Aktualności Sejmiku i Urzędu


Komisja rozpoczęła się od wystąpienia wójta gminy Stare Miasto Ryszarda Nawrockiego, który przedstawił prośbę o udzielenie jego samorządowi dotacji na budowę przedszkola. Koszt budowy wynosi 3,5 mln zł. Wójt jest w stanie pokryć 40 procent wydatków. Zarząd województwa odrzucił wniosek ze względu na to, iż takie dotacje nie należą do jego kompetencji. Radni poprosili o przedstawienie na następnej komisji danych na temat liczby przedszkoli i zapotrzebowania na nie w gminie więcej
 
Obrady komisji, na zaproszenie Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, odbywały się w poznańskim Odwachu – siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Radni pozytywnienie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie zmiany nazwy Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy na „Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy” oraz przyjęcia nowego statutu tej instytucji kultury. Statut muzeum określa m.in. zakres działania, rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów, zasady prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej. Nowy projekt statutu to efekt analizy więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie powołania spółki akcyjnej Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa. Spółka zajmować się będzie sprawami związanymi z budową, eksploatacją, modernizacją oraz rozbudową sieci szerokopasmowej służącej poprawie komunikacji elektronicznej na obszarze województwa. Członkowie komisji ponadto zapoznali się z raportem o realizacji ,,Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r.” za minione dwa lata. Wysłuchano także informacji o stanie wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie powołania spółki akcyjnej Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa. Spółka zajmować się będzie sprawami związanymi z budową, eksploatacją, modernizacją oraz rozbudową sieci szerokopasmowej służącej poprawie komunikacji elektronicznej na obszarze województwa. Członkowie komisji ponadto zapoznali się z raportem o realizacji ,,Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r.” za minione dwa lata. Wysłuchano także informacji o stanie wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. więcej
 
Obrady komisji, na zaproszenie Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, odbywały się w poznańskim Odwachu – siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Radni pozytywnienie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie zmiany nazwy Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy na „Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy” oraz przyjęcia nowego statutu tej instytucji kultury. Statut muzeum określa m.in. zakres działania, rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów, zasady prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej. Nowy projekt statutu to efekt analizy więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat projektu „GPSwielkopolska”. Rozpoczął się on w 2007 roku. Departament Sportu i Turystyki jako pierwszy w kraju podjął się stworzenia cyfrowej mapy województwa wielkopolskiego. Była ona gotowa w roku 2008. Jej główną zaletą jest to, że można ją pobrać bezpłatnie m.in. ze stron Urzędu Marszałkowskiego. Innym projektem tworzonym przez departament jest przewodnik GPS po Trasie Kórnickiej oraz Szlaku Piastowskim. Specjalna technologia pozwoli turystom poruszającym się po więcej
 
Radni opiniowali 3 uchwały w sprawie wyznaczania aglomeracji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pierwszy z projektów dotyczy gminy Stare Miasto, która chciałaby przeniesienia lokalizacji oczyszczalni ścieków do miejscowości Sławsk. Gmina Grzegorzew wnioskuje o uściślenie planów graficznych działek budowlanych. Z kolei gmina Mieścisko prosi o wyłączenie z aglomeracji miejscowości Ruda Koźlanka, gdyż nie spełnia ona kryterium 120 mieszkańców na 1 km sieci wodno-kanalizacyjnej. Komisja wysłuchała też informacji na temat więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali wnioski o zmiany w budżecie. Pierwszy dotyczy zmian w dochodach i wydatkach w wyniku przekazania przez 10 gmin 339 tys. zł na budowę chodników, skrzyżowań oraz świateł. Natomiast gmina Czerwonak przekazała 274 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 196. Departament Transportu wnioskował też o korekty w budżecie z powodu zwrotu nieuprawnionych opłat pobranych przez jednego z przewoźników i rozdysponowanie tej nadwyżki na dopłaty więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali wnioski o zmiany w budżecie. Pierwszy dotyczy zmian w dochodach i wydatkach w wyniku przekazania przez 10 gmin 339 tys. zł na budowę chodników, skrzyżowań oraz świateł. Natomiast gmina Czerwonak przekazała 274 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 196. Departament Transportu wnioskował też o korekty w budżecie z powodu zwrotu nieuprawnionych opłat pobranych przez jednego z przewoźników i rozdysponowanie tej nadwyżki na dopłaty więcej
 
Radni opiniowali 3 uchwały w sprawie wyznaczania aglomeracji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pierwszy z projektów dotyczy gminy Stare Miasto, która chciałaby przeniesienia lokalizacji oczyszczalni ścieków do miejscowości Sławsk. Gmina Grzegorzew wnioskuje o uściślenie planów graficznych działek budowlanych. Z kolei gmina Mieścisko prosi o wyłączenie z aglomeracji miejscowości Ruda Koźlanka, gdyż nie spełnia ona kryterium 120 mieszkańców na 1 km sieci wodno-kanalizacyjnej. Komisja wysłuchała też informacji na temat więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat projektu „GPSwielkopolska”. Rozpoczął się on w 2007 roku. Departament Sportu i Turystyki jako pierwszy w kraju podjął się stworzenia cyfrowej mapy województwa wielkopolskiego. Była ona gotowa w roku 2008. Jej główną zaletą jest to, że można ją pobrać bezpłatnie m.in. ze stron Urzędu Marszałkowskiego. Innym projektem tworzonym przez departament jest przewodnik GPS po Trasie Kórnickiej oraz Szlaku Piastowskim. Specjalna technologia pozwoli turystom poruszającym się po więcej
 
