://www.agrofood-westafrica.com/agrofood-westafrica.html Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) więcej
 
Informujemy zainteresowanych Państwa, że w czasie trwania Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek, które odbędą się 27 sierpnia 2017 roku w Gnieźnie, będzie przeprowadzony konkurs na „Najciekawsze Stoisko Wystawy Rolniczej”. Poniżej zamieszczony jest regulamin Konkursu celem zapoznania się. Serdecznie zapraszamy wystawców do wzięcia udziału w konkursie. Miłej Zabawy. więcej
 
Projekt rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich 2017/18 na terenie Wielkopolski. Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedkłada do konsultacji projekt rocznego rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2017/18, który zawiera wykaz przewidywanych do uruchomienia od 10 grudnia 2017r. pociągów osobowych i przyspieszonych, wraz z orientacyjnymi godzinami i terminami kursowania tych pociągów. Informujemy, że w związku z trwającymi uzgodnieniami pomiędzy zarządcą linii kolejowych, przewoźnikami kolejowymi i organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz inwestycjami komunikacyjnymi, więcej
 
Podczas dwóch sesji sejmiku (majowej i czerwcowej) radni mogli „treningowo” zapoznać się z elektronicznym systemem ułatwiającym prowadzenie obrad, a przede wszystkim – przeprowadzanie głosowań i ustalanie ich wyników, zainstalowanym w sali sesyjnej. Od XXXIII sesji, która odbyła się 24 lipca, system jest już oficjalnie używany podczas obrad.„Legalizację” użycia elektronicznego systemu głosowania (dotąd było to – w głosowaniach jawnych – wyłącznie tradycyjne podniesienie ręki i liczenie głosów przez sekretarzy obrad) poprzedziło więcej
 
Podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni zapoznali się z zaprezentowaną przez urzędników informacją na temat aktualnego stanu rozwoju geotermii w województwie wielkopolskim.Komisji przedstawiono również prezentację przygotowaną przez firmę, która brała udział w opracowaniu programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie określenia wspomnianego programu.Jak poinformowała członków komisji jej przewodnicząca, a jednocześnie wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i więcej
 
Kto i gdzie powinien budować ścieżki rowerowe przy drogach wojewódzkich? O tym między innymi dyskutowali radni z sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej podczas posiedzenia, które odbyło się 24 lipca.Podczas debaty pojawił się m.in. postulat stworzenia programu budowy ścieżek rowerowych. Zastanawiano się nad zakresem tego typu inwestycji w kontekście ograniczonych możliwości budżetowych. Podnoszono też kwestię współudziału jednostek samorządu terytorialnego w kosztach budowy traktów pieszo-rowerowych przy drogach, którymi zarządza samorząd więcej
 
Obradująca 24 lipca sejmikowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się m.in. corocznym podziałem pieniędzy z budżetu województwa dla wielkopolskich gmin na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Radni w związku z tym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy jednostkom samorządu terytorialnego. Na ten cel z regionalnego budżetu przeznaczono w sumie niemal 4,4 mln zł. Wszystkie gminy, które w odpowiednim czasie złożyły stosowne wnioski, otrzymają wsparcie więcej
 
Podczas lipcowego posiedzenia członkowie sejmikowej Komisji Rewizyjnej zapoznali się z informacją o sytuacji w 2016 r. spółek prawa handlowego, których udziałowcem jest województwo. Najwięcej zainteresowania wzbudziła kondycja Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola. To podmiot, który od lat wykazuje straty, co najbardziej krytykował Dariusz Szymczak z PiS. Z kolei sytuację spółki i charakter jej funkcjonowania (tereny rekreacyjne, służące głównie poznaniakom) wyjaśniał członek zarządu województwa Maciej Sytek. Radni postanowili, że we wrześniu więcej
 
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom stawianym przed edukacją i jej znaczeniem dla rozwoju regionalnego, a także w związku z planowanymi zmianami w systemie edukacji dotyczącymi w szczególności szkolnictwa zawodowego, od 1 maja 2017 roku powołano Centra Wspierania Edukacji, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, których siedziby mieszczą się w Poznaniu i w Kaliszu. Ich zadaniem, poprzez tworzenie i realizowanie polityki rozwoju edukacji, będzie m.in: wzrost zainteresowania kształceniem w szkołach umożliwiających naukę zawodu, co z więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza dodatkowy nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” więcej
 
Jak radziły sobie w ubiegłym roku podległe samorządowi województwa placówki opieki zdrowotnej? Jakimi wynikami zamknęły ten okres spółki, w których akcje lub udziały posiada województwo? O działalności jednych i drugich podmiotów i ich kondycji finansowej rozmawiano podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej.Analizując sytuację marszałkowskich szpitali, podkreślano m.in., że w najbliższym czasie ich wyniki finansowe mogą się pogorszyć ze względu na ustawowe podwyżki płac dla personelu oraz na skutki obniżenia wieku więcej
 
Jak radziły sobie w ubiegłym roku podległe samorządowi województwa placówki opieki zdrowotnej? O ich wynikach finansowych (zarówno podmiotów będących SPZOZ-ami, jak i działających w formie spółek, w których województwo jest udziałowcem) dyskutowali podczas lipcowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Rozmawiano zarówno o ogólnych trendach, które mogą wpłynąć na kondycję tych placówek w najbliższym czasie, jak i o sytuacji w wybranych szpitalach.Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali propozycje więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest więcej
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że mocą uchwały Nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jednocześnie Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXXI/811/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 czerwca 2017 r. (poz. 4263). Uchwały wraz z załącznikami udostępnione więcej
 
Podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury radni zapoznali się z funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego w Lesznie. Dyrekcja placówki przedstawiła działalność tej instytucji oraz zakładane kierunki rozwoju w kolejnych latach, np. poszerzenie oferty muzealnej, poprawę bazy lokalowej, poprawę wizerunku, wzrost dochodów własnych, szerszą współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Tym, co od lat spędza sen z powiek pracowników muzeum, są niewystarczające warunki lokalowe. Rozwiązaniem mogłyby być przenosiny do pałacu Sułkowskich, który dotąd znajduje się więcej
 
Funkcjonowaniem Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu zajęli się podczas lipcowych prac radni z sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor kaliskiego WORD tłumaczył, dlaczego jak najwięcej osób powinno skorzystać z oferty takich instytucji jak ODTJ, przytaczając alarmujące statystyki dotyczące tragicznych zdarzeń na polskich i wielkopolskich drogach.Radni zapoznali się również z informacją o sytuacji spółek prawa handlowego nadzorowanych przez Departament Transportu UMWW (koleje oraz więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 158 Następny »