Aktualności Sejmiku i Urzędu


Podczas październikowego posiedzenia Komisja Budżetowa wysłuchała informacji na temat zaawansowania prac ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym województwa. Przewodniczący komisji Zbigniew Czerwiński zasygnalizował potrzebę przejrzenia i ewentualnej weryfikacji zapisanych w WPI inwestycji w kontekście przewidywanych ograniczonych możliwości zadłużania się województwa w kolejnych latach. Radni zapoznali się też z informacją o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Komisja, podobnie jak wcześniej komisja zdrowia, zaopiniowała dokument pozytywnie, występując jednak więcej
 
Radni zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych przez placówki podległe samorządowi województwa w roku szkolnym 2008/2009. Zrównoważenie szans edukacyjnych młodzieży, podnoszenie jakości edukacji – to zasadnicze priorytety w zakresie edukacji w regionie. Realizowane są w 23 placówkach podległych samorządowi województwa – m.in. w szkołach medycznych i kolegiach językowych, ośrodkach wychowawczych oraz bibliotekach pedagogicznych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Szkoły medyczne i policealne województwa zwiększają systematycznie swoją ofertę kształceniową, dostosowując więcej
 
Od października do lutego uczniowie z klas 1-3 mogą otrzymywać zestawy owoców i warzyw i soki owocowe. Wszystko to za darmo i w szkołach. Niestety, nie we wszystkich. Jak poinformował radnych przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego udział w programie finansowanym przez Unię Europejską jest dobrowolny. W pierwszym semestrze przystąpiło do niego w Wielkopolsce 6 dostawców i 550 szkół. W pierwszym etapie wystąpiły problemami z kojarzeniem zainteresowanych szkół i dostawców. Radni, pozytywnie więcej
 
nformacja o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2008 oraz formy edukacji ekologicznej dla młodzieży prowadzone przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie były głównymi tematami październikowego posiedzenia komisji. Informację o stanie środowiska w regionie przedstawiła zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – pani Hanna Kończal, która zaprezentowała radnym największe zagrożenia, m.in. dużego zanieczyszczenia wód w Wielkopolsce, czy też rosnącego poziomu hałasu. Zwróciła ponadto uwagę, iż wiele samorządów ponad interes ekologiczny więcej
 
Sprawy związane z kolejami dominowały podczas październikowego posiedzenia komisji. Radni zapoznali się z informacją „Wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce w 2009 r.”. W tym punkcie najwięcej dyskutowano na temat sytuacji spółki PKP Przewozy Regionalne i wynikających z tego dla województwa konsekwencji. Rozmawiano też o przyszłości parowozowych połączeń z Wolsztyna. Komisja wysłuchała również wniosków płynących z przygotowanego przez Wielkopolskie Biuro Planowania przestrzennego raportu na temat uwarunkowań przestrzennych lokalizacji kolei dużych więcej
 
Sprawy związane z kolejami dominowały podczas październikowego posiedzenia komisji. Radni zapoznali się z informacją „Wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce w 2009 r.”. W tym punkcie najwięcej dyskutowano na temat sytuacji spółki PKP Przewozy Regionalne i wynikających z tego dla województwa konsekwencji. Rozmawiano też o przyszłości parowozowych połączeń z Wolsztyna. Komisja wysłuchała również wniosków płynących z przygotowanego przez Wielkopolskie Biuro Planowania przestrzennego raportu na temat uwarunkowań przestrzennych lokalizacji kolei dużych więcej
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (przygotowany z jej inicjatywy) zmieniającej regulamin sejmiku. W myśl nowelizacji prowadzący sesję sejmiku lub posiedzenie komisji będzie mógł zarządzić dodatkowe sprawdzenie obecności w dowolnym momencie obrad (dotąd radni podpisywali listę tylko na początku). Brak podpisu radnego będzie równoznaczny z potraktowaniem tego jako nieobecności podczas posiedzenia i potrąceniem części diety. Ta zmiana ma pomóc w utrzymaniu kworum podczas posiedzeń. Komisja także pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w statucie więcej
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (przygotowany z jej inicjatywy) zmieniającej regulamin sejmiku. W myśl nowelizacji prowadzący sesję sejmiku lub posiedzenie komisji będzie mógł zarządzić dodatkowe sprawdzenie obecności w dowolnym momencie obrad (dotąd radni podpisywali listę tylko na początku). Brak podpisu radnego będzie równoznaczny z potraktowaniem tego jako nieobecności podczas posiedzenia i potrąceniem części diety. Ta zmiana ma pomóc w utrzymaniu kworum podczas posiedzeń. Komisja także pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w statucie więcej
 
Funkcjonowanie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz bieżąca działalność i plany inwestycyjne Narodowego Muzeum Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Szreniawie to zasadnicze tematy wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury w październiku. O działalności muzeum w Żabikowie poinformowała dyrektor tej placówki Anna Ziółkowska. Muzeum opiekuje się terenami i obiektami będącymi pozostałością po obozach hitlerowskich istniejących w latach 1941-1945. Prowadzi także działalność naukową zmierzającą do dokumentowania historii obiektu i losów osadzonych w nim więźniów. Pracownicy więcej
 