Porządkowanie budżetu – tak w skrócie można określić pakiet poprawek do tegorocznego planu dochodów i wydatków przyjęty na czerwcowej sesji sejmiku. Półrocze to najwłaściwszy również moment urealnienia dotychczasowych planów finansowych stosownie do możliwości wykonawczych jednostek realizujących inwestycje i projekty. Z takich powodów skorygowano zakresy bądź tytuły niektórych zadań inwestycyjnych w marszałkowskich muzeach, placówkach ochrony zdrowia, placówkach opieki społecznej, szkołach. Najwięcej korekt dotyczyło inwestycji drogowych wpisanych do wieloletniego planu inwestycyjnego. Jest więcej
 
Porządkowanie budżetu – tak w skrócie można określić pakiet poprawek do tegorocznego planu dochodów i wydatków przyjęty na czerwcowej sesji sejmiku. Półrocze to najwłaściwszy również moment urealnienia dotychczasowych planów finansowych stosownie do możliwości wykonawczych jednostek realizujących inwestycje i projekty. Z takich powodów skorygowano zakresy bądź tytuły niektórych zadań inwestycyjnych w marszałkowskich muzeach, placówkach ochrony zdrowia, placówkach opieki społecznej, szkołach. Najwięcej korekt dotyczyło inwestycji drogowych wpisanych do wieloletniego planu inwestycyjnego. Jest więcej
 
Radni odwiedzili Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, którego funkcjonowanie było głównym tematem czerwcowego posiedzenia. Zapoznali się z historią obiektu oraz przebiegiem prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich finansowanych z budżetu województwa. Jedną z aktualnie prowadzonych inwestycji jest remont ,,domu ogrodnika”, dokąd przeniesiona zostanie dyrekcja i administracja muzeum oraz biblioteka. Muzeum w Dobrzycy zabiega o dofinansowanie projektu rewaloryzacji XVIII-wiecznego założenia parkowego. Wniosek w tej sprawie, złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczy więcej
 
Radni odwiedzili Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, którego funkcjonowanie było głównym tematem czerwcowego posiedzenia. Zapoznali się z historią obiektu oraz przebiegiem prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich finansowanych z budżetu województwa. Jedną z aktualnie prowadzonych inwestycji jest remont ,,domu ogrodnika”, dokąd przeniesiona zostanie dyrekcja i administracja muzeum oraz biblioteka. Muzeum w Dobrzycy zabiega o dofinansowanie projektu rewaloryzacji XVIII-wiecznego założenia parkowego. Wniosek w tej sprawie, złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczy więcej
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez województwo wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 508 000 zł. Pomoc ta zostanie spożytkowana na 16 zadań obejmujących remonty obiektów i urządzeń sportowych. Pozytywnie zaopiniowano również przekazanie pomocy finansowej wielkopolskim samorządom w wysokości 148 400 zł ,,na poprawę stanu infrastruktury turystycznej dla dzieci i młodzieży aktywnie spędzających czas więcej
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez województwo wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 508 000 zł. Pomoc ta zostanie spożytkowana na 16 zadań obejmujących remonty obiektów i urządzeń sportowych. Pozytywnie zaopiniowano również przekazanie pomocy finansowej wielkopolskim samorządom w wysokości 148 400 zł ,,na poprawę stanu infrastruktury turystycznej dla dzieci i młodzieży aktywnie spędzających czas więcej
 
Głównym tematem poruszonym na posiedzeniu komisji była koncepcja łączenia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w jednorodne placówki. Nowe jednostki miałyby nosić nazwę Centrów Doskonalenia Nauczycieli. Za połączeniem przemawia niższy koszt utrzymania powstałego ośrodka. Dyrektorzy nowych jednostek mieliby też ułatwione zadanie w kierowaniu taką placówką. Jednak istnieją również argumenty przeciwko łączeniu. Radni zapoznali się ze zdaniem związków zawodowych działających w Publicznych Bibliotekach Pedagogicznych, które przedstawiają swoje argumenty: obawę o więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat przebiegu likwidacji SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego. Poinformowano radnych o działaniach zmierzających do tego, aby usługi świadczone dotąd przez SPZOZ OLK w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przejął Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych, w którym znajdą zatrudnienie dotychczasowi pracownicy OLK. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie, który decyzją samorządu powiatu ma zostać przekształcony w spółkę. więcej
 
W dniach 9-10 czerwca 2009 r. w Brukseli odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy” realizowany w ramach 7. Programu Ramowego. Liderem projektu, w którym Województwo Wielkopolskie jest jednym z 9 partnerów, jest Prowincja Północna Brabancja. Realizacja projektu przewidziana jest na 2 lata. Cele projektu Celem projektu jest stworzenie europejskiego systemu vouchera wiedzy, który umożliwi nawiązywanie współpracy oraz zainicjowanie pierwszych wspólnych projektów między małymi i średnimi przedsiębiorstwami z jednego więcej
 

« Poprzedni 1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 198 Następny »