Radni zapoznali się z analizą sytuacji finansowej i majątkowej w instytucjach kultury samorządu województwa sporządzoną w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Spośród dwudziestu wojewódzkich instytucji kultury, w dziewięciu, na koniec czerwca tego roku, zanotowano ujemny wynik finansowy. Jak jednak podkreślano, nie zagraża to ich bieżącemu funkcjonowaniu. Radnych interesowała szczególnie kondycja Teatru Wielkiego oraz przyszłoroczne plany artystyczne Opery pod nową dyrekcją Michała Znanieckiego. Omawiano także realizację inwestycji w muzeum w Dobrzycy. Jeden z więcej
 
Radni zapoznali się z analizą sytuacji finansowej i majątkowej w instytucjach kultury samorządu województwa sporządzoną w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Spośród dwudziestu wojewódzkich instytucji kultury, w dziewięciu, na koniec czerwca tego roku, zanotowano ujemny wynik finansowy. Jak jednak podkreślano, nie zagraża to ich bieżącemu funkcjonowaniu. Radnych interesowała szczególnie kondycja Teatru Wielkiego oraz przyszłoroczne plany artystyczne Opery pod nową dyrekcją Michała Znanieckiego. Omawiano także realizację inwestycji w muzeum w Dobrzycy. Jeden z więcej
 
Funkcjonowanie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz bieżąca działalność i plany inwestycyjne Narodowego Muzeum Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Szreniawie to zasadnicze tematy wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury w październiku. O działalności muzeum w Żabikowie poinformowała dyrektor tej placówki Anna Ziółkowska. Muzeum opiekuje się terenami i obiektami będącymi pozostałością po obozach hitlerowskich istniejących w latach 1941-1945. Prowadzi także działalność naukową zmierzającą do dokumentowania historii obiektu i losów osadzonych w nim więźniów. Pracownicy więcej
 
O ponad 166 milionów złotych zredukowano tegoroczne wydatki województwa podczas wrześniowej sesji sejmiku. Przesunięcie na kolejne lata zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla przewozów regionalnych, cięcia w inwestycjach drogowych i ochrony zdrowia, których ze względów formalnych bądź organizacyjnych nie uda się rozpocząć przed końcem tego roku, rezygnacja z planowanych nakładów na budowę siedziby Urzędu Marszałkowskiego – to zasadnicze pozycje na liście wydatków przedstawionych przez zarząd województwa i zaakceptowanych przez sejmik. Po więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa za pierwsze sześć miesięcy 2009 r. w dziale oświata. Przyjęli również projekty zmian w planach budżetów placówek oświatowych samorządu województwa, uwzględniające ich dochody własne. Pozytywnie zaopiniowano propozycje zmian w planie dochodów i wydatków województwa pozwalające na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego więcej
 
Wszyscy pracownicy likwidowanego SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego przy ulicy gen. Taczaka w Poznaniu otrzymali umowy o pracę w poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych POSUM – poinformował radnych jego dyrektor Leszek Pobojewski. Wyjaśnił również przyczyny kilkunastodniowych zakłóceń w funkcjonowaniu niektórych poradni spowodowanych procedurami formalnymi bądź przeprowadzkami. Po uzupełnieniu zmian w rejestrze wojewody POSUM otrzymał cesję kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na przejęte usługi medyczne. Radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej plan dochodów i wydatków województwa na rok 2009. Dochody regionalnego budżetu, dzięki m.in. wyższym niż wcześniej szacowano wpływom z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, zwiększono o kwotę 82,145 mln zł. Tym samym Wielkopolska, w dobie kryzysu gospodarczego, jest jedynym polskim województwem, które po bilansie pierwszych sześciu miesięcy nie musiało obniżać wcześniej przyjętego planu dochodów na rok 2009. Uchwała, której projekt rozpatrzony zostanie na więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej plan dochodów i wydatków województwa na rok 2009. Dochody regionalnego budżetu, dzięki m.in. wyższym niż wcześniej szacowano wpływom z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, zwiększono o kwotę 82,145 mln zł. Tym samym Wielkopolska, w dobie kryzysu gospodarczego, jest jedynym polskim województwem, które po bilansie pierwszych sześciu miesięcy nie musiało obniżać wcześniej przyjętego planu dochodów na rok 2009. Uchwała, której projekt rozpatrzony zostanie na więcej
 
Wszyscy pracownicy likwidowanego SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego przy ulicy gen. Taczaka w Poznaniu otrzymali umowy o pracę w poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych POSUM – poinformował radnych jego dyrektor Leszek Pobojewski. Wyjaśnił również przyczyny kilkunastodniowych zakłóceń w funkcjonowaniu niektórych poradni spowodowanych procedurami formalnymi bądź przeprowadzkami. Po uzupełnieniu zmian w rejestrze wojewody POSUM otrzymał cesję kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na przejęte usługi medyczne. Radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa za pierwsze sześć miesięcy 2009 r. w dziale oświata. Przyjęli również projekty zmian w planach budżetów placówek oświatowych samorządu województwa, uwzględniające ich dochody własne. Pozytywnie zaopiniowano propozycje zmian w planie dochodów i wydatków województwa pozwalające na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego więcej
 
W dniach 4-8 września br. oficjalna delegacja Województwa Wielkopolskiego przebywała z wizytą na Ukrainie. W skład delegacji wchodzili radni Komisji Kultury (m.in. Przewodniczący Sejmiku Lech Dymarski i Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak) oraz przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Głównym celem wizyty był udział w obchodach 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu (Obwód Tarnopolski). W uroczystościach uczestniczyli m.in. wiceministrowie kultury Polski i Ukrainy, przedstawiciele władz Obwodu Tarnopolskiego oraz Krzemieńca. więcej
 

« Poprzedni 1 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... 198 Następny »